Vlaanderen - REG-decreet

In verband met het Protocol van Kyoto heeft België zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 7,5% te reduceren ten opzichte van 1990. Voor het beleidsdomein energie zullen grote inspanningen moeten leiden tot de vermindering van CO2, het belangrijkste broeikasgas, dat afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen.

Op 2 april 2004 werd het decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, het zgn. REG-decreet) in het Vlaamse gewest afgekondigd. Concreet wil men hiermee het rationeel energiegebruik bevorderen alsook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto.

Zes grote thema’s van het decreet:

 1. Subsidieprogamma’s
  In het decreet wordt een algemene basis gelegd voor het toekennen van financiële steun aan verschillende doelgroepen (particulieren, ondernemingen, niet-commerciële instellingen - zoals scholen en ziekenhuizen - en publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten).

 2. Energiebeleidsovereenkomsten
  Het decreet voorziet dat de Vlaamse regering energiebeleidsovereenkomsten kan afsluiten met ondernemingen, niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen. Zij kan aan deze partijen ook verplichtingen m.b.t. energie-efficiëntie opleggen.

 3. Verplichtingen i.v.m. rationeel energiegebruik
  Analoog met de verplichting van de elektriciteitsnetbeheerders om jaarlijks een hoeveelheid energie te besparen bij hun afnemers, wordt voorzien dat ook de brandstofleveranciers (aardgas, stookolie, butaan, propaan en steenkool) acties rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen naar hun klanten zullen moeten voeren.

 4. Flexibiliteitsmechanismen
  In de eerste plaats zullen federale en gewestelijke maatregelen om de broeikasgasemissies te reduceren worden genomen om aan het Protocol van Kyoto te voldoen. Daarnaast kunnen ook zogenaamde flexibiliteitsmechanismen worden ingezet om bijkomende emissierechten te bekomen.

 5. Energiedeskundigen en energiegegevens
  Het decreet legt de basis voor een erkenningsregeling voor energiedeskundigen en voor het opvragen van energiegegevens aan de verschillende partijen van de energiemarkt. Het Vlaamse Gewest zal van deze decretale basis ook gebruik maken om de voorwaarden vast te leggen waaraan een energie-auditor moet voldoen om de werken te mogen uitvoeren die aan de basis liggen voor de uitgaven die in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Tenslotte zullen de energieprestatiecertificaten opgemaakt en uitgereikt moeten worden door erkende energiedeskundigen.

 6. Autonome Commissies Energiebeleid Vlaanderen
  Het energiebeleid wordt een beleidsveld binnen het bevoegdheidsdomein Economie. Om te garanderen dat het energiebeleid zowel vanuit sociaal-economische als ecologische invalshoek bekeken wordt, zal als adviesraad voor energie een Autonome Commissie Energiebeleid Vlaanderen opgericht worden. Dit zowel binnen de adviesraad voor het bevoegdheidsdomein Economie als Leefmilieu (momenteel resp. de SERV en MiNa-raad).

Arkana

Arkana
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Splendid woningbouw

Splendid woningbouw
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Producten

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Vasco

Vasco, ruim 30 jaar dé vloerverwarmingsspecialist

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk

Ytong

Kimblokken, isolerend en dragend tegelijk