Voordelig huren (en kopen) bij sociale maatschappij

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (voorheen Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM)

Om een sociale woning te huren, moet je je inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Zij schrijven je in, in het inschrijvingsregister. Om dat te kunnen, moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

Foto: Bostoen  
 • Meerderjarig zijn;
 • Voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
 • Voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
 • Voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het inkomen zijn (bedragen maart 2008):

 • 17.900 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • 19.400 euro als je een alleenstaande gehandicapte bent;
 • 26.850 euro, vermeerderd met 1.500 euro per persoon ten laste, in andere gevallen.

Sommige SHM´s kunnen hogere inkomensgrenzen toestaan.

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet je voldoen aan de eigendomsvoorwaarde: jij of een ander lid van je gezin mag geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of buitenland in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben (een naakte eigendom is dus geen probleem). Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaamse Gewest gevestigd campingverblijf.

Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden afgeweken worden:

 • Je woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is maximaal twee maanden voor de inschrijving en door de kandidaat-huurder die minstens 65 jaar oud is op de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring, werd bewoond en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;
 • Je gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven). Deze woningen zijn specifiek aangepast voor mensen met een bepaalde handicap;
 • De woning in mede-eigendom is van de kandidaat-huurder, waarvoor de echtscheiding wordt ingeleid of waarvan de wettelijke samenwoning zal worden beëindigd.

Let op: niet om het even welke verklaring over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen geeft automatisch recht op een afwijking. De SHM zal je hierin verder helpen.

De eigendomswoning moet steeds uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning worden verkocht of aan de SHM worden verhuurd (met uitzondering uiteraard van de onteigende woning).

Taal- of inburgeringsbereidheid

Taalbereidheid

Je kan aan de taalbereidheid voldoen als je één van de volgende documenten kan voorleggen:

 • Een getuigschrift van het basisonderwijs of een getuigschrift/diploma van het secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of in een door Nederland erkende onderwijsinstelling;
 • Een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) waaruit onmiskenbaar blijkt dat je een niveau van het Nederlands haalt dat ten minste overeenkomt met het niveau A.1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen;
 • Een vrijstelling voor het niveau A.1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.

Als je niet in het bezit bent van een dergelijk document, kan je een beroep doen op het Huis van het Nederlands. Een gesprek van enkele minuten (soms zelfs enkel telefonisch in aanwezigheid van de verhuurder) zal dan meestal volstaan om alsnog te voldoen aan deze voorwaarde. Soms zal een taalcursus nodig zijn.

Als de gezondheidstoestand van een persoon het voldoen aan deze voorwaarde blijvend onmogelijk maakt, wordt een vrijstelling van deze voorwaarde toegestaan mits voorlegging van een medisch attest.

Inburgeringsbereidheid

Als je een verplichte inburgeraar bent, moet je bereid zijn het inburgeringstraject te volgen volgens het Inburgeringsdecreet. Je kan aan de inburgeringsbereidheid voldoen als je één van de volgende documenten kan voorleggen:

 • Een attest van inburgering;
 • Een attest van vrijstelling;
 • Het inburgeringscontract;
 • Een attest van aanmelding, uitgereikt door het Onthaalbureau Inburgering

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

Om je in te schrijven voor een woning of om een woning toegewezen te krijgen, moet je ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Vlaams Woningfonds

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van het Vlaams Woningfonds moet het gezin voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het gezin moet minstens 1 kind ten laste hebben
 • het inkomen mag bepaalde maxima niet overschrijden. Vermelde maximum inkomens worden jaarlijks geïndexeerd.
Aantal kinderen ten lasteMaximum inkomen
128.350 euro
229.850 euro
331.350 euro
432.850 euro
534.350 euro

Voor woningen verhuurd in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 gelden bij de toewijzing lagere maximum inkomens.

 • het gezin mag zelf geen woning in eigendom of vruchtgebruik hebben
 • bij toewijzing van een woning wordt voorrang gegeven aan gezinnen:
  • die wonen in de gemeente waar de woning gelegen is
  • met meerdere kinderen ten laste (binnen de mogelijkheden van slaap- en leefruimte van de te verhuren woning)
  • die een woning betrekken die het voorwerp uitmaakt van een onteigeningsbesluit
  • die een woning betrekken die te koop is gesteld
  • die een woning betrekken die overbevolkt of ongezond of niet verbeterbaar is

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurdersgezinnen in chronologische volgorde opgenomen worden.

Verlaagde registratierechten

Wat? Sinds 1 januari 2002 moet op de aankoop van een woning of een bouwgrond in Vlaanderen niet langer 12,5 % maar slechts 10 % registratierechten betaald worden. Het tarief voor 'klein beschrijf' bedraagt 5 % (tegenover 6 % voorheen).

Voorwaarden 10 % (Groot Beschrijf) Het tarief van 10% geldt zowel voor de aankoop van een woning, een bouwperceel, een landbouwgrond, een industrieterrein, een handelspand en een magazijn als voor de overname van een scheidingsmuur, de inbreng van een woning in een vennootschap door een natuurlijke persoon enzovoort.

Voorwaarden 5% (Klein beschrijf) Koper of zijn echtgenoot mag geen andere woning hebben, zelfs niet in onverdeeldheid. Tenzij de andere woning werd bekomen door erfenis van een ouder of van een grootouder. Kadastraal inkomen: niet hoger dan 745 euro (max. 2 kinderen ten laste). Dit bedrag wordt verhoogd tot 845 euro als de koper 3 of 4 kinderen ten laste heeft, tot 945 euro als hij 5 of 6 kinderen ten laste heeft en tot 1.045 euro wanneer hij meer dan 6 kinderen ten laste heeft. Aangekochte huis moet gedurende minstens drie jaar met domicilie bewoond worden te beginnen binnen de drie jaar te rekenen vanaf de datum van de notariële aankoopakte.

Meeneembaarheid

Wat? Sinds 1 januari 2002 geldt ook het principe van de ‘meeneembaarheid’ van de registratierechten, waardoor registratierechten in mindering kunnen worden gebracht bij de aankoop van een tweede woning.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om je hoofdverblijfplaats, zowel voor wat betreft het oude als het nieuwe huis. Indien de meeneembaarheid een bouwgrond betreft, dan moet een woning gebouwd worden die binnen de drie jaar als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt.
 • Beperking tot 12.500 euro. Wie meer registratierechten betaalde bij de eerste woning kan dus niet per definitie alles recupereren. Het mes snijdt aan twee kanten, want wie bv. maar 7.500 euro betaalde, kan ook maar 7.500 euro 'meenemen'.
 • Termijnen voor aan- en verkoop liggen strikt vast. Wanneer de vroeger betaalde registratierechten worden verrekend, moet de aankoop gerealiseerd zijn binnen een termijn van twee jaar na de verkoop van de oude woning. Wanneer de vroeger betaalde registratierechten worden terugbetaald, moet de verkoop gerealiseerd zijn binnen een termijn van twee jaar na de aankoop van de nieuwe woning. Deze termijn wordt verlengd tot drie jaar wanneer geen woning maar een bouwgrond wordt aangekocht.
 • Uitsluitend particulieren kunnen van deze gunstmaatregel gebruik maken.
 • Wie nooit eerder een hoofdverblijfplaats kocht, kan niet genieten van de meeneembaarheid. Daarom geldt voor deze personen een vrijstelling. Wie een eerste onroerend goed aankoopt om er binnen een periode van twee jaar zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, betaalt geen registratierechten op de eerste 12.500 euro. De periode van twee jaar wordt verlengd tot drie jaar indien het gaat om de aankoop van een bouwgrond.

Bostoen

Bostoen
 • Nieuwbouw
 • Modern/Hedendaags
 • Traditioneel
Bekijk woning

Livingwood

Livingwood
 • Nieuwbouw
 • Rustiek/Klassiek
 • Houtskeletbouw
Bekijk woning

Producten

Investeren in vastgoed? Dit gratis magazine is de perfecte leidraad

Verstandig Bouwen

Investeren in vastgoed? Dit gratis magazine is de perfecte leidraad

Adviesloket voor korte vragen over duurzaam bouwen en renoveren

Acasus - onafhankelijk bouwadvies

Adviesloket voor korte vragen over duurzaam bouwen en renoveren