Modelcontracten

Syndicusovereenkomst

De syndicus staat in voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom. Maak op voorhand goede afspraken over de samenwerking: het ereloon, de termijn, de precieze taken, … Met deze overeenkomst vergeet je zeker niets te melden.

Opzeg handelshuurovereenkomst door huurder

Net als bij een woning kan de handelshuur worden stopgezet mits een schriftelijke melding, maar dan wel zes maanden voor het stopzetten van de huurovereenkomst.

Aannemingscontract

Dit aannemingscontract geeft een duidelijk beeld van de bepalingen die zeker in een contract tussen jou en je aannemer aanwezig moeten zijn.

Opzeg huurovereenkomst - geen woning- of handelshuur

Wie de huur van een pand, garage, gebouw... wil opzeggen kan dat met dit document. Dit document verschilt met de opzeg van een handels -of woninghuurovereenkomst.

Leningsovereenkomst

Of je nu een som geld leent of ontleent aan iemand, duidelijke afspraken op papier zetten is een absolute must! Alleen zo voorkom je eventuele problemen achteraf. Dit modeldocument kan je hierbij helpen.

Aanstiplijst uitgebreide dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning een uitgebreide dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Overeenkomst tot overdracht van handelshuur samen met handelszaak

De huurder is steeds gerechtigd zijn handelshuurovereenkomst over te dragen, ook wanneer dit contractueel verboden is, indien hij samen met zijn handelszaak de handelshuur overdraagt. De overdrager blijft samen met de overnemer gehouden de huur te betalen aan de verhuurder, voor zover de overnemer in gebreke zou blijven deze te voldoen.

Aanvraag handelshuurvernieuwing

Ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het verstrijken van de handelshuurovereenkomst, stuur je de verhuurder een aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot waarin je de huurvoorwaarden vermeldt.

Kennisgeving overdracht handelshuur-onderhuur

Wanneer je je huur overdraagt of onderverhuurt, moet je dit de verhuurder laten weten. De verhuurder heeft een reactietijd van 30 dagen om in te stemmen of om een wettelijk bezwaar te uiten. Met dit document kan je de verhuurder op de hoogte brengen.

Onderaannemingsovereenkomst

Dit contract is bedoeld voor aannemers die bepaalde taken wensen uit te besteden aan onderaannemers.

Verzoek tot indexering huur

Als in de huurovereenkomst staat dat de huurprijs kan worden geïndexeerd, kan je als verhuurder best jaarlijks een herinnering sturen aan de huurder. Download hier het verzoek dat je stuurt naar de huurder.

Verzoek tot terugvordering door verkeerde indexering

Indien je als huurder te veel hebt betaald door de indexering verkeerd te berekenen, moet je dit teveel tijdig terugvorderen. Daarvoor kan je je op dit verzoek baseren.

Aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunning

Voor een aantal werken moet je bij de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning slechts een eenvoudige dossiersamenstelling indienen. Met deze aanstiplijst weet je meteen welke documenten je aanvraagdossier allemaal moet bevatten.

Overeenkomst gemene muur

Gemene muren vormen dikwijls aanleiding tot discussies tussen buren. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, kan je maar beter alle aanleiding tot discussie wegnemen. Dat kan met dit modeldocument.

Aanmaning verhuurder voor onderhoudswerken

Het is een van de belangrijkste taken van de verhuurder om ervoor te zorgen dat de onderhoudswerken en herstellingen op tijd en degelijk worden uitgevoerd. Wanneer de verhuurder deze essentiële taak in de wind slaat, biedt dit aangetekend schrijven jou als huurder een basis om hem in gebreke te stellen.

Onderhandse verkoop grond Brussels gewest

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Overeenkomst schatting onroerend goed

Advies inwinnen kan nooit kwaad. Zeker niet over de waarde van een onroerend goed. Je kan een expert tegen betaling vragen om een schatting te maken. Daarvoor leg je best de afspraken schriftelijk vast.

Attest voor verlaagd btw-tarief

Als je door een geregistreerd aannemer renovatiewerken laat uitvoeren, krijg je in veel gevallen een verlaagd btw-tarief van 6 % in plaats van de gebruikelijke 21 %. Hiervoor moet je een schriftelijke verklaring overhandigen aan je aannemer.

Compromis/Onderhandse verkoop woning in Vlaanderen

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een woning te kopen wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Plaatsbeschrijving bij start huurovereenkomst

Stel bij de aanvang van elke huurovereenkomst een goede plaatsbeschrijving op om latere betwistingen te vermijden over de staat van de te huren woning. 

Overeenkomst perceelsgrensoverschrijding - na-isolatie

Cruciaal bij de plaatsing van na-isolatie zijn de perceelafmetingen. En belangrijker nog, de eventuele overschrijding daarvan. Hoe je dat wettelijk regelt, lees je in dit typedocument.

Verkoopbelofte aan huurder

In de huurovereenkomst kan je een beding opnemen waarbij de verhuurder er zich toe verbindt om het gehuurde goed te verkopen aan de huurder wanneer die dit wil kopen. Dit kan je ook gebruiken in een renovatiehuurovereenkomst.

Handelshuurovereenkomst voor het Brussels gewest

Waarvoor mag je een gehuurde handelsruimte gebruiken? Welke verbouwingen mag je er in uitvoeren? Deze en nog veel andere zaken worden best contractueel vastgelegd. Het document dat je hier kan downloaden geeft een overzicht van de mogelijke bepalingen in het handelshuurcontract.

Overeenkomst veiligheidscoördinator

Wanneer moet je een veiligheidcoördinator aanstellen? Wat zijn de taken van zo'n coördinator en hoe leg je de samenwerking vast? Het document in bijlage beantwoordt al deze vragen én bevat ook een modelovereenkomst.

Verzoek tot betaling achterstallige indexering

Het is mogelijk dat een huurder pas na een tijdje de indexering toepast en je dus nog huurgeld schuldig is. Als verhuurder kan je de huurder aanmanen om deze achterstallige huur te betalen. Hou er rekening mee dat na 1 jaar alle achterstallige indexeringen verjaren.

Opzeg handelshuurovereenkomst door verhuurder

Wanneer de verhuurder de handelshuurovereenkomst wenst stop te zetten, dient hij een opzegperiode van één jaar in acht te nemen. Dat kan met behulp van onderstaande modelbrief.

Architectenovereenkomst

Welke taken vertrouw je toe aan de architect? Hoe wordt het ereloon van de architect berekend en welke extra kosten mag hij aanrekenen? Dit zet je best voor de aanvang van de ontwerpopdracht duidelijk op papier. Daar kan dit modeldocument toe bijdragen. De architectenwet maakt het opstellen van een geschreven architectencontract verplicht.

Opzeg huurovereenkomst door de verhuurder - andere dan woninghuur of handelshuur

Wie de huur van een pand, garage, gebouw... wil opzeggen kan dat met dit document. De document verschilt met dat van bv. de woninghuur omdat de huurder hier zijn domicilie niet heeft staan.

Stedenbouwkundig attest Nr. 1

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Het wordt verleend binnen een termijn van 40 dagen vanaf de aanvraag. Met volgend document vraag je zo'n attest aan.

Overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan

Op de overeenkomst voor de verkoop van een woning op plan is de wet Breyne of de woningbouwwet van toepassing. In deze wet zijn strikte bepalingen opgenomen ter bescherming van de koper, die voorafgaandelijk aan de voltooiing van de woning betalingen moet doen en aldus garanties moet krijgen dat de woning effectief zal worden afgewerkt.

Exclusieve opdracht bemiddeling verkoop onroerend goed

Met dit document geef je één enkele makelaar de exclusieve opdracht om een onroerend goed te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Verklaring bij aanvraag zonevreemde functiewijzigingen

Heb je een zonevreemd onroerend goed en wil je de hoofdfunctie ervan wijzigen? Dan moet je bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning een verklaring toevoegen over de functiewijziging van dit zonevreemd onroerend  goed. Deze verklaring vind je in bijlage.

Compromis/Onderhandse verkoop van een appartement

Bij de aankoop van een appartement is het van belang kennis te hebben van de basisakte waarin de afspraken met betrekking tot de medeëigendom zijn geregeld.

Co-exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Wanneer je een handelsfonds verkoopt, kan je beroep doen op meerdere vastgoedmakelaars. Je moet hen uiteraard wel vergoeden. Dit document biedt je een basisovereenkomst voor zo'n bemiddeling door meerdere makelaars.

Aanvraagformulier bodemattest OVAM

Wanneer je een stuk grond of een woning verkoopt, moet je een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zo weet je koper meteen of hij al dan niet een verontreinigde grond koopt.

Met het formulier in bijlage vraag je als verkoper zo'n bodemattest aan bij OVAM.

Bezwaarschrift tegen toegekend kadastraal inkomen

De administratie van het Kadaster berekent het kadastraal inkomen (KI) op je woning of bedrijfspand. Je hoeft deze toekenning van het KI echter niet te aanvaarden. Binnen de twee maanden na toekenning van het KI mag je hiertegen een aangetekend bezwaar indienen. Volgend document geeft een idee hoe zo'n bezwaar eruit kan zien.

Stedenbouwkundig attest Nr. 2

Dit stedenbouwkundig attest geeft aan welke de bestemming is van het goed volgens de plannen van aanleg. Ook geeft dit attest een oordeel over de eventuele toelaatbaarheid van de werken. Met dit document vraag je zo'n attest aan.

Tussentijdse opzegging handelshuur aan huurder

Als verhuurder kan je de huurder opzeggen als de huurovereenkomst dit voorziet. Je dient dan een opzegtermijn van één jaar te respecteren. Als verhuurder moet je ook melden of je er zelf handel wilt uitoefenen, door bloedverwanten, door een personenvennootschap, enz. Het is belangrijk dat duidelijk wordt vermeld wie de exploitatie zal waarnemen.

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: uitgebreide dossiersamenstelling

Met dit formulier vraag je een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is.

Opgelet! Het mag niet gaan om werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, technische werken of terreinaanlegwerken. Meer info over deze categorieën vind je in het "Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning."

Aanvraagformulier stedenbouwkundige vergunning: eenvoudige dossiersamenstelling

Met dit formulier vraagt u in Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning aan voor werken waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat. Om welke werken het gaat, vind je terug in volgend modelcontract.

Afgifte sleutels aan huurders

Heel veel mensen hechten groot belang aan de overhandiging of in ontvangstname van de sleutels bij de start van de huurperiode. Daarom stel je best een geschrift op als bewijs dat de sleutels van eigenaar zijn gewisseld. Deze bijlage is een prima voorbeeld hiervan.

Makelaarsopdracht bemiddeling verkoop onroerend goed

Met dit document geef je een makelaar de opdracht om een onroerend goed aan de man te brengen. In het document staat de minimumverkoopprijs en de duur van de makelaarsopdracht. Dankzij dit typedocument kan je in alle veiligheid een contract afsluiten met je makelaar.

Handelshuurovereenkomst

Waarvoor mag je een gehuurde handelsruimte gebruiken? Welke verbouwingen mag je erin uitvoeren? Deze en nog veel andere zaken worden best contractueel vastgelegd. Het document dat je hier kan downloaden geeft een overzicht van de mogelijke bepalingen in het handelshuurcontract.

Verkavelingsvergunning

Formulier voor de aanvraag van een verkavelingsvergunning of de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning.

Woninghuurovereenkomst voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waterdichte afspraken tussen verhuurder en huurder kunnen veel discussies vermijden. Het volgende document geeft je een idee van wat zoal in een huurovereenkomst dient vermeld te worden. Het is van toepassing op het Brussels Hoofdstekelijk Gewest.

Compensatievoorstel bij ontbossing bij verkaveling

In het kader van de bosbescherming moet de houder van een verkavelingsvergunning compensatie geven voor de beboste delen van de verkaveling waarvoor de verkavelingsvergunning wordt aangevraagd.

Huurovereenkomst (Vlaams Woninghuurdecreet)

Waterdichte afspraken tussen verhuurder en huurder kunnen veel discussies vermijden. Dit document geeft je een idee van wat je in een huurovereenkomst moet vermelden.

Afgifte sleutels aan verhuurders

De meeste mensen hechten groot belang aan de overhandiging of in ontvangstname van de sleutels bij het beëindigen van de huur. Daarom stel je best een geschrift op als bewijs dat de sleutels van eigenaar zijn gewisseld. De bijlage is hier een mooi voorbeeld van.

Compromis/Onderhandse verkoop grond

Wanneer je met een eigenaar overeenkomt een grond te kopen, wordt hiervan een onderhandse verkoopsovereenkomst (compromis) opgemaakt. Vermits dit document een enorme financiële waarde vertegenwoordigt, hoeft het geen betoog dat dit compromis zorgvuldig moet opgesteld worden. Dit modeldocument kan je daarbij helpen.

Afspraken veranderingswerken huurder-verhuurder

Zowel huurder als verhuurder kunnen tijdens de huurovereenkomsten veranderingswerken uitvoeren aan het goed. Met dit formulier kan je op voorhand duidelijke afspraken maken over het lot van de veranderingswerken bij het einde van de huur (eigendomsrecht, eventuele vergoedingen). Voeg dit formulier als bijlage toevoegen aan de huurovereenkomst.

Opzeg huurovereenkomst door huurder

Als huurder moet je de huurovereenkomst minstens 3 maanden voor het beoogde einde van de huurperiode schriftelijk opzeggen. Deze brief kan een goede basis vormen voor de opzeg van je huurcontract.

Verklaring hulp vrienden en familie bij bouwwerken

Tijdens bouwwerken op je woning, kan je vaak een helpende hand gebruiken van je ouders, familie of vrienden. Laat hen wel best op voorhand een afklaring afleggen waarin staat dat deze hulp vrijwillig en kosteloos gebeurt. Zo vermijd je problemen met de BTW-controledienst. De verklaring in bijlage helpt je op weg.

Compromis/Onderhandse verkoop woning met BTW

In bepaalde gevallen kan de verkoop van een woning plaatsvinden met toepassing van de BTW in plaats van het registratierecht. Het modeldocument in bijlage kan je hierbij helpen.

Aangetekende aanmaning uitvoering herstellingswerken

Een aannemer wordt verondersteld zijn opdracht volgens de regels van de kunst uit te voeren. Wanneer hij dit niet doet, stuur je hem best zo snel mogelijk een schriftelijke aangetekende aanmaning om de gebreken te herstellen. 

Exclusieve opdracht bemiddeling bij verkoop van handelsfonds

Met dit document geef je één enkele makelaar de opdracht om een handelsfonds te verkopen. Je schakelt dus geen andere makelaar in voor de verkoop van dit goed. Indien jij of iemand anders tijdens de duur van de overeenkomst het onroerend goed verkoopt, ben je de vermelde vergoeding toch verschuldigd.

Aangetekend schrijven over termijnoverschrijding aannemer

Om aanspraak te maken op een eventuele schadevergoeding wegens het overschrijden van de termijn stel je de aannemer best schriftelijk in gebreke met behulp van een aangetekende zending. Een ingebrekestelling kan er als volgt uitzien.

Bevestiging van aanvraag handelshuurvernieuwing

Indien de verschillende partijen bij een aanvraag handelshuurvernieuwing (artikel 14 van de handelshuurwet) tot een akkoord komen, kan de volgende tekst dienen als een leidraad bij een akkoord tot vernieuwing van de huur. Zie ook het afzonderlijke model ‘Aanvraag handelshuurvernieuwing’.

Opzeg woninghuurovereenkomst door verhuurder

Als verhuurder heb je het recht de overeenkomst met jouw huurder te beëindigen om het pand zelf te bewonen of om er verbouwingswerken uit te voeren. Hoe je dit concreet kan melden aan de huurder, zie je in bijgevoegd modeldocument.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.