Modelcontracten - Verhuurregelgeving

Opzeg huurovereenkomst - geen woning- of handelshuur

Wie de huur van een pand, garage, gebouw... wil opzeggen kan dat met dit document. Dit document verschilt met de opzeg van een handels -of woninghuurovereenkomst.

Syndicusovereenkomst

De syndicus staat in voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom. Maak op voorhand goede afspraken over de samenwerking: het ereloon, de termijn, de precieze taken, … Met deze overeenkomst vergeet je zeker niets te melden.

Aanmaning verhuurder voor onderhoudswerken

Het is een van de belangrijkste taken van de verhuurder om ervoor te zorgen dat de onderhoudswerken en herstellingen op tijd en degelijk worden uitgevoerd. Wanneer de verhuurder deze essentiële taak in de wind slaat, biedt dit aangetekend schrijven jou als huurder een basis om hem in gebreke te stellen.

Opzeg huurovereenkomst door de verhuurder - andere dan woninghuur of handelshuur

Wie de huur van een pand, garage, gebouw... wil opzeggen kan dat met dit document. De document verschilt met dat van bv. de woninghuur omdat de huurder hier zijn domicilie niet heeft staan.

Handelshuurovereenkomst

Waarvoor mag je een gehuurde handelsruimte gebruiken? Welke verbouwingen mag je erin uitvoeren? Deze en nog veel andere zaken worden best contractueel vastgelegd. Het document dat je hier kan downloaden geeft een overzicht van de mogelijke bepalingen in het handelshuurcontract.

Verzoek tot indexering huur

Als in de huurovereenkomst staat dat de huurprijs kan worden geïndexeerd, kan je als verhuurder best jaarlijks een herinnering sturen aan de huurder. Download hier het verzoek dat je stuurt naar de huurder.

Verzoek tot betaling achterstallige indexering

Het is mogelijk dat een huurder pas na een tijdje de indexering toepast en je dus nog huurgeld schuldig is. Als verhuurder kan je de huurder aanmanen om deze achterstallige huur te betalen. Hou er rekening mee dat na 1 jaar alle achterstallige indexeringen verjaren.

Verkoopbelofte aan huurder

In de huurovereenkomst kan je een beding opnemen waarbij de verhuurder er zich toe verbindt om het gehuurde goed te verkopen aan de huurder wanneer die dit wil kopen. Dit kan je ook gebruiken in een renovatiehuurovereenkomst.

Verzoek tot terugvordering door verkeerde indexering

Indien je als huurder te veel hebt betaald door de indexering verkeerd te berekenen, moet je dit teveel tijdig terugvorderen. Daarvoor kan je je op dit verzoek baseren.

Tussentijdse opzegging handelshuur aan huurder

Als verhuurder kan je de huurder opzeggen als de huurovereenkomst dit voorziet. Je dient dan een opzegtermijn van één jaar te respecteren. Als verhuurder moet je ook melden of je er zelf handel wilt uitoefenen, door bloedverwanten, door een personenvennootschap, enz. Het is belangrijk dat duidelijk wordt vermeld wie de exploitatie zal waarnemen.

Handelshuurovereenkomst voor het Brussels gewest

Waarvoor mag je een gehuurde handelsruimte gebruiken? Welke verbouwingen mag je er in uitvoeren? Deze en nog veel andere zaken worden best contractueel vastgelegd. Het document dat je hier kan downloaden geeft een overzicht van de mogelijke bepalingen in het handelshuurcontract.

Bevestiging van aanvraag handelshuurvernieuwing

Indien de verschillende partijen bij een aanvraag handelshuurvernieuwing (artikel 14 van de handelshuurwet) tot een akkoord komen, kan de volgende tekst dienen als een leidraad bij een akkoord tot vernieuwing van de huur. Zie ook het afzonderlijke model ‘Aanvraag handelshuurvernieuwing’.

Afspraken veranderingswerken huurder-verhuurder

Zowel huurder als verhuurder kunnen tijdens de huurovereenkomsten veranderingswerken uitvoeren aan het goed. Met dit formulier kan je op voorhand duidelijke afspraken maken over het lot van de veranderingswerken bij het einde van de huur (eigendomsrecht, eventuele vergoedingen). Voeg dit formulier als bijlage toevoegen aan de huurovereenkomst.

Afgifte sleutels aan huurders

Heel veel mensen hechten groot belang aan de overhandiging of in ontvangstname van de sleutels bij de start van de huurperiode. Daarom stel je best een geschrift op als bewijs dat de sleutels van eigenaar zijn gewisseld. Deze bijlage is een prima voorbeeld hiervan.

Huurovereenkomst (Vlaams Woninghuurdecreet)

Waterdichte afspraken tussen verhuurder en huurder kunnen veel discussies vermijden. Dit document geeft je een idee van wat je in een huurovereenkomst moet vermelden.

Opzeg handelshuurovereenkomst door verhuurder

Wanneer de verhuurder de handelshuurovereenkomst wenst stop te zetten, dient hij een opzegperiode van één jaar in acht te nemen. Dat kan met behulp van onderstaande modelbrief.

Aanvraag handelshuurvernieuwing

Ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het verstrijken van de handelshuurovereenkomst, stuur je de verhuurder een aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot waarin je de huurvoorwaarden vermeldt.

Plaatsbeschrijving bij start huurovereenkomst

Stel bij de aanvang van elke huurovereenkomst een goede plaatsbeschrijving op om latere betwistingen te vermijden over de staat van de te huren woning. 

Opzeg woninghuurovereenkomst door verhuurder

Als verhuurder heb je het recht de overeenkomst met jouw huurder te beëindigen om het pand zelf te bewonen of om er verbouwingswerken uit te voeren. Hoe je dit concreet kan melden aan de huurder, zie je in bijgevoegd modeldocument.

Opzeg handelshuurovereenkomst door huurder

Net als bij een woning kan de handelshuur worden stopgezet mits een schriftelijke melding, maar dan wel zes maanden voor het stopzetten van de huurovereenkomst.

Afgifte sleutels aan verhuurders

De meeste mensen hechten groot belang aan de overhandiging of in ontvangstname van de sleutels bij het beëindigen van de huur. Daarom stel je best een geschrift op als bewijs dat de sleutels van eigenaar zijn gewisseld. De bijlage is hier een mooi voorbeeld van.

Woninghuurovereenkomst voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waterdichte afspraken tussen verhuurder en huurder kunnen veel discussies vermijden. Het volgende document geeft je een idee van wat zoal in een huurovereenkomst dient vermeld te worden. Het is van toepassing op het Brussels Hoofdstekelijk Gewest.

Overeenkomst tot overdracht van handelshuur samen met handelszaak

De huurder is steeds gerechtigd zijn handelshuurovereenkomst over te dragen, ook wanneer dit contractueel verboden is, indien hij samen met zijn handelszaak de handelshuur overdraagt. De overdrager blijft samen met de overnemer gehouden de huur te betalen aan de verhuurder, voor zover de overnemer in gebreke zou blijven deze te voldoen.

Deze dienst wordt mee mogelijk gemaakt dankzij advocatenvennootschap Monard Law.