livios logo

Welke rechten heb je als aanvrager van een bouwaanvraag bij bezwaren?

Vraag

Wij kregen drie bezwaarschriften tegen onze vraag tot bijstelling van de verkaveling. Nu gaan we een bouwaanvraag indienen en denken dat ook hier dezelfde mensen een bezwaar tegen gaan hebben. Kan iedereen zomaar met volgens mij zwakke argumenten het bouwproces lam leggen?

Het eerste argument was dat door het bouwen van een driegezinswoning er misschien wel zes extra auto's in de straat zouden rijden i.p.v. vier als er slechts twee woningen zouden komen. Het tweede argument ging over het feit dat er nergens in de straat een HOB-GB-HOB woning staat en dit het straatbeeld zou wijzigen. Nochtans is de tendens door het tekort aan bouwgronden dat er kleiner gebouwd (moet) wordt (-en) in Vlaanderen en ook in onze gemeente.

Kan iedereen zomaar dit project stil leggen, zijn er geen limieten betreft de gegrondheid van argumenten?

Antwoord

Over de meeste stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) moet een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek kan elke belanghebbende, klassiek zijn dit de omwonenden van het project, een bezwaar indienen. 

Het is aan de vergunningverlenende overheid (meestal het College van Burgemeester en Schepenen) om de gegrondheid van dit bezwaar te onderzoeken. Voor de aanvrager van de vergunning is hierin in beginsel geen rol weggelegd. 

Wanneer een vergunning wordt verleend in eerste administratieve aanleg en de omwonenden gaan hiertegen in administratief beroep, kan de aanvrager wel zijn standpunt kenbaar maken aan de vergunningverlenende overheid in beroep (meestal de Deputatie van de Provincie). Een beroep moet om ontvankelijk te zijn worden meegedeeld aan de vergunningsaanvrager, zodat deze kennis heeft van de inhoud ervan. Indien de argumenten dermate bij de haren getrokken zijn kan naar de Deputatie worden geargumenteerd dat het beroep kennelijk onontvankelijk / ongegrond is. Het blijft echter aan de vergunningverlenende overheid om te oordelen op welke manier zij rekening houdt met de argumenten van de omwonenden indien zij een beroep indienden.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/35388/welke-rechten-heb-je-als-aanvrager-van-een-bouwaanvraag-bij-bezwaren/