Wie moet laadpaal regelen: verhuurder of syndicus?

Vraag

Ik ben eigenaar van een appartement. De huurder heeft een elektrische wagen gekocht en wil een laadpaal installeren in zijn staanplaats. Ik heb de syndicus verwittigd. Deze wentelt de verantwoordelijkheid naar mij toe omdat hij geen algemene vergadering kan houden, en laat me alzo in de kou staan. Hij beweert dat ik hier verantwoordelijk voor ben, ook als er problemen zijn. Wat moet hier gebeuren, de huurder wenst dit zo snel mogelijk geregeld te zien?

Antwoord

De syndicus hoeft geen algemene vergadering te houden over dit punt. Conform de wet op mede-eigendom, is het jouw recht om als mede-eigenaar de nodige kabels te trekken om een laadpaal te plaatsen (zie hieronder de volledige tekst van de wet met details).

Je dient twee maanden voor de aanvang van de werken een aangetekende brief te sturen aan de syndicus, met een volledige beschrijving en de motivatie van de werken. Binnen de twee maanden kan de VME verzet aantekenen tegen deze werken omwille van één van de redenen hieronder:

  1. er is al een dergelijke installatie in het gebouw
  2. de werken veroorzaken belangrijke schade op het vlak van o.a. uitzicht of veiligheid
  3. het betekent geen optimalisatie

Je moet de werken uitvoeren op de wijze die de minste hinder veroorzaakt en je dient ook verder de infrastructuur te onderhouden. De andere bewoners of de syndicus, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en hierover informatie opvragen.

BW Art 577-2§10 In het geval van § 9, hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaars of eigenaars en gebruikers van de betrokken privatieve delen op het vlak van energie, water of telecommunicatie te optimaliseren en in de mate van de andere individuele mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars, hiervan geen financiële lasten moeten dragen. Degene die voor eigen rekening deze infrastructuur heeft aangelegd, blijft eigenaar van deze infrastructuur die zich in de gemene delen bevindt.

Daartoe zendt de individuele mede-eigenaar of de operator minstens twee maanden voorafgaand aan de aanvang van de werken aan alle mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, aan deze laatste per aangetekende zending waarin het adres van de afzender is vermeld, een beschrijving van de voorgenomen werken en een rechtvaardiging van de optimalisatie van de voorgenomen infrastructuur. De mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars kunnen beslissen om zelf werken ter optimalisatie van de infrastructuur uit te voeren, in welk geval zij op de in dit lid vermelde wijze de andere mede-eigenaars en de operator op de hoogte moeten brengen van hun voornemens. Deze werken nemen een aanvang binnen zes maanden na ontvangst van hun aangetekende zending.

Op straffe van verval, kunnen de mede-eigenaars of, in voorkomend geval, de vereniging van mede-eigenaars binnen twee maanden na de ontvangst van deze aangetekende zending verzet aantekenen tegen de voorgenomen werken via een aangetekende zending aan de afzender en dit op grond van een rechtmatig belang. Een rechtmatig belang doet zich voor in volgende situaties:

  • er bevindt zich reeds dergelijke infrastructuur in de betrokken gemene delen in het gebouw, of;
  • de infrastructuur of de werken tot realisatie ervan veroorzaken belangrijke schade op het vlak van het uitzicht van het gebouw of de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne of de veiligheid ervan, of;
  • geen optimalisatie van de infrastructuur resulteert uit de voorziene werken of de werken verzwaren de financiële lasten van andere mede-eigenaars of gebruikers.

Degene die deze infrastructuur aanlegt, onderhoudt of vernieuwt, verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren op de wijze die de minste hinder veroorzaakt aan de bewoners en hierover met de andere mede-eigenaars of, indien er een syndicus is, met hem te goeder trouw te overleggen. De mede-eigenaars, de bewoners of, indien er een syndicus is deze laatste, kunnen te allen tijde de werken opvolgen en hierover informatie opvragen bij de betrokken mede-eigenaar of nutsoperator.

 

Beantwoord door: Dominique Krickovic, Unie Van Syndici

Livios streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de informatie die het verstrekt. De redactie, noch de panelleden op wie zij beroep doet bij het beantwoorden van de vragen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook. Lees meer