Mag gemeente belastingen heffen op onbebouwde percelen in verkaveling?

Vraag

Volgens de basisakte moeten er in de verkaveling voetpaden aangelegd worden. Aangezien de verkavelaars ondertussen de gronden voor voetpaden, groenzones, nutsleidingen, enz. kosteloos aan de stad hebben overgedragen, is de stad verantwoordelijk voor de aanleg van deze voetpaden. Tot op heden zijn de voetpaden nog altijd niet aangelegd. Heeft het stad het recht om belastingen op onbebouwde percelen te heffen hoewel de werken zoals beschreven in de basisakte nog altijd niet voltooid zijn?

Antwoord

Uit de vraagstelling leidt advocaat Jan Allaert van Bonus Advocaten af dat de stad destijds een verkavelingsvergunning heeft afgeleverd, waarbij de gemeenteraad voorafgaand een beslissing heeft genomen over de zaak van de wegen. "Tussen de stad en de verkavelaar werd klaarblijkelijk overeengekomen dat de grond van de voetpaden, de groenzones, de nutsleidingen, enz. kosteloos aan de stad zouden worden overgedragen, waarna de stad de ontwikkeling voor haar rekening zou nemen. Er wordt dus aangenomen dat de wegenis door de bouwpromotor zal worden gerealiseerd, waarna deze wellicht eveneens kosteloos zal worden overgedragen aan de stad. Nieuwe wegen in een verkaveling worden immers doorgaans aangelegd door en op kosten van de verkavelaar."

"Na uitvoering van deze werken, en op voorwaarde dat deze definitief worden opgeleverd en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, vindt de kosteloze eigendomsoverdracht plaats ten behoeve van de gemeente. De ontwikkelaar/eigenaar dient zich, zoals steeds, bewust te zijn van het feit dat hij door de uitvoering van bepaalde werken of juist door het gebrek daaraan, onderworpen kan worden aan bepaalde gemeentelijke belastingsreglementen. In dit concreet geval zal hij dus moeten vermijden dat hij het voorwerp zou uitmaken van de belasting die onbebouwde percelen treft."

"Het zal dus zaak zijn voor de ontwikkelaar om de werken te benaarstigen. Van zodra de verkaveling voorzien is van voldoende uitgeruste wegen, kan hij in principe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Het al dan niet aanwezig zijn van voetpaden of groenzones is hieraan in principe vreemd. Wanneer de voetpaden nog niet zouden zijn aangelegd door de gemeente, zou dit in principe geen hinderpaal mogen vormen voor de ontwikkelaar om zijn percelen verder te ontwikkelen. De gemeente zou dus kunnen argumenteren dat zij belastingen kan heffen op onbebouwde percelen overeenkomstig haar reglement, en dit niettegenstaande de door haar voorziene werken (zijnde het aanleggen van voetpaden) nog niet zijn uitgevoerd."

"De ontwikkelaar van zijn zijde zou eventueel kunnen aanvoeren dat er in voorliggend geval nog geen sprake was van een voldoende uitgeruste weg en dat om die reden nog geen stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Evenwel dient uiteraard de verkavelingsvergunning en de daaraan gekoppelde verkavelingsovereenkomst met de gemeente verder te worden bestudeerd, om op basis van de concrete elementen eigen aan het dossier de vraagstelling te beoordelen."

Producten

Alle info over het kadaster

Kadaster

Alle info over het kadaster

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

Bouwen of verbouwen? Vraag je gratis publicaties aan.