Verzwijgen stookolietank: hoe aanklagen?

Vraag

We hebben een huis gekocht waarvan de verkopers verklaard hebben dat er geen stookolietank aanwezig is. We hebben er nu toch één ontdekt onder de oprit. We zijn ervan overtuigd dat de verkopers op de hoogte waren en bewust gelogen hebben. Kunnen we dit aanklagen?

Antwoord

Dit betreft volgens advocaat Mark Huygen de zogenaamde problematiek van de verborgen gebreken. "In de vragenrubriek is dit reeds vaker behandeld. Samengevat het volgende: de koper kan de verkoper in gebreke stellen bij het ontdekken van een verborgen gebrek en meer in het bijzonder onder volgende condities: 

  • Het pand moet effectief een gebrek vertonen;
  • Het moet om een verborgen gebrek gaan;
  • Het gebrek moet ernstig genoeg zijn;
  • Door het gebrek kan het gebouw niet aangewend worden voor de doeleinden die de koper had vooropgesteld;
  • Het gebrek moet reeds bestaan op het moment van de verkoop;
  • Het bezwaarschrift moet meteen na het ontdekken van het gebrek worden ingediend.

"De koper die vaststelt dat het gebouw een of meerdere verborgen gebreken vertoont, kan ofwel de verkoop annuleren en de verkoopprijs integraal recupereren, ofwel het verkochte pand behouden en een deel van de aankoopsom terugvorderen van de verkoper. Dit is een keuzerecht. Veelal zal geopteerd worden voor een minwaarde of een schadevergoeding. Indien het gebrek dermate ernstig is dat je bij kennis van dit gebrek het onroerend goed nooit zou gekocht hebben, kan je opteren voor de verbreking van de overeenkomst."

"In de praktijk voorzien heel wat koop-verkoopovereenkomsten een clausule waarin staat dat de verkoper niet garant staat voor verborgen gebreken. Zo’n clausule is perfect wettelijk, het zogenaamde exoneratiebeding. Het is dus aan de koper om een dergelijke clausule al dan niet te aanvaarden. Dit is niet van toepassing is wanneer de verkoper ter kwade trouw is. Als de verkoper het verborgen gebrek kende op het moment van de verkoop en dit verzweeg voor de koper, is de clausule niet geldig. De bewijslast rust bij de koper. De koper draagt de vaak moeilijke bewijslast van het feit dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek op het moment van de verkoop."

"Indien de verkoper een professionele verkoper is wordt deze (wettelijk) vermoed het gebrek gekend te hebben. De verkoper kan zijn aansprakelijkheid enkel ontlopen indien hij kan bewijzen dat het onmogelijk was om het gebrek op te merken toen hij het pand verkocht. Dit is aldus een situatie van overmacht. Je stelt dus best de verkoper aangetekend in gebreke en verzoekt om een regeling over de schade of de minwaarde aan het onroerend goed."

Producten

Propaan in je vrije tijd

Primagaz Belgium N.V.

Propaan in je vrije tijd

Welke tank moet ik kiezen voor mijn mazoutopslag?

Informazout vzw

Welke tank moet ik kiezen voor mijn mazoutopslag?

Hoe herstellen we lekken in leidingen zonder breekwerk?

e-Pipe Benelux

Hoe herstellen we lekken in leidingen zonder breekwerk?

Koken: Aardgas is de ideale warmtebron in de keuken

gas.be

Koken: Aardgas is de ideale warmtebron in de keuken

Aansluitingen - elektriciteit, aardgas, kabel-tv of riolering

Fluvius

Aansluitingen - elektriciteit, aardgas, kabel-tv of riolering