Kan ik een afgebroken scharnier als verborgen gebrek aanschouwen?

Vraag

Wij wonen bijna vier jaar in een nieuwbouwwoning die tot op heden nog niet opgeleverd is wegens problemen die telkens door de verkoper werden aanvaard. Onlangs brak een scharnier van één van onze ramen waardoor het raam eruit viel. Het betreft houten ramen en ik heb begrepen dat de regels voor houten ramen anders zijn dan voor aluminium ramen. Volgens de verkoper is de reden slijtage en moet ik zelf instaan voor de herstelling. Maar een scharnier van een raam zou toch langer moeten meegaan dan 4 jaar? Mijn vraag is of ik dit defect als een veborgen gebrek kan aanschouwen en zodoende van de verkoper de kosten kan terug eisen.

Antwoord

De vraag betreft of men een gebroken scharnier als een verborgen gebrek kan beschouwen. Een eenduidige definitie van een verborgen gebrek heeft de wetgever nagelaten te maken. Wat we wel weten, is dat niet zomaar elk gebrek als een verborgen gebrek gezien kan worden.

Verborgen gebrek

De rechtsleer biedt ons meer duidelijkheid. Om van een verborgen gebrek te kunnen spreken dient er aan vier voorwaarden voldaan te worden (STROOBANTS, B., “De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken voor de professionele verkoper van onroerende goederen”, Notariaat 2009, afl. 7, 2.):

  • Het verkochte goed moet behept zijn met een gebrek waardoor de zaak intrinsiek niet kan aangewend worden voor het gebruik waartoe ze werd gekocht of die de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe de koper ze bestemde (bekend aan de verkoper);
  • het gebrek moet verborgen zijn en onbekend zijn voor de koper;
  • het moet om een ernstig en belangrijk gebrek gaan;
  • de koper dient het bewijs van anterioriteit te leveren: het gebrek moet minstens in de kiem bestaan op het ogenblik waarop het risico op de koper overgaat.

De verkoper is volgens artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek verplicht de koper te vrijwaren voor verborgen gebreken:

“De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.” Uit dit wetsartikel kunnen we afleiden wat men verstaat onder een verborgen gebrek. Het gebrek moet namelijk zo zwaarwichtig zijn dat het gekochte goed ongeschikt is voor het gebruik waartoe men het heeft gekocht of dat het gebruik zodanig aangetast is dat de koper, indien hij het gebrek op voorhand kende, de zaak niet of niet voor dezelfde prijs zou gekocht hebben.

Ook de zwaarwichtigheid van het gebrek moet worden beschouwd. Teneinde de aansprakelijkheid op grond van een verborgen gebrek te bekomen, moet het gebrek voldoende zwaarwichtig zijn. Het gebrek moet van die aard zijn dat de koper het onroerende goed niet of niet voor dezelfde prijs gekocht zou hebben indien hij kennis had van het gebrek.

Als de koper toch de procedure wil baseren op een verborgen gebrek, zal deze ook moeten kunnen bewijzen dat het gebrek al in de kiem aanwezig was en hij hiervan niet op de hoogte was. De gebroken scharnier mag namelijk niet het gevolg zijn van slecht onderhoud door de koper.

Kortom, het zal moeilijk zijn om een vordering in te stellen gebaseerd op verborgen gebreken. Een verborgen gebrek wordt voornamelijk slechts aanvaard als de koper de woning niet of voor een andere prijs zou gekocht hebben indien hij het gebrek kende.  

Alleszins komt het ons voor dat er hier een aansprakelijkheid betrokken is van de plaatser van de ramen / raambeslag.  Het is uiteraard niet aanvaardbaar dat een scharnier afbreekt binnen de vier jaar.  Indien er dergelijke slijtage zou ontstaan zijn, kan wel degelijk de vraag worden gesteld naar de correcte plaatsingswijze.  Wij raden u dan ook aan om de betrokken aannemer/promotor in gebreke te stellen en te vragen dit te laten rechtzetten.

Aansprakelijkheid producent scharnier

De verkoper meent dat het afbreken van de scharnier komt door slijtage. Als dit de reden zou zijn, is het vreemd dat aan de overige scharnieren van de nieuwbouwwoning geen stukken zijn. De ramen, inclusief scharnieren, zijn namelijk op hetzelfde ogenblik geplaatst.

Mogelijk is de scharnier zelf gebrekkig. Wat men dan kan doen, is de producent van de scharnieren aansprakelijk stellen. Er bestaat een wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (25 februari 1991, BS 22 maart 1991). In deze wet zijn de voorwaarden opgenomen wanneer een product gebrekkig is (art. 5 Wet Productaansprakelijkheid):

“In de zin van deze wet is een product gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name :

a) de presentatie van het product

b) het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van het product

c) het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

Een product mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat er nadien een beter product in het verkeer is gebracht.”

Artikel 2 van de Wet Productaansprakelijkheid bepaalt welke producten onder het toepassingsgebied van de wet vallen:

“Onder produkt wordt, in de zin van deze wet, verstaan elk lichamelijk roerend goed, ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed, of indien het door bestemming onroerend is geworden.”

De scharnier maakt een bestanddeel uit van het raam en valt dus onder deze wet.

De producent kan zich wel vrijwaren van deze aansprakelijkheid. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 8 Wet Productaansprakelijkheid.

Indien de koper zijn vordering wil instellen gebaseerd op de Wet Productaansprakelijkheid, zal deze zowel de schade, het gebrek als het oorzakelijk verband tussen beide moeten bewijzen. (art. 7 Wet Productaansprakelijkheid). Vereist hier is dat er een fout in de scharnier zelf zit.

Producten

Mastiff - Kies het passende deurpaneel

Kömmerling

Mastiff - Kies het passende deurpaneel

Aluminium schuiframen met thermisch sterke en slanke profielen.

Sapa

Aluminium schuiframen met thermisch sterke en slanke profielen.

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage

Frager - Fralu

Deurpanelen die gastvrijheid uitstralen: Cottage

Nieuwe ramen en deuren? Bestel eerst je gratis renovatiemagazine

Verstandig Bouwen

Nieuwe ramen en deuren? Bestel eerst je gratis renovatiemagazine

3 soorten houten poorten

Camba

3 soorten houten poorten

Glasbalustrade

Reynaers Aluminium

Glasbalustrade