Bouwovertreding niet gemeld door stad bij aankoop woning: wat nu?

Vraag

We hebben in 2006 een woning gekocht waarvoor door de makelaar, de stad en de notaris verklaard werd dat die volledig vergund is. Nu blijkt dit niet het geval te zijn. Wij willen graag de huidige toestand laten regulariseren.

Het totale woonvolume komt op dit moment 1,7 m te diep en achteraan is een kleine garage aangebouwd die op 1,5 van de scheiding staat (dit moet minstens 5 zijn). Er is een verbinding gemaakt tussen hoofdgebouw en bijgebouwen die niet vergund is. Het bijgebouw en de garage zijn wel vergund maar dan enkel als bijgebouw, niet als hoofdgebouw, wat het nu eigenlijk door de verbinding die er gemaakt is wel is.

Een kadasterplan van voor 1978 is voldoende om regularisatie te krijgen maar deze bestaat niet. Buren getuigen dat de tussenbouw er sinds eind jaren 60 staat maar dit is enkel een verklaring op woord. Kan het zomaar dat zowel de stad als de notaris verklaring afleggen op woord die nadien niet kloppen en waarvoor de gevolgen voor ons zijn? Kan hier tegenin gegaan worden op basis van deze verklaringen?

Antwoord

Advocaat Mark Huygen beantwoordt deze vraag als volgt: "Het is niet onbelangrijk de akte ter herlezen. Deze dateert kennelijk van 10 jaar geleden. De notaris heeft mogelijk verwezen naar het feit dat er geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is en dat de koper een stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen."

"Mogelijk heeft u in de akte ook afstand gedaan van de vermeende schending van de informatieverplichting. Thans gebeurt dit doorgaans onder verwijzing naar de bepalingen in de Vlaamse Codes voor Ruimtelijke Ordering. (art. 5.2.5, 6.11 en 6.3.1 VCRO). Het zogenaamde beding van verzaking nietigverklaring."

"U zal vooreerst moeten nagaan welk gewestplan van toepassing was op ogenblik van de constructie waarnaar u verwijst. Vele gewestplannen dateren van die periode (1977)… Mogelijk en zeer waarschijnlijk kan u toepassing maken van art 4.2.14 VCRO (Vlaamse codex ruimtelijke ordening) . De constructie zal waarschijnlijk onder toepassingsgebied vallen van de dit artikel. Dit artikel regelt het vermoeden  van vergunning opgenomen te worden in het vergunningsregister. Dit vermoeden  geldt voor constructies de werden gebouwd in de periode vanaf 22 april 1962 ( Wet Stedenbouw) tot de datum van inwerkingtreding van het voor Het perceel toepasselijke Gewestplan."

"Indien dit zou lukken is uw probleem meteen opgelost. De koop-verkoop kan niet zo maar tenietgedaan worden. U dient daartoe vooreerst aan te tonen en te bewijzen dat u door de verkoper, notaris en/of de Stad in dwaling werd gebracht en dat deze dwaling dermate zwaar ( niet verschoonbaar )  was dat u de koop niet had afgesloten indien u op de hoogte zou zijn geweest van de bouwinbreuk. Dit is niet evident, zeker niet 10 jaar na datum akte. Het stilzitten gedurende deze periode verhindert in ruime mate de mogelijkheid om verschoonbare dwaling in te roepen."

Producten

Alle info over het kadaster

Kadaster

Alle info over het kadaster

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet

BNP Paribas Fortis

Hypothecair krediet: Soepel Woonkrediet