livios logo

Bestrijdingsmiddelen in de tuin

Moeilijkheidsgraad:

Als het niet anders kan, moet je wel naar chemische bestrijdingsmiddelen grijpen om ongemakken in de tuin te verhelpen. Lees altijd aandachtig het etiket voor je begint. Ook de gevarensymbolen geven je een goede indicatie over het product waarmee je werkt. In onderstaande labelwijzer doen we deze soms zelfs levensbelangrijke symbolen uit de doeken.

Licht (F) of zeer licht (F+) ontvlambaar


  

Als dit pictogram op de verpakking staat, gaat het om een vloeistof die gemakkelijk vlam vat. Hou hier rekening mee tijdens het werken. Vermijd contact met brandend vuur van bijvoorbeeld sigaretten of kaarsen en sla dergelijke producten op in een koele opbergruimte en niet achter glas.
Staat de letter F bij het pictogram dan is de stof licht ontvlambaar (aceton, ethanol, methanol, tolueen…). Bij F+ moet je nog beter opletten, want deze zijn zeer licht ontvlambaar (benzine, ether).

Verbranding bevorderende stof (O)


  

Dit pictogram wijst er op dat je met een product te maken hebt, dat een eventuele brand in de hand werkt. Hou hier mee rekening bij de opslag en vermijd contact met vuur tijdens het werken. Je vindt het pictogram terug op zuurstof, waterstofperoxide, nitraten en chloraten.

Bijtende stof (C)


  

Werk je met bijtende stoffen zoals zwavelzuur of zoutzuur neem dan altijd voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van beschermende kledij, gelaatsbescherming en werkhandschoenen. Ga te werk zoals aangegeven op de verpakking.

Schadelijke (Xn) of irriterende stof (Xi)


  

Dit pictogram duidt aan dat het werken met een bepaalde stof schadelijke of irriterende gevolgen kan hebben. Als bij dit symbool de letters Xn staan, duidt dit op de schadelijke gevolgen van tolueen, gasolie... De letters Xi wijzen op irriterende gevolgen van soda en butyacrylaat. Ga daarom te werk zoals op de verpakking staat aangegeven. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat je gelaatsbescherming moet dragen (oogirritatie) en/of een mondmasker (irritatie van de luchtwegen).

Giftige (T) of zeer giftige (T+) stof


  

Zie je de doodskop, dan weet je dat je voorzichtig moet zijn. Verkeerd gebruik van producten met dit pictogram kan erg kwalijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Opnieuw geldt: werk zoals aangegeven op de verpakking. De doodskop samen met de letter T wijst op een giftige stof (chloor, koolmonoxide, methanol, kwik…) die bij kleine hoeveelheden grote gezondheidsrisico’s kan inhouden.
T+ is zeer giftig en kan bij de kleinste hoeveelheden al de dood tot gevolg hebben. Voorbeelden zijn onder meer cyanide, blauwzuur, waterstofsulfide…

Ontplofbare stof (E)


  

Dit symbool staat op producten (butaan, propaan, picrinezuur…) die door verhitting, vonken, een schok of een reactie met andere stoffen een ontploffing tot gevolg hebben.

Milieugevaarlijke, vervuilende stof (N)


  

Deze producten schaden het milieu onmiddellijk of na verloop van tijd. Hierbij horen ook de stoffen die de ozonlaag aantasten. Voorbeelden zijn chloor, cfk’s en pcb’s.

Bel in geval van een incident met één van de bovestaande chemische producten onmiddellijk naar het Belgisch Antigifcentrum op 070 245 245.

9 dingen die je moet weten over tuinonderhoud


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinaanleg-en-onderhoud/tuinonderhoud/bestrijdingsmiddelen-in-de-tuin/