livios logo

Mag ik poortjes buren laten weghalen?

Vraag

Ik heb een perceel bouwgrond gekocht met garages erop, dat paalt aan diverse buren hun achtertuin. Enkele buren hebben vroeger een afsluiting geplaatst en een poortje erin gezet, om zo de straat te kunnen bereiken over mijn perceel. De vorige eigenaar van mijn stuk heeft daar nooit toestemming voor gegeven en had daar vroeger al discussies over.

Mag/kan ik deze poortjes laten wegdoen of "verzegelen" langs mijn zijde? Mag ik daar sowieso aankomen om deze vast te maken of bv. verlichting aan te bevestigen?

Antwoord

In eerste instantie stelt zich de vraag of er sprake is van een erfdienstbaarheid op basis waarvan de buren gebruik mogen maken van jouw perceel om de straat te kunnen bereiken. Op basis van de beperkte gegevens in de vraagstelling, lijkt dit op het eerste gezicht niet het geval te zijn.

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht dat gevestigd wordt ten aanzien van een onroerend goed (het lijdend erf), ten voordele van een ander onroerend goed (het heersend erf). De eigenaars van deze onroerende goederen zijn verschillend. Een erfdienstbaarheid kan op verschillende wijzen ontstaan: door de natuurlijke ligging van de onroerende goederen, door de wet, op basis van een overeenkomst, door de bestemming van de huisvader of door verjaring.

Er kan in dit geval bijvoorbeeld sprake zijn van de wettelijke erfdienstbaarheid van het recht van uitweg. Dit geldt echter enkel ingeval er sprake is van een ingesloten perceel, wat betekent dat er vanop dat erf onvoldoende toegang is tot de openbare weg om een normale exploitatie van het erf te garanderen. Indien er voor de buren dus voldoende toegang is tot de openbare weg, bijvoorbeeld via de voorzijde van hun erf, is er hoogst waarschijnlijk geen wettelijke erfdienstbaarheid van toepassing. Deze beoordeling dient wel steeds op basis van de concrete gegevens van de zaak te worden beoordeeld.

Uit de vraagstelling blijkt voorts niet dat er sprake is van een erfdienstbaarheid gevestigd op basis van een overeenkomst, dan wel door de bestemming van de huisvader. Dergelijke erfdienstbaarheid heeft bovendien een niet-voortdurend karakter. Voor de uitoefening van een recht op overgang is immers steeds een handeling van de mens vereist. Dit betekent dat de erfdienstbaarheid niet door verkrijgende verjaring, met name na verloop van 30 jaar, gevestigd kan worden.

Als zou blijken dat er geen recht op overgang is voor de buren, betekent dit echter niet dat je eigen gereid kan optreden en zonder meer de afsluiting en de poortjes in kwestie mag verwijderen of verzegelen. Dergelijke afsluiting staat an sich immers los van een recht op overgang. Het is op basis van de vraagstelling bovendien niet duidelijk of deze afsluiting op het erf van de buren, dan wel op de scheiding, dan wel op jouw erf werden geplaatst. Afsluitingen op het erf van jouw buren mogen uiteraard niet zonder meer worden afgebroken. Afsluitingen die zich op de scheiding tussen de twee erven bevinden, zullen waarschijnlijk als gemene muur worden beschouwd, zodat ook in dat geval afbraak niet zonder meer mogelijk is. Wel heeft elke eigenaar het recht om, behoudens ingeval van een recht van uitweg, het recht om zijn eigen erf af te sluiten.

Ook met betrekking tot het aanbrengen van verlichting stelt zich dezelfde vraag. Indien de afsluitingen exclusief eigendom zijn van jouw buren, bestaat er uiteraard geen recht om hieraan verlichting aan te brengen. Zelfs indien het een gemene muur betreft, is voorzichtigheid aangewezen. Artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat een nabuur in de gemene muur geen holte mag maken of daartegen een werk mag aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere nabuur of, indien deze weigert, zonder door deskundigen de middelen te hebben doen bepalen die nodig zijn om te voorkomen dat door het nieuwe werk aan de rechten van de andere nabuur afbreuk wordt gedaan.

In geschillen met de buren is het steeds aangewezen om dit in eerste instantie onderling en in der minne te bespreken en trachten te regelen. Slechts als dat niet lukt, kan een procedure voor de Vrederechter soelaas bieden. Zowel in de minnelijke fase als tijdens een gerechtelijke procedure biedt de bijstand van een raadsman een belangrijke meerwaarde.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/rondom-het-huis/tuinafsluiting/afsluiting/vraag/36553/mag-ik-poortjes-buren-laten-weghalen/