Mag nieuwe bouwaanvraag geweigerd worden door eerdere bouwovertreding?

Vraag

Via onze architect dienden wij een paar weken geleden bij de stad Antwerpen een aanvraag tot vergunning van verbouwingswerken aan de derde verdieping van ons huis in. Ons huis is een gesloten bebouwing die dateert uit de jaren '50, met op het gelijkvloers een inpandige garage aan de straatkant. Deze was voor ons de troef van het huis.

Vorige week ontving de architect telefonisch het bericht van de stad dat er voor de inpandige garage van onze woning een bouwovertreding zou zijn, in die zin dat er voor die garage nooit een bouwaanvraag gebeurde. Tevens werd er gezegd, dat er geen vergunning zou worden afgeleverd voor de werken aan de derde verdieping, zolang de bouwovertreding i.v.m. de garage niet in orde gebracht wordt.

Wij kochten het huis vorig jaar. Noch in de aankoopakte, noch in het inlichtingenformulier van de stad werd een bouwovertreding vermeld.

De vorige eigenaar bezorgde ons plannen van 1985, waar de garage op getekend is. Op de oorspronkelijke plannen bij de bouw van de woning staat de garage niet vermeld. Wij gaan er dus van uit dat de oorspronkelijke leefruimte in 1985 werd omgebouwd tot garage. In 2015 werd de straat volledig vernieuwd en werd de rand van het voetpad verlaagd, om een gemakkelijke toegang tot de garage te verschaffen.

We gaan ervan uit dat de bouwovertreding (1985) verjaard is en dat er geen vordering tot herstel meer mogelijk is.

Wat wij ons wel afvragen: kan de stad weigeren een vergunning af te leveren voor de verbouwingswerken op de derde verdieping, om reden van de bouwovertreding op het gelijkvloers?

Antwoord

Wanneer een vergunningverlenende overheid een omgevingsvergunning toekent zal zij dit doen op basis van een legaliteits- en opportuniteitsbeoordeling. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet in een specifiek hoofdstuk, ‘hoofdstuk 3’ dat de beoordelingsgronden bij de toekenning van een omgevingsvergunning voorschrijft.

In dit geval moet vastgesteld worden dat de aanvraag louter betrekking heeft op de derde verdieping van het onroerend goed. De garage, gelegen op de eerste verdieping zou onvergund zijn. In die zin wordt volledigheidshalve opgemerkt dat bepaalde zonder vergunning uitgevoerde werken aan een oorspronkelijk vergund gebouw, geen reden kunnen vormen om het gebouw als onvergund te categoriseren. (zie ondermeer R.v.St., nr. 43.162, 3 juni 1993). 

Daarenboven moet opgemerkt worden dat het onvergund karakter dat betrekking heeft op (een gedeelte) van het voorwerp van de vergunningsaanvraag als dusdanig geen specifieke decretale weigeringsgrond vormt bij de beoordeling van een omgevingsvergunning. (Zie artikelen 4.3.1 tem 4.3.8. VCRO). Wel kan de vergunningverlenende overheid een vergunning weigeren wanneer de aanvraag onverenigbaar is met de zogenoemde ‘goede ruimtelijke ordening’. De goede ruimtelijke ordening betreft in belangrijke mate een feitelijke beoordeling. Hierbij gaat aandacht naar: 

 • functionele inpasbaarheid
 • de mobiliteitsimpact
 • de schaal
 • het ruimtegebruik en de bouwdichtheid
 • visueel-vormelijke elementen
 • cultuurhistorische aspecten
 • het bodemreliëf
 • hinderaspecten
 • gezondheid
 • gebruiksgenot
 • veiligheid
 • de in de omgeving bestaande toestand
 • de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (vastgelegd in het ruimtelijk structuurplan van de gemeente)

Het kan dus voorkomen dat de vergunningverlenende overheid de zgn. goede ruimtelijke ordening aanwendt om in het concrete geval de vergunning te weigeren. Zulks is rechtsgeldig voor zover de overheid de formele en materiele motiveringverplichting niet schendt. Of er voldaan is aan de motiveringverplichting moet steeds geval per geval worden beoordeeld. De rechter kan slechts oppervlakkig toetsen. 

In voorkomend geval zou eventueel de aanvraag van een regularisatievergunning tot de mogelijkheden behoren. Op deze wijze kan de nu onvergunde garage een vergund karakter krijgen waardoor de onvergunde situatie niet langer bij de vergunningsbeoordeling in aanmerking kan worden genomen. Ook deze optie vergt een specifieke benadering en hang af van de concrete feitelijke gegevens. 

 

Producten

3 soorten houten poorten

Camba

3 soorten houten poorten

Rolluiken: optimale veiligheid, met oog voor uw privacy

Winsol

Rolluiken: optimale veiligheid, met oog voor uw privacy

Kan u niet kiezen tussen curvo of quadro? Dan is mezzo de oplossing!

Koppen.be

Kan u niet kiezen tussen curvo of quadro? Dan is mezzo de oplossing!