livios logo

Verontreinigingsrisico bij 40% van grondwerken

Om verdachte of meer dan 250 m³ bodem uit te graven moeten aannemers voortaan beschikken over een technisch verslag dat gegevens over de milieukwaliteit van de uit te graven bodem bevat. Sedert april van dit jaar heeft de vzw Grondbank ongeveer 1.887 technische verslagen conform verklaard. Bij maar liefst 40% van deze technische verslagen mocht de uit te graven bodem niet volledig vrij worden gebruikt.

Bij 40% van de grondwerken moet het grondverzet dus met de nodige omzichtigheid gebeuren. Toch laat een groot aantal opdrachtgevers nog steeds geen technisch verslag opmaken. Heel wat aannemers weigeren dan de opdracht wegens te risicovol. Reguliere firma’s leiden hierdoor 10 tot zelfs 30% omzetverlies.

Belangrijk om bodemverontreiniging goed in kaart te brengen

Bij 40% van de technische verslagen die de vzw Grondbank heeft onderzocht, kan minstens een gedeelte van de bodem niet zomaar op een andere plaats worden toegepast omdat zij in min of meerdere mate verontreinigd is. In die gevallen is het effectief van groot belang dat een technisch verslag de uiteenlopende milieukwaliteiten van de uit te graven bodem in kaart brengt. Zoniet kan het transport van deze bodem tot nieuwe verontreiniging leiden, waardoor de ontvanger ervan het risico loopt met een saneringsplicht te worden opgezadeld.

Dit betekent niet dat in deze dossiers al de uit te graven bodem verontreinigd is. Vaak zijn enkel de bovenste lagen verontreinigd. Indien deze lagen apart worden verwijderd, kunnen de onderliggende lagen wel nog vrij worden hergebruikt. In 40% van de dossiers komt er dus wel ergens verontreiniging voor. Wanneer men de verontreiniging niet in aantal dossiers maar in volume uit te graven bodem uitdrukt, blijkt toch nog 16% niet meer voor hergebruik in aanmerking te komen en 4% zelfs ernstig verontreinigd te zijn.

De technische verslagen van de erkende bodemsaneringsdeskundigen hebben precies tot doel aan te duiden welk deel van de bodem zonder risico’s op een andere plaats kan worden toegepast. Zij bestaan niet alleen uit analyseresultaten maar bevatten ook een duidelijk zoneringsplan met precieze aanduidingen waar en tot op welke diepte de verontreiniging te situeren is.

Enquête van VCB: vaak geen technisch rapport

De verontrustende cijfers van de vzw Grondbank hebben de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) er toe aangezet haar leden uitgebreid te bevragen over hun ervaringen met de nieuwe regeling over het grondverzet. Alhoewel de opmaak van een technisch verslag van cruciaal belang is, gezien de grote kans dat bij het grondverzet verontreinigde bodem zal boven komen, blijkt uit de bevraging van de VCB dat nog teveel bouwopdrachtgevers nalaten een technisch verslag op te maken.

Enerzijds geeft 25% van de respondenten aan dat zij bij meer dan de helft van hun bouwopdrachten geen technisch verslag krijgen en daarbij dus in het ongewisse blijven over de milieukwaliteit van de uit te graven bodem. Opvallend daarbij is dat niet alleen private opdrachtgevers maar ook openbare besturen op dit vlak in gebreke blijven.

Anderzijds meldt 40% van de bevraagde algemene aannemers en wegenbouwers dat zij nauwelijks nog uitgegraven bodem kwijtraken zonder bodembeheerrapport. De afnemers van uitgegraven bodem wensen immers geen risico’s te lopen en willen duidelijk weten waar de geleverde bodem vandaan komt.

Een bodembeheerrapport heeft precies tot doel de herkomst en het transport van uitgegraven bodem te traceren. Een bodembeheerrapport kan echter maar worden opgesteld nadat eerst een technisch verslag werd opgemaakt. Zonder technisch verslag kunnen aannemers dus niet op een legale en correcte wijze aan grondverzet doen.

Helft aannemers weigert zonder technisch verslag te werken

Uit de VCB-enquête blijkt trouwens dat de helft van de aannemers weigert om zonder technisch verslag grondwerken voor private opdrachtgevers uit te voeren. Ook voor hen zijn de risico’s te groot. Op openbare werken gaan zij wel gemakkelijker inschrijven zonder technisch verslag. Maar zij zullen dan wel pas effectief met de werken van start gaan zodra het technisch verslag voorligt, wat zonder twijfel discussies en vertragingen met zich meebrengt.

Wie werken weigert, moet rekenen met een forse omzetdaling. Ongeveer een kwart van de respondenten spreekt over een omzetdaling van 10 tot zelfs 30% omdat zij wegens het ontbreken van een technisch verslag geweigerd hebben om grondverzet uit te voeren. Doordat technische verslagen nog veel te vaak ontbreken, verschuift het grondverzet van reguliere firma’s naar firma’s die het minder nauw nemen met de milieuwetgeving.

VCB dringt aan op weigering stedenbouwkundige vergunning

Om deze nefaste tendens te keren dringt de VCB erop aan dat de Vlaamse overheid voortaan geen stedenbouwkundige vergunning meer zou toekennen voor grondwerken waarvoor het voorgeschreven technisch verslag ontbreekt. Uit de VCB-enquête blijkt dat 91% van de aannemers uitdrukkelijk met deze koppeling akkoord gaat. Uit de cijfers van de vzw Grondbank is gebleken dat de ontvangers van uitgegraven bodem in 40% van de gevallen het risico lopen om verontreinigde bodem te laten aanvoeren. Niet alleen de aannemers maar ook de ontvangers van uitgegraven bodem hebben er dus alle belang bij de aanwezigheid van een technisch verslag en een bodembeheerrapport en bij een sluitende aanpak van het grondverzet.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/ruwbouw/voorbereidende-werken/grondwerken/verontreinigingsrisico-bij-40-van-grondwerken/