livios logo

EPB-aangifte

EPB-eisen leggen qua energieprestatie en binnenklimaat eisen op aan een gebouw. De EPB-aangifte is het dossier waarin wordt beschreven welke maatregelen zijn getroffen om aan die eisen te voldoen. De opmaak van de EPB-aangifte gebeurt door een door de bouwheer aangestelde verslaggever. Na de oplevering of maximum zes maanden na ingebruikname maakt hij het verslag op. Je doet er goed aan om de verslaggever zo veel en zo snel mogelijk met je bouw te betrekken. Het komt je energieverbruik alleen maar ten goede. Maar wie doet nu wat en wanneer bij die aangifte?

Foto Izen nv
  

Foto Zehnder Group Belgium - ventilatie
  

 

Rol van de architect en bouwheer

De architect zal van bij het ontwerp, in samenspraak met de opdrachtgever, rekening houden met de EPB-eisen. Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning zal de bouwheer of de architect in het aanvraagformulier tot stedenbouwkundige vergunning aanvinken dat er EPB-eisen van toepassing zijn en dus de nodige maatregelen nemen opdat het gebouw aan de EPB-eisen zal voldoen.
De architect houdt vanaf de conceptfase rekening met de EPB-eisen en plant, in samenspraak met de bouwheer welke maatregelen zullen toegepast worden. De architect verwerkt die geplande maatregelen in de plannen en de eventuele lastenboeken en hij gaat tijdens de controle op de werkzaamheden na of de toegepaste materialen en installaties uitgevoerd worden zoals voorzien.
De opdrachtgever mag hier tijdens de uitvoering van de werkzaamheden nog van afwijken: hij kan opteren voor andere materialen, installaties ... zolang het uitgevoerde geheel blijft voldoen aan de eisen.

Wanneer verslaggever aanstellen?

De opdrachtgever stelt vóór de start van de werken een verslaggever aan. Meestal zal dat de architect zijn, maar het kan ook iemand anders zijn die zich heeft laten registreren bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De verslaggever maakt een elektronische startverklaring op, met vermelding van de startdatum van het werk, zijn of haar aanstelling als verslaggever en de rekenresultaten van het bouwproject die de architect heeft bezorgd. Daarna dient de verslaggever in naam van de opdrachtgever de elektronisch de startverklaring in bij het VEA. Na indiening ontvangt de verslaggever de officiële startverklaring van VEA.

Tijdens het bouwproces

De verslaggever houdt tijdens het bouwproces nauwkeurig alle zaken bij die de energieprestatie van het gebouw beïnvloeden.

Wanneer indienen?

Op het einde van de werken (na de oplevering of zes maanden na de ingebruikname) maakt de verslaggever op basis van de eventueel gedane vaststellingen en de technische documenten, de plannen, de facturen enzovoort, de definitieve berekening voor de EPB-aangifte op. Het is zijn taak om correct te rapporteren over de uitvoering. Het opstellen van de EPB-aangifte gebeurt aan de hand van specifieke software.
In opdracht van de eigenaar dient de verslaggever de EPB-aangifte in als bewijs dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/epb-aangifte/