livios logo

Freya Van den Bossche: “Betaalbaar wonen is synoniem met energiezuinig wonen”

"Onze bouwsector moet innoveren, maar ook op het vlak van opleiding en vorming, het gebruik van nieuwe materialen, apparaten, bouwwijzen en technologieën zijn inspanningen nodig", stelt Van den Bossche.


  

Met Batibouw in aantocht heeft Livios het oor te luister gelegd bij Vlaams minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche (sp.a). Hamvraag is of we binnenkort nog wel een woning kunnen betalen die aan alle aspecten van energiezuinigheid beantwoordt. “We moeten ophouden met een ‘betaalbare woning’ louter te definiëren in functie van de woonkost.”

Tegen 2020 moeten bijna alle nieuwe gebouwen energieneutraal zijn. Is de bouwsector hier klaar voor?

Freya Van den Bossche: "In 2009 voldeed al meer dan de helft van de nieuwbouw aan de E80-norm, een norm die op dat moment nog niet verplicht was. Dat bewijst dat flink wat bouwers en aannemers voorlopen op de norm. Met de volgende stappen die eraan komen - E70 in 2012, E60 in 2014 - zou de bouwsector dan ook weinig moeite moeten hebben. Het komt er vooral op neer om technieken die al bekend zijn, zoals goede isolatie, luchtdicht bouwen of efficiënte verwarming veralgemeend en doorgedreven te gaan gebruiken.

"De bouwsector moet zich meer dan in het verleden toeleggen op innovatie, op opleiding en op de introductie van nieuwe technieken."

Foto Viessmann Belgium bvba
  

De verdere stappen in de richting van energie-neutrale nieuwbouw vergen meer inspanningen. Onze bouwsector moet innoveren, maar ook op het vlak van opleiding en vorming, het gebruik van nieuwe materialen, apparaten, bouwwijzen en technologieën zijn inspanningen nodig. Om deze ingrijpende transitie vorm te geven, moeten overheid en bouwsector de handen in elkaar slaan en elkaars inspanningen versterken. De overheid moet een verstandig, overleg en ambitieus normerend beleid uitwerken met een voorzienbaar pad naar energiezuinigheid als doel. Tegelijk moet het voorlopers stimuleren om nieuwe bouwtechnieken in de markt introduceren. Ook op vlak van onderwijs en vorming moet de overheid zorgen dat de programma’s worden afgestemd op de nieuwe vereisten. De bouwsector moet zich meer dan in het verleden toeleggen op innovatie, op opleiding en op de introductie van nieuwe technieken. We moeten niet bang te zijn voor die overgangsperiode, integendeel. Innovatie biedt kansen op het vlak van jobcreatie en economische groei. Bovendien zullen bouwbedrijven uit onze buurlanden – die de transitie ook aan het maken zijn - niet aarzelen om onze markt te betreden als wij het niet zelf doen."

Met welke maatregelen probeert u met uw beleid deze doelstellingen nu al te halen?

"Ik waak er wel over dat die geleidelijke verstrenging duidelijk en voorspelbaar blijft en in overleg met alle betrokkenen tot stand komt."

Foto Isola Belgium
  

Freya Van den Bossche: "Vanuit het Beleidsveld Energie zijn er twee grote beleidslijnen. In de eerste plaats voer ik een normerend beleid, waarbij bouwers verplicht worden om een bepaald E-peil te halen en bepaalde isolatiewaarden (K-peil, U- en R-waarden) opgelegd worden. Ik heb de verplichting om in 2021 bijna-energieneutraal te bouwen al ingeschreven in de Vlaamse regelgeving.
Op korte termijn gaan we in 2012 al naar E70 en in 2014 naar E60. Die normen zorgen ervoor dat de globale bouwmarkt in de richting van steeds zuiniger bouwprocédés wordt geduwd. Ik waak er wel over dat die geleidelijke verstrenging duidelijk en voorspelbaar blijft en in overleg met alle betrokkenen tot stand komt. Anderzijds voer ik ook een voorlopersbeleid, dat mensen via premies stimuleert om veel beter te doen dan de norm. Zo kunnen nieuwe producten, bouwwijzen, technieken en technologieën ingang vinden op onze markt en geleidelijk goedkoper worden."

Zuinig

Het is voor jongeren en andere sociale doelgroepen in onze maatschappij heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Hoe ziet u dit verder evolueren als we kijken naar de steeds strenger wordende energienormen?

"Wat heb je aan een ‘goedkope’ woning als je via je energiefactuur het geld via muren en dak naar buiten blaast?"

Foto ZEN Renewables
  

Freya Van den Bossche: "We moeten ophouden met een ‘betaalbare woning’ louter te definiëren in functie van de woonkost. Wat heb je aan een ‘goedkope’ woning als je via je energiefactuur het geld via muren en dak naar buiten blaast? Betaalbaar wonen is synoniem met energiezuinig wonen. Natuurlijk kost het geld om zuiniger te bouwen en om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Maar de besparing op de energiefactuur levert uiteindelijk alleen maar winst op. Veel mensen zien dat ook in, getuige het groeiende succes van de energiepremies die we als Vlaamse overheid geven. Het klopt natuurlijk ook dat sommige groepen in de samenleving het niet makkelijk hebben om, zelfs met de bestaande premies en fiscale voordelen, de nodige kosten te dragen. Daarom moeten we systemen ontwikkelen om de inspanningen te prefinancieren of zelfs in hun plaats te gaan isoleren. Tegelijk moeten we een beleid voeren om energiezuinig bouwen goedkoper te maken. Dat kan onder meer door voorlopers te stimuleren en er zo voor te zorgen dat energiezuinige producten en technieken beter ingeburgerd raken en zo goedkoper worden."

Nieuwe premies

Wie een oude woning renoveert, kan genieten van een verlaagd btw-tarief van 6 %. Dit maakt het voor jongeren interessanter om te investeren in een oude woning. Is dit geen scheve situatie? Zij investeren in een woning van inferieure kwaliteit, die ze amper up-to-date kunnen maken door de strengere energienormen. In 2020 zitten zij nog altijd nog met een huizenhoge hypotheeklast, terwijl de waarde van hun woning laag zal zijn door de dan van kracht zijnde energienorm.

Freya Van den Bossche: "We moeten renovatie stimuleren en meer dan nu het geval is, inzetten op zeer grondige renovatie (‘retrofit’) van woningen. In een aantal gevallen is sloop en vernieuwbouw zelfs te verkiezen boven renovatie. Het beleid op vlak van renovatie moet maximaal worden afgestemd op het beleid op vlak van nieuwbouw. Vandaar dat we niet enkel het E-peil voor nieuwbouw aanscherpen, maar ook de isolatiewaarden zelf (U- en R-waarden) die ook gelden voor renovatie.

"Het beleid op vlak van renovatie moet maximaal worden afgestemd op het beleid op vlak van nieuwbouw."

Foto Domus Arte
  

Ik plan in 2011 een stroomlijning op vlak van de ondersteuningsmaatregelen voor energie-renovatie (dakisolatie, vloer- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing, …). Zo is er een ontwerp klaar om alle netbeheerders in Vlaanderen dezelfde premies te laten uitreiken. Hierin zal een compensatie voorzien worden voor het wegvallen van de federale fiscale aftrek voor vloer- en muurisolatie. Maar nog eens, dit is slechts een ontwerp. Naast een ondersteunend beleid moeten we ook een perspectief op een regulerend beleid bieden. Zo schrijven we minimale energienormen in de Vlaamse Wooncode in, wat betekent dat eigenaars verplicht zullen worden om op termijn een aantal minimale energiemaatregelen te nemen. Zo zal ik ervoor zorgen dat dakisolatie tegen 2020 verplicht wordt (voor huurwoningen). Het is belangrijk een duidelijk perspectief te bieden: isoleer nu je er nog premies voor krijgt en de investering zichzelf heel snel terugbetaalt, want op termijn zal je verplicht worden om het te doen."


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/energie/energieregelgeving/freya-van-den-bossche-betaalbaar-wonen-is-synoniem-met-energiezuinig-wonen/