livios logo

Natuurlijk filteren met een kokosbiobed

Foto CO-COnsulting
  

Vlaamse huishoudens die niet kunnen aansluiten op een rioleringsstelsel, moeten zelf instaan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. Een mogelijke zuiveringsmethode is die met behulp van een kokosbiobed.

In de praktijk onderscheiden we industrieel en huishoudelijk afvalwater. Het eerste vraagt een aangepast zuiveringssysteem. Huishoudelijk afvalwater is minder complex opgebouwd. De vervuiling is vooral van organische aard. Het water kan daarom vrij eenvoudig worden gereinigd. En een geschikte biologische oplossing is het kokosbiobed.

Geen machine

Het kokosbiobed bestaat uit verschillende lagen kokosmateriaal. Door gebruik te maken van verschillende kokosfracties worden er aan elke laag specifieke eigenschappen toegekend. Het kokosbiobed is niet herkenbaar als een ‘installatie’ in de tuin. Het is geen apparaat of machine, maar een combinatie van natuurproducten en planten, die onopvallend in elke tuin kunnen worden verwerkt als een aantrekkelijk sierelement.

Koolstofkringloop

Foto CO-COnsulting
  

De belangrijkste taak van een kokosbiobed is huishoudelijk afvalwater ontdoen van zwevende stoffen, geur, stikstofverbindingen en fosfaten, zodat het water weer geschikt wordt voor elk gebruik, behalve als drinkwater. Dit zuiveringsproces loopt continue, het jaarrond en steunt op een evenwichtig samenspel van natuurelementen. Dit proces heet de ‘koolstofkringloop’.

Eén medium

Elk waterzuiveringsproces omvat een bezinkingsfase, een beluchtingsfase voor de zuurstofminnende bacteriën en een nabezinkingsfase. Een conventioneel zuiveringssysteem heeft voor elke fase een apart compartiment nodig. Bij gebruik van kokos voltrekt het hele proces zich in één en hetzelfde medium. Zelfs het afbreken van slib gebeurd zonder enig mechanisch hulpmiddel.

Onuitputtelijke reserve

Foto CO-COnsulting
  

De verklaring hiervoor is eenvoudig: kokos heeft een erg groot relatief oppervlak voor ad- en absorptie voor voedingsstoffen en water. In de miljoenen microporiën zit steeds voldoende lucht, zelfs indien overvloedig water wordt toegevoegd. De harde koolstof (lignine) die aanwezig is in de kokos, vormt een onuitputtelijke reserve voor de bacteriën. De bacterieflora is dus zodanig sterk en beschermd, dat storingen uitgesloten worden. Zelfs na langdurig gebruik blijft kokos een ecologische, bruikbare grondstof voor de tuinbouw.

Aanleg

Het sanitaire water moet vooraf via een septische put anaëroob gisten alvorens, via een bezinkingsput naar het biobed te vloeien. Het afwaswater gaat naar de gemeenschappelijke bezinkingsput. Van hieruit wordt het voorbehandelde water met regelmatige tussenposen naar het biobed gepompt en verdeeld via leidingen.

Werking

Foto CO-COnsulting
  

Het afvalwater wordt in eerste instantie geabsorbeerd door het bovenliggende, luchtige kokosmateriaal. Kokos heeft een bijzonder sterk ionen uitwisselingscomplex en grote relatieve oppervlakte, waarop het vuil zich zeer fijn verdeelt en de bacteriën het zeer intensief kunnen afbreken. Hierdoor kan het het grootste gedeelte van de in het afvalwater aanwezige elementen tijdelijk bufferen. De planten voeden zich ermee en bouwen hun eigen organische structuur uit.
Onoplosbare zouten, voor zover aanwezig, dalen dieper door in de massa en worden gefilterd door de benedenlaag van kokosgruis en vezel en de houtskool. Gezuiverd water komt na filtering in de onderlaag terecht en kan insijpelen naar het grondwater, of gedraineerd en geloosd of hergebruikt worden.

Rijke plantengroei

De organische stoffen van het afvalwater en de minerale stikstof en fosfaten, worden verspreid in het luchtige kokosmengsel. De bacteriën en schimmels zetten in het lucht- en waterrijke milieu een aërobe fermentatie op gang. De afvalstoffen worden omgezet in nieuwe biomassa die een nieuwe voorraad voedsel vormt voor de rijke plantengroei. De plantengroei wordt bovendien nog gestimuleerd door de warmte ontwikkeling in de massa, afkomstig van de aërobe activiteit.

Onmiddellijke filter

Een nieuw aangelegd biobed is al een degelijke filter vanaf dag één. Wegens het isolatievermogen van de luchtige kokosbovenlaag en de biologische warmte productie, blijft de efficiëntie van het biobed in de winter voldoende.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/sanitair/waterbehandeling/20330/natuurlijk-filteren-met-een-kokosbiobed/