livios logo

Stand na 5 jaar epb: Vlaming bouwt 10 % energiezuiniger

Foto Arkana
  

In 2006 ging de Vlaamse epb-regelgeving, die bepaalde voorwaarden op vlak van het energiepeil van de woning oplegt, in voege. Tijd voor een stand van zaken. Zo berekende het Vlaams Energieagentschap dat wij nu 10 % energiezuiniger bouwen dan vijf jaar geleden.

De belangrijkste EPB-eis om energie te besparen, is het maximum E-peil. Die eis bedroeg bij de invoering in 2006 E100. In 2010 is die eis verstrengd tot E80. Het Vlaams Energieagentschap heeft in de aanloop naar Batibouw 2011 de nieuwbouwgegevens voor de periode 2006-2009 geanalyseerd. Voor vergunningsaanvragen van 2010 zijn nog niet veel nieuwbouwprojecten in gebruik genomen. De beschikbare gegevens slaan daarom op de periode van 2006 tot en met 2009.

Nieuwbouw scoort steeds beter

Een duidelijke vaststelling is dat de energieprestatie van nieuwbouw steeds beter scoort. De nieuwbouwwoningen waarvoor in 2006 een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd scoorden gemiddeld E86. Voor de vergunningen uit 2009 daalt dat gemiddelde E-peil al naar E76. Ondanks de positieve trend groeit de ‘voorlopersgroep’, de groep die véél energiezuiniger bouwt dan de gestelde eis, eerder langzaam. Ongeveer 16 % bouwt nu een lage energiewoning (E60 of lager). Ook in de appartementenbouw is een duidelijke evolutie naar een lager E-peil te merken. Het gemiddelde E-peil per appartement daalt van E90 in 2006 naar E81 in 2009.

2021

Een Europese richtlijn bepaalt dat de energieprestaties van nieuwbouw vanaf 2021 bijna geen energie meer mogen verbruiken. De resterende energiebehoefte in een gebouw zou dan quasi enkel mogen worden gedekt met hernieuwbare energie (zonne-energie, warmtepomp …). Er is nog veel besparingspotentieel en tal van energiebesparende maatregelen zijn beschikbaar om dat uiteindelijke doel te realiseren, weet het VEA.

Foto ISOVER
  

Zij zien mogelijkheden om:
• meer en beter te isoleren (vloer, muren en dak) en hoogrendementsglas te plaatsen;
• de luchtlekken te beperken door luchtdichter te bouwen én een luchtdichtheidsmeting te laten uitvoeren om de inspanning van het luchtdicht bouwen te valideren in het E-peil. Dat is een nog bijna onbenutte maatregel, met een vrij lage investeringskost en een grote impact op de energieprestatie van een gebouw. De statistieken tonen dat in 2006 ongeveer bij 1,5 % van de nieuwe woongebouwen een luchtdichtheidstest werd uitgevoerd. In 2009 steeg dat aantal sterk naar 7,5 %;
• een energiezuinig verwarmingssysteem te kiezen.

In tweede instantie kan dan worden overwogen om hernieuwbare energie-installaties, zoals een warmtepomp, een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen, toe te passen om de resterende energiebehoefte te dekken. In de loop van 2011 zal het Vlaams Energieagentschap een voorstel uitwerken om een minimaal gebruik van hernieuwbare energie-installaties te verplichten.

Foto Vaillant
  

Ongeveer 1 op 10 nieuwbouwprojecten beschikt bij de ingebruikname over een zonneboiler, een warmtepomp of fotovoltaïsche zonnepanelen of over een combinatie ervan. Ook het nemen van die maatregelen stijgt langzaam van 2006 naar 2009:

  • in 2006 werd in 2 % van de woongebouwen een warmtepomp geplaatst, terwijl dat in 2009 al 5,5 % bedraagt;
  • in 2006 plaatste 3 % een zonneboiler en 1 % een PV-installatie, terwijl dat in 2009 respectievelijk stijgt naar 5 % en 2,5 %.

Aantal lage energiewoningen neemt langzaam toe

Nu bouwt ongeveer 16 % een lage energiewoning (E60 of lager). Bij appartementen is dat bijna 7 %. Die bouwers investeerden uiteraard méér dan de andere bouwers, maar voor die extra inspanning worden ze ook beloond. Zij krijgen gedurende 10 jaar automatisch een vermindering van hun onroerende voorheffing, namelijk 20 % (bij E60 tot E40) en 40 % (bij E40 en lager).

Die bouwers investeerden onder meer in luchtdichter bouwen, meer energiezuinige verwarmingsinstallaties, in vraaggestuurde ventilatiesystemen of mechanische ventilatiesystemen met warmteterugwinning, in het plaatsen van een zonneboiler …

Enkele voorbeelden :

  • bij woongebouwen met een E-peil van E60 tot E40 investeerde ongeveer 29 % in luchtdichter bouwen en liet een luchtdichtheidstest uitvoeren; ongeveer 30 % plaatste een warmtepomp.
  • bij de woongebouwen met een E-peil vanaf E40 en lager liet 1 op 2 een luchtdichtheidstest uitvoeren en in ruim 66 % van de gebouwen werd een warmtepomp geïnstalleerd.

Aantal overtreders op E100 is quasi nul én 6 op 10 woningen voldoet aan de strengere E80-eis

Het groeiende energiebewustzijn van de bouwers enerzijds en een strikt handhavings- en controlebeleid van het Vlaams Energieagentschap anderzijds werpen hun vruchten af. Sinds 2006 vermindert het aantal overtreders op de E100-eis jaar na jaar, tot quasi nihil in 2009. Daarnaast is het zeer positief om vast te stellen dat 6 op 10 woningen met vergunningsaanvraag in 2009, al ruim de strengere E-peileis E80 behalen die pas vanaf 2010 geldt. Bij appartementen voldoet 5 op 10 van de aanvragen in 2009 aan E80.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/technieken/ventilatie/ventilatieregelgeving/23071/stand-na-5-jaar-epb-vlaming-bouwt-10-energiezuiniger/