livios logo

Bouwen wordt duurder en duurder

De jongste maanden zijn er voor bouwers en verbouwers heel wat nieuwe reglementen van kracht gegaan en hebben zich er allerhande evoluties voorgedaan die verregaande gevolgen hebben voor het bouwbudget. Vooral dan in negatieve zin. Het enige goede nieuws is dat meer mensen van het verlaagde BTW-tarief voor renovatiewerken zullen kunnen genieten. Dat weegt evenwel niet op tegen de kosten voor ontbossing, de veiligheidscoördinator en de regenwaterput. We zetten alles even op een rijtje.

 • De nieuwe BTW-tarieven
  Op elke 100 frank die je uitgeeft aan je woning, krijgt de fiscus daar in principe nog eens 21 frank bovenop. Voor renovatiewerken bestaat er echter een verlaagd BTW-tarief van 6 %. Vroeger moest je woning daarvoor minimaal 15 jaar oud zijn; vanaf 1 januari 2000 volstaat een minimale leeftijd van 5 jaar. Het verlaagde tarief geldt — in tegenstelling tot eerdere berichten — zowel voor de werkuren als voor de materialen. Er wordt hierbij wel een uitzondering gemaakt voor materialen die "een aanzienlijk deel van de waarde van de geleverde diensten uitmaken", met andere woorden elementen waarvan de plaatsing relatief weinig tijd in beslag neemt. Werken die geen betrekking hebben op de woning (tuinaanleg, tuinafsluiting, zwembaden, sauna’s, tennisterreinen) worden uitgesloten van het verlaagd tarief evenals "zware materialen (gemeenschappelijke stookketels, liftinstallaties,…) De voorwaarden zijn nagenoeg dezelfde gebleven als de vroegere regeling voor woningen ouder dan 15 jaar. De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer en de woning moet in hoofdzaak bestemd zijn voor privé-doeleinden.
 • Ontbossingspremie
  In het kader van het bosdecreet werd onlangs beslist dat wie na 23 juli 1999 een bouwvergunning aangevraagd heeft voor een woning op een bebost terrein de keuze heeft om een even groot stuk grond te bebossen of om een bosbehoudsbijdrage te storten van 120 frank per vierkante meter. Voor een bouwgrond van 10 are komt dit dus neer op een extra kost van 120.000 frank. Een bos wordt in het decreet omschreven als een gebied waar bomen en struiken het belangrijkste bestanddeel uitmaken. Over de concrete invulling van deze regeling bestaat voorlopig nog een grote onzekerheid. Het zal nog even duren vooraleer men precies weet voor welke gevallen deze regeling wel of niet opgaat. Ook over de mogelijkheden om andere stukken grond te bebossen, zijn de modaliteiten nog niet gekend.
 • Veiligheidscoördinator
  Hét hot item in de bouwsector is de veiligheidscoördinator en ook die zadelt je als bouwer op met extra kosten. Als je gaat bouwen of verbouwen en hiervoor een beroep doet op twee of meer aannemers (vb. een aannemer voor de ruwbouwwerken en een voor de elektrische installatie) is het voortaan verplicht om hiervoor een veiligheidscoördinator in te schakelen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren. De kosten voor de veiligheidscoördinator verschillen natuurlijk van project tot project. Volgens de NAVB, het paritair organisme voor bevordering van veiligheid en gezondheid in de bouw kan je de extra kosten ramen op 1 tot 1,8 % van de totale aannemingssom. Voor een bouwproject van 5 miljoen kan dat dus 50.000 tot 90.000 fr. bedragen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met net NAVB, 02/552.05.00
 • Regenwaterputverordening
  Sinds de zomer van ’99 is het verplicht om bij het bouwen of herbouwen van een woning de verplichting op een regenput te voorzien. Eéngezinswoningen met een gevelbreedte van minder dan 6 meter langs de straatzijde en ééngezinswoningen gebouwd op een perceel kleiner dan 3 are zijn vrijgesteld van de verplichting. De bedoeling hiervan ligt voor de hand: zuiniger omspringen met regenwater. Het gebruik van regenwaterputten werd in sommige gemeenten al verplicht of gestimuleerd door middel van subsidies. De kans is groot dat die subsidies omwille van de algemene bouwverordening door de nieuwe wet niet meer zullen uitgereikt worden voor nieuwbouwprojecten. Voor renovaties zal de subsidieregeling misschien wel in stand gehouden worden of aangepast worden. Een regenwaterinstallatie vergt een niet te onderschatten investering - ongeveer 75.000 fr. - maar op termijn kun je dat bedrag terugwinnen door een verlaagde drinkwaterfactuur en een verlaagde heffing op het oppervlaktewater.
 • Dure bouwgronden
  Dat bouwen duurder wordt, heeft niet in de laatste plaats te maken met de forse stijging van de bouwgrond. In 1998 noteerde men een spectaculaire sprong van de prijsindex met 15% die het prijsgemiddelde op 1.587 frank/m_ bracht. De stijging van de prijsindex zet zich versneld door en bedroeg in 1996 5%, in 1997 7% en 1998 10%. In Vlaanderen wordt nu gemiddeld 1.726 frank/m_ betaald, in Wallonië 715 frank en in Brussel 5.363 frank. Ook in 1999 is de prijs van de bouwgronden blijven stijgen. Hierdoor betalen veel bouwers tegenwoordig meer voor hun bouwgrond dan voor hun woning. De invoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal die stijgende trend wellicht nog in de hand werken.
 • Hoge rentevoeten
  Niet alleen de fiscus en de verkoper van de bouwgronden zijn de schrokoppen. Ook de banken doen je diep in de geldbuidel tasten. Zeker nu de rentevoeten weer wat gestegen zijn. Die stijging kan natuurlijk wel van korte duur zijn. De kans is groot dat met Batibouw de tarieven weer een duik zullen nemen.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/bouwen-wordt-duurder-en-duurder/