livios logo

BTW-verlaging tot 6% is een feit

De btw-verlaging tot 6% op nieuwbouw, slopen en heropbouw is een feit. Vrijdag zijn de Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd die de concrete toepassing van deze maatregel uit het economisch relanceplan mogelijk maken. Een overzicht:

Tarief van 6% voor nieuwbouw op maximaal 50.000 euro

Foto Thuis Best
  

Voor nieuwbouw daalt het normaal btw-tarief van 21% naar 6% voor de bouw of de aankoop van een woning. De bouwheer moet de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning waar hij gedomicilieerd is, gebruiken. De verlaging geldt op een beperkte schijf van facturen voor een totaalbedrag van maximum 50.000 euro, exclusief btw. Hierdoor kan je van 7.500 euro voordeel genieten.

Een schijf van 50.000 euro

 • De omschrijving 'een' schijf betekent dat niet alleen de 'eerste' schijf van 50.000 euro van een project dat gefactureerd wordt in aanmerking komt, maar om het even welke schijf van 50.000 euro. Dit houdt in dat een in 2008 opgestart bouwproject waarvoor al facturen opgemaakt werden ook in aanmerking kan komen voor de btw-verlaging in 2009.

Bouw en koop

 • De verkoop van woningen op plan en de verkoop van nieuwe al gebouwde appartementen vallen ook onder het toepassingsgebied van de btw-vermindering.

Facturaties in 2009

 • Het gaat om een tijdelijke maatregel die uitsluitend van toepassing is op facturen die opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
  • Opgelet! Bij de bouw van een woning is wel vereist dat de facturatie aan 6% gebeurt vóór de ingebruikneming van het gebouw.
  • Een in de loop van 2009 verkochte woning mag nog niet in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2009.
 • Facturen die opgemaakt zijn vanaf 1 januari 2009 tot de datum van publicatie van de bepalingen in het Belgisch Staatsblad komen ook in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief. De maatregel treedt retroactief in werking vanaf begin 2009. Hiervoor moet je de normale werkwijze volgen die geldt voor het opmaken van kreditnota's en corrigerende facturen.

Wel van toepassing

 • Het verlaagd tarief is uitsluitend van toepassing op een woning die hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk gebruikt wordt als vaste privéwoning waar de bouwheer/verkrijger zonder uitstel gedomicilieerd is.
 • Wie een nieuwe woning bouwt of koopt en zijn huidige woning verlaat kan wel van de verlaging genieten. Wel is het zo dat je minstens vijf jaar in die woning moet wonen. Deze periode eindigt op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw . Als je dit niet doet, moet je hiervan aangifte doen op het btw-controlekantoor van het ambtsgebied waarin het gebouw is gelegen. Het verkregen belastingvoordeel (maximaal 7.500 euro) moet je dan ook terugstorten aan de staat.

Niet van toepassing

 • Tweede verblijven en woningen om te verhuren, komen niet in aanmerking.
 • Werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en het plaatsen van afsluitingen.
 • Zwembaden, sauna's, midget-golfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties.
 • Werken uitgevoerd aan woningen die eerst aangekocht werden met toepassing van 6% op een schijf van 50.000 euro.

Geregistreerd aannemer

 • Om in aanmerking te komen, moet je een beroep doen op een geregistreerd aannemer.

Procedure en formaliteiten bij de bouw van een woning

 • Zowel de bouwheer als de aannemer moet bepaalde formaliteiten naleven om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief van 6%.

Bouwheer

 • De bouwheer moet bij zijn lokale belastingskantoor over de toegevoegde waarde verklaren dat het gebouw dat hij laat oprichten bestemd is om, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, te worden gebruikt als zijn vaste privéwoning waar hij zijn domicilie zal hebben. De administratie moet op deze verklaring een referentienummer aanbrengen.
 • De bouwheer moet een kopie van deze verklaring overhandigen aan de aannemer.

Aannemer

Foto Livios
  

 • De aannemer moet op de factuur en op het dubbel dat hij bewaart de datum en het referentienummer vermelden van de verklaring die hij heeft ontvangen van de bouwheer. Ook het btw-controlekantoor waar de verklaring ingediend is, moet erop staan.
 • Uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur uitgereikt werd, moet de aannemer een kopie van deze factuur sturen naar het btw-controlekantoor waaronder hij valt
 • Voor zover deze twee voorwaarden door de aannemer nageleefd worden en behalve in geval van samenspannen tussen partijen of klaarblijkelijk niet naleven van de verschillende voorwaarden, ontlast de verklaring van de bouwheer de aannemer van de aansprakelijkheid over de vaststelling van het tarief.

Slopen - heropbouw


  

Sinds begin 2007 is het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning. De bedoeling van de maatregel was de bestrijding van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken. De regel was enkel van toepassing in 32 gemeenten.

Deze beperking tot 32 stadsgebieden valt weg in 2009 zodat dit jaar het volledige grondgebied in aanmerking komt. Het gaat om een tijdelijke maatregel zodat vanaf 2010 opnieuw de beperkte lijst zal gelden.

Ook hier zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de werken in onroerende staat uitgevoerd worden aan een gebouw dat na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt.

Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren.

De bouwheer en de aannemer moeten een aantal formaliteiten vervullen.

Bepaalde werken zijn uitgesloten van het verlaagde tarief van 6%.

De afbraak en heroprichting moeten betrekking hebben op een woning die na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. Er is niet vereist dat het afgebroken gebouw een privéwoning was, de aanwending van het gebouw vóór de afbraak is van geen belang.

Renovatiewerken

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken blijft ongewijzigd van toepassing tot eind 2010. Voorwaarden zijn:

Foto Desimpel
  

 • De handelingen moeten de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
 • De woning moet, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privé-woning worden gebruikt;
 • De eerste ingebruikneming gaat ten minste vijf jaar terug;
 • De werken moeten worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker door een geregistreerd aannemer;
 • De klant moet een attest overmaken aan de aannemer waarop vermeld staat dat aan de voorwaarden is voldaan. De gegevens van het attest moeten ook op de factuur vermeld worden.

Sociale woningbouw

Sinds 2007 is het btw-tarief verlaagd van 12% naar 6% voor de bouw van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen of door hen erkende maatschappijen. Nu zal ook de bouw van nieuwe sociale woningen door andere overheden in aanmerking komen voor het verlaagd tarief van 6%.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/btw-verlaging-tot-6-is-een-feit/