livios logo

De verzekering gewaarborgd wonen is gratis

In deze tijden van gratis 'dit' en gratis 'dat', willen we even stilstaan bij de gratis verzekering die de Vlaamse overheid biedt aan kandidaat-bouwers, -kopers en -renoveerders die een hypothecaire lening wensen aan te gaan voor de aankoop, bouw of renovatie van een woning. Al sedert 1998 biedt de Vlaamse overheid je deze mogelijkheid tot verzekeren.

Maar het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 houdende de verzekering gewaarborgd wonen heeft de modaliteiten en de voorwaarden van deze verzekering gewijzigd en heeft de vroegere 'Verzekering tegen inkomensverlies' opgeheven. Omdat in de oorspronkelijke naam de link met het wonen niet duidelijk was, gaat deze kosteloze verzekering voortaan door het leven als 'Verzekering Gewaarborgd Wonen'.

Met deze verzekering kan men zich, mits men aan bepaalde voorwaarden voldoet, kosteloos verzekeren tegen het verlies van zijn (beroeps-)inkomen door plotse en onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Bedoeling is om op die manier de mogelijke aarzeling en onzekerheid die er zou kunnen heersen bij kandidaat-bouwers, -kopers en -renoveerders te helpen wegnemen, door het financiële risico dat zo'n hypothecaire lening met zich meebrengt te beperken.

Deze kosteloze verzekering wordt voorzien ter ondersteuning van de burgers die een hypothecaire lening afsluiten met het oog op het bouwen, kopen of renoveren van een eigen woning in Vlaanderen. Deze verzekering geldt vanaf 1 juni 2003 en ze kan aangevraagd worden door de leners die een eerste deel van het geleende kapitaal opnamen na 31 mei 2003.

Wat zijn de voorwaarden die vervuld moeten zijn om op deze verzekering aanspraak te kunnen maken?

Wat de lener betreft, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn. De lener (= diegene die de hypothecaire lening heeft ondertekend), kan de verzekering gewaarborgd wonen aanvragen onder volgende voorwaarden:

 • op de datum waarop de aanvraag wordt gedaan moet de lener volledig arbeidsgeschikt zijn;
 • men moet op het ogenblik van de aanvraag ook een beroepsactiviteit uitoefenen, belangrijk in dit verband is dat men tijdens de zes maanden die voorafgingen aan de verzekeringsaanvraag ononderbroken moet gewerkt hebben (met uitzondering van ziekte- of zwangerschapsverlof);
 • de aanvrager mag de vroegere verzekering tegen inkomensverlies niet genoten hebben; is dit wel het geval, dan komt deze aanvrager niet meer in aanmerking voor deze verzekering gewaarborgd wonen;
 • het netto belastbaar inkomen van drie jaar voor de verzekeringsaanvraag (bijvoorbeeld aanvraag in 2004, inkomsten van 2001) mag niet meer bedragen dan 33.130 euro indien er in de leningsakte sprake is van één lener of 46.940 euro indien er in de leningsakte sprake is van twee leners. Bij deze bedragen mag men 2.700 euro bijtellen per persoon ten laste. Bovendien worden deze maximumbedragen gekoppeld aan het indexcijfer en worden ze jaarlijks aangepast.

Wat de lening betreft, moet het gaan om:

 • een hypothecaire lening die afgesloten wordt om een eigen (enige) woning te bouwen, kopen of renoveren (ook verbeterings- en aanpassingswerken komen in aanmerking);
 • een afgesloten lening die niet mag dienen om een andere lening te (her)financieren;
 • waar voorheen voor alle leningen een vast minimum-leningbedrag van 50.000 euro gold, wordt deze grens voor renovatieleningen verlaagd tot 23.300 euro zodat het aantal renoveerders dat nu in aanmerking komt aanzienlijk wordt verhoogd

Wat de woning betreft, moet het gaan om:

 • een eigen en enige woning, men mag geen andere woning bezitten die geschikt is voor bewoning;
 • de huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats van de lener(s); de woning moet gelegen zijn op Vlaams grondgebied;
 • een woning waar men zelf in woont of gaat wonen, gedurende de tien jaar dat de verzekering gewaarborgd wonen loopt. Verhuren mag niet!;
 • een maximale bewoonbare oppervlakte van 210 m² in een nieuwbouwhuis en 105m² in een nieuwbouwappartement (te verhogen met telkens 25m² per persoon ten laste), bij aankoop van een bestaande woning gelden deze maximumoppervlakten niet!

Hoe werkt deze verzekering?

Deze verzekering helpt de lener om, via een tussenkomst, een deel van de afgesloten hypothecaire lening verder af te betalen wanneer die lener plots volledig zonder werk komt te zitten omwille van onvrijwillig ontslag, ziekte of een ongeval. Men spreekt van een gratis verzekering, maar dat is niet helemaal correct. De premie van deze verzekering wordt immers betaald door de Vlaamse overheid. De verzekering is enkel kosteloos in hoofde van de lener. Van zodra de verzekering wordt afgesloten is men voor tien jaar verzekerd te rekenen vanaf de aanvraagdatum van deze verzekering.

De wachttijd van deze verzekering werd gehalveerd van zes tot drie maanden en de zelfstandigen moeten niet langer meer drie jaar actief zijn alvorens zij deze verzekering kunnen aanvragen. Voor deze zelfstandigen geldt voortaan ook een wachttijd van drie maanden, in zoverre zij hun zelfstandige activiteit als hoofdberoep uitoefenen. Na drie maanden zal de tegemoetkoming worden betaald zolang de lener volledig werkloos of arbeidsongeschikt is maar met een maximum echter van 36 maanden.

De maximale tussenkomst door de Vlaamse overheid wordt evenwel beperkt tot 500 euro per maand en zal nooit groter zijn dan het werkelijk geleden inkomensverlies. De tegemoetkoming door de Vlaamse overheid wordt rechtstreeks gestort aan de krediet- of bankinstelling van de lener. De verzekeraar is Ethias (het vroegere OMOB).

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/de-verzekering-gewaarborgd-wonen-is-gratis/