livios logo

Eindejaarsoffensief voor betaalbaar en administratief eenvoudiger wonen

De Vlaamse regering heeft een waar eindejaarsoffensief ingezet met nieuwe decreten die wonen beter betaalbaar, energiezuiniger en administratief eenvoudiger moeten maken. Een overzicht:

1. Bouwvergunning

Alle 416.000 woningen die tussen de eerste wet op de Stedebouw (1962) en de gewestplannen (1978) zijn gebouwd, worden automatisch als vergund beschouwd, tenzij binnen de vijf jaar na de bouw een pv of niet-anoniem bezwaarschrift werd opgesteld/ingediend.

2. Weekendverblijven

Mensen die minstens één jaar permanent en officieel in een weekendverblijf wonen, kunnen daar blijven wonen zolang de provincies onderzoeken of er planologische oplossingen mogelijk zijn. Als zo'n oplossing onmogelijk blijkt te zijn, mogen die mensen daar blijven wonen tot 1 januari 2030, en soms zelfs tot 1 januari 2040.

3. Verjaringstermijnen

Voor bouwmisdrijven komen duidelijke verjaringstermijnen. Op strafrechterlijk vlak is dit 5 jaar na de werken. Een herstelvordering moet binnen 5 jaar worden opgelegd in woon- en industriegebieden, en binnen 10 jaar in openruimtegebieden (zoals landbouw). Voor natuurgebieden geldt sowieso een nul-tolerantie. "Het is dus gedaan dat regels tientallen jaren na de feiten nog misbruikt kunnen worden bij burenruzies", zegt minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD).

4. Meldingsplicht

Foto Willems veranda's
  

Naast werken waarvoor een bouwvergunning nodig is en die die ervan vrijgesteld zijn, komt er een derde categorie van werken die moeten gemeld worden aan de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om een veranda of garagebox in woongebieden. Deze werken kunnen 20 dagen na melding aanvangen.

5. Beroepsprocedure

De beroepsprocedure wordt sterk vereenvoudigd zodat er veel sneller definitieve duidelijkheid komt. "Vandaag kan tegen een beslissing van het schepencollege beroep worden aangetekend bij de deputatie en later de minister. Daarnaast kan je naar de Raad Van State stappen waardoor een definitieve uitspraak soms 10 jaar op zich laat wachten", zegt Van Mechelen. "Voortaan moet beroep eerst gebeuren bij de deputatie en daarna bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die binnen de zes weken uitspraak doet. Hiertegen is wel nog cassatieberoep mogelijk bij de Raad van State maar je zal twee keer nadenken eer je dit doet."

6. Papa- en mama-lening

Foto BNP Paribas Fortis
  

"Familie of vrienden die anderen tot 25.000 euro lenen om een woning te renoveren, krijgen hiervoor een fiscale aftrek van 2,5% (650 euro) gedurende 8 jaar", zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD).

7. Registratierechten

Wie een leegstaande/verkrotte woning koopt, moet geen registratierechten betalen op een schijf van 30.000 euro. Eerder werd al beslist dat de registratierechten op een hypothecaire lening (1%) en die op de eerste en enige woning wegvallen voor 15.000 euro. Wie dus als eerste woning een krot van 100.000 euro koopt om te renoveren, betaalt door die drie vrijstellingen slechts op 35.000 euro registratierechten, zijnde 2.250 euro ipv. 5.500 euro. Tel daarbij de vele renovatiepremies en verbouwen wordt betaalbaarder.

8. Leegstand

De Vlaamse regering voorziet jaarlijks 15 miljoen euro projectsubsidies om verkrotte/leegstaande buurten aan te pakken.

9. 65.000 sociale woningen

Foto VMSW
  

Met 55.000 wachtenden is het aanbod van 155.000 sociale woningen ontoereikend. Daarom gaat de regering tot 2020 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels realiseren (in Limburg resp. 5.590, 3.150 en 150). "Het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen wordt doorbroken waardoor ook de private markt deze woningen kan bouwen om ze dan aan de overheid te verkopen. Per 100 huishoudens komen er de volgende jaren in iedere gemeente dus twee sociale woningen bij", zegt Keulen. "Het hele bouwprogramma is goed voor een investeringsvolume van 15 miljard euro, waarvan 6,5 miljard euro van de Vlaamse overheid."

10. Energiebesparende subsidies voor woningen van sociale verhuurkantoren

De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd dat energiebesparende investeringen in woningen van sociale verhuurkantoren (SVK) volledig subsidieert. Vlaams minister van Energie Hilde Crevits (CD&V) trekt hiervoor, gespreid over vier jaar, 10 miljoen euro uit. De sociale verhuurkantoren verhuren ongeveer 4.000 woningen van privé-eigenaars tegen lage prijzen aan sociaal kwetsbare gezinnen.
In totaal gaat het om zo'n 2.000 energetisch te renoveren woningen. De kosten om deze woningen te voorzien van dakisolatie, superisolerende beglazing of een condensatieketel bedragen gemiddeld 5.000 euro per woning.

Bron: Het Belang van Limburg

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/eindejaarsoffensief-voor-betaalbaar-en-administratief-eenvoudiger-wonen/