livios logo

Verplichte verzekering aannemers

Minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle ontvouwt bij de start van Batibouw haar plannen voor de bouwsector. Ze pleit voor een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en wil de wetgeving die de toegang tot heel wat bouwberoepen regelt, moderniseren. Bouwunie, de bij Unizo aangesloten unie van het KMO-bouwbedrijf, ziet een verplichte verzekering niet zitten. Er is geen nood aan en het verhoogt de kosten van de bouwlustige. Bouwunie ziet wel heil in een verbeterde vestigingswetgeving. Deze moet een kwaliteitslabel worden dat de consument de nodige waarborgen voor degelijk afgeleverd werk biedt.

Bouwunie is tegen een verplichte verzekering van de aansprakelijkheid van de aannemer. In tegenstelling tot de architecten kunnen aannemers de gevolgen van hun fouten zelf rechtzetten. Zij zijn trouwens voor ernstige fouten 10 jaar aansprakelijk. Als de fouten duidelijk zijn, doen aannemers die te goeder trouw handelen er alles aan om deze zo snel mogelijk recht te zetten, in onderling overleg met de klant en zonder veel formaliteiten. Dit zal met een verplichte verzekering niet meer het geval zijn, omdat de aannemer dan naar zijn verzekering zal moeten verwijzen. De klant gaat door een verplichte verzekering dus zeker niet sneller of beter geholpen zijn. Bovendien gaat hij voor zijn bouwproject meer moeten betalen, omdat de aannemer de meerkost die de verzekering meebrengt uiteraard zal doorrekenen. Voor een doorsnee woning gaat het hier al gauw om zo’n 600 euro. Bouwunie vreest bovendien dat dergelijke verzekering het zwartwerk aanmoedigt. De ervaring leert dat verzekeringsmaatschappijen voor de uitbetaling van schadegevallen geen factuur (uitgereikt door een geregisteerd aannemer) en betalingsbewijs vragen. De klant is dan geneigd om een goedkoop klusser te zoeken om de herstellingswerkzaamheden uit te voeren.

Bouwunie is niet doof voor de roep naar een oplossing voor bouwfouten. Een verplichte verzekering biedt geen oplossing. Een verbeterde vestigingswetgeving wel.

Bouwunie verwijst voorts naar de Verzoeningscommissie Bouw, opgericht door Test-Aankoop en alle partners uit de bouwsector (architecten- en aannemersverenigingen, waaronder Bouwunie). De Verzoeningscommissie Bouw behandelt technische geschillen in de privé-woningbouw en doet hiervoor een beroep op experten die de partijen trachten te verzoenen. Lukt de verzoening niet, dan maken deze experten een expertiseverslag op dat bindend is voor alle partijen. Als partijen er onderling niet uitkomen, is een beroep doen op de Verzoeningscommissie Bouw een perfect alternatief om problemen snel en efficiënt op te lossen.

Bouwunie is sinds jaren een pleitbezorger van een meer kwaliteitsvol bouwgebeuren. Aannemers, opdrachtgevers en architecten zijn hierin partners. Alle drie hebben ze belang bij het afleveren van een kwaliteitsvol bouwproduct tegen een voor iedereen aanvaardbare prijs. De vestigingswet is een geschikt instrument om de consument de nodige waarborgen te verlenen. De bestaande vestigingswetgeving is wel verouderd. De meeste K.B.’s dateren van de jaren 1960 en 1970. Bouwunie is bijgevolg voorstander van een modernisering van de bestaande vestigingswetgeving voor de bouwsector. Modernisering wil zeggen een aanpassing aan de evoluties in de bouw en tegelijkertijd een vereenvoudiging. Dergelijke ingreep is perfect mogelijk zonder te raken aan de centrale doelstelling van de vestigingswetgeving: de kwalitatieve bescherming van de startende ondernemer en de consument. Een afschaffing of uitholling van de wetgeving kan dus niet. Niet om de markt af te schermen. Bouwunie pleit voor de bevordering van het ondernemerschap. Maar "starten met een eigen zaak" gebeurt best met voldoende kennis van zaken. De vestigingsreglementering zorgt ervoor dat ondernemers een minimum aan bedrijfskennis en technische bagage hebben. Onontbeerlijk om met succes een zaak op en uit te bouwen. Zeker in de bouwsector. De bouwsector is zo verscheiden naar omvang en aard van de werken en is zo arbeidsintensief door de wisselende moeilijkheidsgraad van de opdrachten, dat de aannemers nood hebben aan een degelijke vooropleiding. Het behoort volgens Bouwunie tot de taak van de overheid om het risico op slecht uitgevoerde bouwwerken – met vaak dramatische gevolgen voor de gezinnen die daarmee geconfronteerd worden – zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van de consument te helpen waarborgen. De vestigingsattesten worden in België door een neutraal organisme afgeleverd. Zonder dergelijke reglementering komen zeer snel private (vaak sectorale) instrumenten (kwaliteitslabels en erkenningsregelingen allerhande) in de plaats waarbij de neutraliteit soms ver te zoeken is.

Bron: Bouwunie

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/verplichte-verzekering-aannemers/