livios logo

Wat als ik mijn lening niet meer kan afbetalen?


  

Liefst 28.000 Belgen kunnen hun lening niet meer afbetalen of zitten al minstens drie maanden achter met hun aflossing. Met dat verontrustend cijfer kwam de Nationale Bank onlangs op de proppen. Bij gebrek aan opbeurend nieuws van de financiële markten, ziet de toekomst er niet meteen rooskleurig uit. Daarom vragen wij ons af: wat gebeurt er eigenlijk als je je lening niet meer kan afbetalen?

Het eerste wat je moet doen, is proberen om uitstel of vermindering van afbetaling te krijgen. Als het om een consumentenkrediet of een lening of aankoop op afbetaling gaat, moet je de kredietgever met een aangetekende brief om uitstel of vermindering vragen. Probeer verdere problemen zoals deurwaarders of incassobureaus te vermijden door open kaart te spelen met je kredietgever.

Stap naar de vrederechter als je kredietgever weigert of geen antwoord geeft binnen de maand. Ook dit verloopt per aangetekend schrijven of met een verzoekschrift. Vergeet niet altijd een kopie van het kredietcontract bij je brief te voegen.

Lening verbreken

"Banken reageren nu veel sneller bij achterstand en zullen de procedure tot beëindiging van het hypothecair krediet eveneens sneller opstarten", zegt advocaat Mark Huygen van Advocatenkantoor Huygen. "Daarvoor moet de bank een aantal regels volgen. De beslagrechter moet de schuldenaar vooraf en verplichtend oproepen. De schuldenaar kan zijn argumenten dan toelichten en een aanzuiveringsregeling voorstellen. Als de schuldenaar niet verschijnt op deze zitting zal dit zonder twijfel aanleiding geven tot verbreking van de kredietovereenkomst en zal de bank het onroerend goed in beslag nemen en uiteindelijk verkopen."

"De schuldenaar kan best open kaart spelen met zijn kredietverstrekker en een aanzuiveringsplan voorleggen. Indien er een structureel probleem is en de achterstand dreigt aan te groeien bestaat de mogelijkheid dat de schuldenaar zijn toevlucht zoekt tot collectieve schuldenregeling. Een aangestelde schuldbemiddelaar zal dan een plan opmaken en voorleggen aan alle schuldeisers.
Het gebeurt dat in dat geval de bank het onroerend goed niet mag verkopen. Dit kan het geval zijn wanneer de leningslast lager is dan de huurlast ( ten gevolge van de verkoop van het onroerend goed – de schuldenaar zal immers na verkoop van het goed elders moeten huren) en er een mogelijkheid is om met het aanzuiveringsplan de achterstand aan te zuiveren over een bepaalde termijn. In tussentijd mag er natuurlijk geen nieuwe achterstand meer ontstaan."

Huurachterstand

Foto Livios
  

Ook bij huurachterstanden onderhandel je eerst schriftelijk met de schuldeiser, in dit geval de huurbaas. Bewaar altijd kopieën van je brieven en contracten. Zo heb je altijd een bewijs achter de hand. Als de huurbaas niet wil onderhandelen, dan komt de zaak voor de rechter. In dit geval vraag je om uitstel of vermindering van de afbetaling. Je zult wel moeten aantonen dat je werkelijk de huur niet kan betalen. Let op: als er al een vonnis werd uitgesproken over deze zaak, dan kan je normaal gezien geen uitstel of vermindering meer krijgen.

Belastingschulden

Heb je belastingschulden, vraag dan schriftelijk uitstel aan je belastingontvanger. Die vind je op de voorkant van je aanslagbiljet. In je brief leg je je financiële situatie uit en voeg je de nodige bewijsstukken toe. Van deze brief krijg je een ontvangstbewijs.
De belastingontvanger begint daarna een onderzoek. Hij zal je ook een standaardformulier opsturen dat je moet invullen. Hij zal niet alleen nagaan wat je schulden en inkomsten zijn, maar ook wat je inkomstensituatie is en wat je vaste kosten zijn. Na afloop brengt de ontvanger verslag uit bij de directeur en legt hij hem een voorstel van beslissing voor. Binnen de zes maanden moet de directeur in principe een beslissing nemen. Deze stuurt hij je op per aangetekende brief. Als jij niet met de beslissing akkoord gaat, kan je binnen de maand bij een commissie beroep aantekenen. Daarna is nog een beroep bij de Raad van State mogelijk.

Collectieve Schuldenregeling: reddingsboei in moeilijke tijden

Veel gezinnen worden getroffen door schuldenlast, zeker in financieel moeilijke tijden. De Collectieve Schuldenregeling is een mogelijkheid om uit de schulden te geraken.

Wat houdt de procedure in?

"De procedure van collectieve schuldenregeling voorziet in een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechter", stelt advocaat Mark Huygen. "Deze procedure zal je in staat stellen om de schulden af te betalen en nog een menswaardig leven te leiden. Dit laatste is van groot belang. Hier willen we al een eerste hardnekkig misverstand uit de wereld helpen, namelijk dat je altijd moet toekomen met een wekelijks minimumbedrag. Dit is niet waar, elke situatie wordt individueel bekeken. De minimum loongrens geldt hier niet".

Voor wie is deze procedure?

Foto BNP Paribas Fortis
  

"Als je schulden zich opstapelen (krediet, huur, energiefacturen, ziekenhuisrekeningen, ...) en je inkomsten niet langer volstaan om deze schulden te betalen, voldoe je aan de voorwaarden. Van zodra er dus een onevenwicht bestaat tussen je inkomsten en je financiële lasten. De bedoeling is dan financiële rust en stabiliteit brengen. Je mag wel geen handelaar zijn. Voormalige handelaars kunnen ook een collectieve schuldenregeling aanvragen, maar dit kan slechts vanaf 6 maanden na de stopzetting van de handelsactiviteit of na afsluiting van het faillissement", verduidelijkt Huygen.

Hoe moet je de procedure aanvragen?

"De aanvraag tot collectieve schuldenregeling moet worden ingeleid met een verzoekschrift dat gericht is aan de arbeidsrechter", legt Mark Huygen uit. "Deze rechter oordeelt of je verzoek toelaatbaar is. Zo ja, dan duidt de rechter een schuldbemiddelaar aan ( meestal een advocaat ), die een aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Belangrijkste voordeel is dat alle uitvoeringsmaatregelen, zoals loonbeslag en loonsoverdracht, opgeschort worden voor de volledige duur van de procedure. In de praktijk betekent dit dat de deurwaarders niet meer aan de deur kunnen komen en de oude schulden niet meer kunnen opeisen."

Belangrijk om weten is dat je volledig kosteloos een advocaat kan aanwenden voor de opstelling van een dergelijk verzoekschrift en begeleiding in de procedure. De advocaat zal dan via het Bureau voor Juridische Bijstand een pro deo aanvraag indienen, ongeacht je inkomen.

Op tijd hulp inroepen

Als je merkt dat je het financieel moeilijk begint te krijgen, laat de zaken dan niet aanslepen. Spreek zo snel mogelijk met de schuldeisers en probeer ze je situatie uit te leggen. Vraag eventueel een aangepast afbetalingsplan of professionele hulp als je er zelf niet uitgeraakt.

Lees ook: Verzekering gewaardborgd wonen. Deze beschermt je gratis tegen inkomensverlies.

10 dingen die je moet weten over bouwbudget en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwbudget-en-verzekeringen/wat-als-ik-mijn-lening-niet-meer-kan-afbetalen/