livios logo

25 aandachtspunten voor bouwgrondkopers

De aankoop van een bouwgrond neemt een serieuze hap uit je budget. Wie de volgende 25 punten in het achterhoofd houdt, kan zich achteraf veel ellende besparen.

Foto Blavier
  

Foto Groep Huyzentruyt nv
  

 1. Heb je de afstand tegenover perceelsgrenzen gecontroleerd? In de voorschriften staat hoever je voor de bouw verwijderd moet blijven van de rooilijn en van de perceelsgrenzen.

 2. Ben je nagegaan of de prijs per m² overeenkomt met andere gronden in de buurt? Check hier de laatste cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.

 3. Is de grond vrij van bouwverplichtingen? In sommige gevallen ben je verplicht om binnen een bepaalde termijn te bouwen.

 4. Ben je vrij in de keuze van de aannemer? Er zijn projectontwikkelaars die gronden aanbieden en een schadevergoeding vragen als je niet met hen bouwt.

 5. Hoe zit het met de oriëntatie? Aan de noordzijde is er weinig zon, aan zuidzijde veel zon. En mag je open bouwen naar het zuiden? Dit is zeker zo belangrijk bij een zuidgerichte bouwgrond.

 6. Hoe ziet de omgeving eruit? Hoge bebouwingen, heuvels en anders obstakels zoals naaldbomen die het zonlicht in de winter blokkeren, zijn eveneens belangrijke factoren bij de keuze van een bouwgrond.

 7. Is de grondkwaliteit goed? Dit is onder meer bepalend voor het type van fundering. Hoe diep zit de draagkrachtige bodem? Het is toch geen te vochtige bouwgrond? Zit er veel rotzooi in de bodem? Een bodemonderzoek is geen overbodige luxe.

 8. Wat is de stand van het grondwaterpeil? Droogzuiging is nodig bij hoge grondwaterstand. Ook is het niet eenvoudig om in deze situatie een kelder te bouwen.

 9. Is het een vlak terrein? Hoe vlakker, hoe eenvoudiger het ontwerp en de grondwerken. Anderzijds kan een creatieve architect zijn voordeel doen met een hoogteverschil.

 10. Hoe zit het met de bestemming van de omliggende gronden? Zijn ze volgens het gewestplan of het BPA ingevuld als industrie-, landbouw-, woon- of natuurzone?

 11. Ken je de kosten om het perceel bouwrijp te maken? Hoe zit het met ophogen van het terrein, de af te breken constructies, het rooien van bomen, de werf bereikbaar maken voor aannemers …

 12. Rusten er erfdienstbaarheden op de grond? Wat zijn de verplichtingen tegenover derden? Onder welke omstandigheden mogen zij gebruik maken van jouw grond (vb. landbouwers, nutsmaatschappijen …)?

 13. Rust er een recht van opstal op de bouwgrond? Dat is het recht om gebouwen of beplantingen in eigendom te hebben op andermans grond, gedurende een bepaalde periode (maximaal 50 jaar).

 14. Heb je het risico op onteigeningsmogelijkheden ingeschat? Dit kan het geval zijn bij de aanleg van een nieuwe weg. Informeer bij de buren.

 15. Ken je het begrip ‘onroerend goed in onverdeeldheid’? Hiervan is onder meer sprake als het onroerend goed door erfenis in onverdeeldheid werd gesteld. In deze situatie moeten alle eigenaars akkoord gaan met de verkoop en de overeenkomst tekenen.

 16. Heb je gevraagd naar het bodemattest? De verkoper is verplicht dit voor te leggen als OVAM er in het verleden een vervuiling vastgesteld heeft. Lees alles over het bodemattest.

 17. Wie is de gemachtigde verkoper? De verkoper is immers niet in staat om een woning te verkopen als hij minderjarig is, onbekwaam of failliet verklaard werd. Als de woning deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap, moeten beide partners akkoord gaan.

 18. Wat met vruchtgebruik? Soms is er een verschil tussen naakte eigendom en vruchtgebruik. De bezitter van vruchtgebruik heeft het recht het goed te gebruiken en er inkomsten uit te verwerven. Bij verkoop moeten beide akkoord gaan.

 19. Is de grond vrij van lasten, schulden en leningen? Check of de verkoper in regel is met belastingen en of er geen hypothecaire en andere schulden gelden op het onroerend goed.

 20. Is de grond vrij van pacht? Als de grond aan een landbouwer verpacht is, laat je best een opschortende voorwaarde opnemen over zijn recht op voorkoop.

 21. Is er een recht op voorkoop? Als er een recht van voorkoop geldt, zijn verkopers verplicht het onroerend goed eveneens aan te bieden aan de begunstigden van het recht van voorkoop en dat tegen dezelfde prijs en voorwaarden als definitief overeengekomen met de kandidaat-koper.

 22. Wat is de situatie op vlak van gemeenmaking van muren? Als je tegen een bestaande muur bouwt, moet je buur betalen voor gemeenmaking van de muur voor zover dat niet al gebeurd is door een vorige eigenaar (op te vragen bij het kadaster). Hiervoor bestaan overnametarieven. Neem zeker geen muur over die niet meer draagkrachtig genoeg is. Laat bij voorkeur de overname registreren door een landmeter.

 23. Heb je een idee van de extra kosten? Bij de aankoop van vastgoed moet je ook nog registratierechten en notariskosten betalen. Denk hieraan bij de opmaak van je budget.

 24. Heb je opschortende voorwaarden in het contract opgenomen? Dit zijn clausules die de verkoopsovereenkomst enkel geldig maken voor zover aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dit kan gaan om het verkrijgen van een lening, de garantie dat er geen bouwovertredingen opde grond rusten, de grond vrij is van erfdienstbaarheden, pacht, recht van opstal, vruchtgebruik …

 25. Hoe zit het met diensten in de buurt? Je bent toch niet te ver verwijderd van scholen, ziekenhuizen, sportclubs ...

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/25-aandachtspunten-voor-bouwgrondkopers/