livios logo

Coupe advocaat: De gevolgen van het niet uitvoeren van de voorwaarden van de verkavelingsvergunning

Foto Livios
  

Als eigenaar van een kavel wees je best alert over de termijnen die zijn opgenomen in de verkavelingsvergunning en de eventuele wijzigingen van de zonering waarin het kavel is gelegen. Dat mag tenminste blijken uit een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Hasselt dat het Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese hier bespreekt.

In 1969 verleent een gemeente een verkavelingsvergunning aan de eigenaar van twee bouwpercelen in de verkaveling. Er wordt een voorwaarde opgelegd, met name de eigenaar dient voor het aanleggen of verbreden van openbare wegen voor de percelen, kosteloos grond af te staan aan de gemeente. De gemeente wordt alsdan nieuwe eigenaar van de afgestane grond.

Ingevolge een Gewestplanwijziging in 1979 komen de bouwgronden te liggen in een agrarisch gebied.

In 2000 wordt door de Overheid een negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd. De Overheid motiveert haar beslissing door te verwijzen naar de voorwaarde gekoppeld aan de verkavelingsvergunning, een voorwaarde die niet werd uitgevoerd en waarvan de termijn sinds geruime tijd (1973) verstreken is. Nu de gronden sinds 1979 in agrarisch gebied liggen komen ze niet langer voor bebouwing in aanmerking.

De eigenaar van de percelen wil dit niet aanvaarden en trekt naar de rechtbank.

Hij vraagt aan de Rechtbank dat zijn gronden opnieuw het statuut van bouwgrond zouden krijgen en, zo onmogelijk, verzoekt hij de rechter hem een schadevergoeding toe te kennen voor het verlies van de waarde van de bouwgronden.

De uitspraak van de rechtbank

De eigenaar van de gronden is van oordeel dat de voorwaarde, gekoppeld aan de verkavelingsvergunning, door hem werd nageleefd nu de gemeente op elk ogenblik en zelfs nu nog eigenaar mag worden van de grond van zijn perceel, nodig voor de aanleg/verbreding van de aldaar gelegen openbare weg.

De Rechtbank is evenwel van oordeel dat de voorgeschreven grondafstand in werkelijkheid binnen de door de wet bepaalde termijn had dienen te gebeuren - en wel op verzoek van de grondeigenaar - opdat aan de voorwaarde van de verkavelingsvergunning zou voldaan zijn en de verkaveling niet zou vervallen zijn. Een loutere belofte om de voorwaarde op verzoek uit te voeren is onvoldoende.

De Rechtbank oordeelt dan ook dat de eigenaar van de gronden tijdig initiatief had dienen te ondernemen om deze effectieve grondafstand te bekomen. Nu de grondafstand nooit heeft plaatsgevonden, is de verkaveling vervallen en hebben de gronden, ingevolge de Gewestplanwijziging, het statuut als bouwgrond definitief verloren en zijn ze - overeenkomstig het plan van aanleg - agrarische gronden geworden.

De vraag van de eigenaar een schadevergoeding te ontvangen voor het verlies van de waarde van de bouwgronden wordt door de Rechtbank ook negatief beantwoord. De Rechtbank oordeelt dat de burger over een termijn van vijf jaar beschikt om de Overheid aan de spreken voor een schadevergoeding zo men van oordeel is dat door de Overheid een fout werd begaan bij de uitoefening van haar taken.

Nu de gronden van statuut veranderd zijn ingevolge een gewestplanwijziging van 1979, beschikte de eigenaar van de gronden tot 1984 om een schadevergoeding te vorderen van de Overheid indien er sprake is van een fout, schade en oorzakelijk verband.

Onze gouden raad

  • als eigenaar van de gronden die deel uitmaken van de verkaveling dient men er zelf zorg voor te dragen dat de voorwaarden, gekoppeld aan de verkaveling, tijdig worden uitgevoerd. Onze grondeigenaar had best met de gemeente destijds – binnen de door de wet voorziene termijn -, onderhandeld over de grondafstand en bij gebreke aan positieve reactie, de gemeente aangetekend in gebreke gesteld om hiertoe over te gaan;
  • indien de overheid het statuut van een grond aanpast (door middel van een Gewestplanwijziging) en men als eigenaar van een grond hierdoor een financieel verlies lijdt, dient men binnen een termijn van vijf jaar een schadevergoeding te vorderen vanwege de Overheid, zoniet verliest men definitief het recht op een schadevergoeding.

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/coupe-advocaat-de-gevolgen-van-het-niet-uitvoeren-van-de-voorwaarden-van-de-verkavelingsvergunning/