livios logo

Het nieuwe decreet integraal waterbeleid belicht

Het is een vertrouwd beeld geworden: overstroomde straten, uit hun oevers tredende beken, … Overstromingen zijn niet enkel een natuurverschijnsel. Ook de mens veroorzaakt door zijn ingrepen wateroverlast door het versneld afvoeren van hemelwater, hoofdzakelijk via de riolering, naar het laagste punt. Daar ontstaan natuurlijk problemen van wateroverlast. Van de andere kant dringt water onvoldoende in de grond en zakken de grondwatervoorraden zienderogen. En dan hebben we nog niet de vervuiling aangestipt.

Zoveel problemen met water vergen een integrale aanpak, waarbij niet voor een of ander punt een aparte oplossing wordt gezocht, maar waarbij een globale visie wordt uitgewerkt.
Dit heeft de Vlaamse regering ook ingezien en, na veel discussies keurde ze op 18 juli 2003 het decreet “integraal waterbeleid” goed. Dit decreet gaat uit van de vaststeling dat het niet de administratieve grenzen zijn, die aangeven hoe de waterlopen dienen beheerd, maar de loop van rivieren en stromen zelf. Zo zullen dan ook beheersplannen worden opgesteld per bekken. Hierbij voorziet de kaderrichtlijn in een maximale betrokkenheid van het publiek. Burgers en belangengroepen zullen ingeschakeld worden bij de opstelling en bijwerking van de beheerplannen.

Bouwen vs decreet

Het decreet bevat ook enkele bepalingen, die niet onbelangrijk zijn voor wie wil bouwen:

  1. De watertoets
    De overheid, die een vergunning verleent, bv een bouwvergunning, dient vooraf na te gaan wat de invloed zal zijn op het watersysteem. Met andere woorden zowel de schadelijke effecten op het watersysteem als de risico’s. Indien een bouwvergunning wordt aangevraagd, zal dus nagegaan worden of het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt, in welk geval de vergunning dus bouwvoorwaarden kan opleggen of zal moeten geweigerd worden.

  2. Oeverzones
    Van waterlopen worden er oeverzones afgebakend, dit zijn stroken, die een invloed hebben op de rivier. De oeverzone omvat minstens de taluds maar kan zich ook verder uitstrekken, bv tot de winterbedding. In oeverzones gelden specifieke beperkingen, onder meer een verbod op bouwen (behalve voor constructies, die nodig zijn voor het waterbeheer), grondwerken, bemesting, …

  3. Verwerving van onroerende goederen
    Om de doelstellingen te realiseren kan het Vlaams gewest overgaan tot onteigening. Het heeft ook een recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk in overstromingsgebieden of oeverzones liggen. De eigenaar van zijn kant kan van het Vlaamse gewest de verwerving eisen van het goed, indien hij ernstige waardevermindering kan aantonen, dan wel of de leefbaarheid in het gedrang komt.

Niet echt opgenomen in het decreet maar er toch nauw aan verwant zijn een aantal maatregelen, die al vroeger genomen zijn, en die tot doel hebben het regenwater zo veel mogelijk ter plaatse en op zijn minst gescheiden te houden:

Afkoppeling van regenwater: waar nieuwe rioleringen worden gebouwd zijn dat sowieso gescheiden stelsels, maar ook elders wordt afkoppeling aangeraden. Waterdoorlatende tegels en bestratingen moeten ervoor zorgen dat regenwater in de grond dringt en niet in riolen terecht komt.
Ook zijn er verplichtingen inzake installatie van regenwaterputten. Tenslotte vermelden we ook de toelagen voor de installatie van groene daken, die eveneens een beduidende opslagcapaciteit voor hemelwater hebben.

In samenwerking met het Centrum Duurzaam Bouwen in Heusden-Zolder


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/het-nieuwe-decreet-integraal-waterbeleid-belicht/