livios logo

Hoe en waar controleer ik waar en wat ik mag bouwen?

Foto Vandersanden
  

Nagenoeg ieder van ons maakt het ooit mee dat-ie een mooi stukje grond ontdekt waar-ie zijn droomhuis wil bouwen. Maar dit droomhuis mag spijtig genoeg niet overal gebouwd worden. Om miskopen of ontnuchteringen te voorkomen, win je dus best vooraf de nodige info in over wat mag en niet mag. Volgend artikel verduidelijkt hoe je tewerk kan gaan in deze zoektocht.

Vooraleer je dan ook een perceel grond aankoopt, klop je best even aan bij de bevoegde instanties die je graag de nodige inlichtingen zullen verstrekken. Grosso modo kan je hiervoor terecht bij de technische dienst van de gemeente of op de cel ruimtelijke ordening van de provinciale R.O.H.M.-afdelingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een woordje uitleg hierbij zal zeker niet misstaan.

De eerste instantie die je best contacteert is de technische dienst van de gemeente of stad waar het perceel gelegen is. Deze dienst kan ook wel de bouwdienst, de dienst stedenbouw of de dienst ruimtelijke ordening worden genoemd. De ambtenaren kennen vaak de plaatselijke situatie zeer goed en zullen dan ook het nodige doen om je de gewenste informatie te verschaffen.

Het gemeentebestuur is immers bij wet verplicht om alle plannen bij te houden die betrekking hebben op haar gemeentelijk grondgebied. Het gaat hier onder meer om de gewestplannen, de verkavelingsplannen, de bijzondere plannen van aanleg (BPA's), de rooilijnplannen, de onteigeningsplannen, de (plaatselijke) bouwverordeningen.

Overeenkomstig het decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur heb je het recht om o.a. inzage te nemen van deze plannen en inlichtingen te vragen over het onroerend perceel waarop jij jouw oog hebt laten vallen.

Wat vraag je nu eigenlijk?

 • welke bestemming werd er volgens het goedgekeurde gewestplan aan het perceel van mijn dromen gegeven? (om je een idee te geven: voor Limburg bestaan er 4 gewestplannen en meer bepaald : het gewestplan Hasselt-Genk, het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren, het gewestplan Neerpelt - Bree en tenslotte het gewestplan Limburgs Maasland). Als je op deze vraag als antwoord krijgt dat dit perceel gelegen is in een woongebied, dan is dat al een hele geruststelling, want in dit gebied kan gebouwd worden. Als het perceel niet in een woongebied is gelegen, dan mag er in principe geen nieuwe woning op gebouwd worden.
 • is het perceel eventueel gelegen in een gebied waarvoor er een goedgekeurd algemeen plan van aanleg (APA) of een bijzonder plan van aanleg (BPA) bestaat? Indien dit effectief het geval is, dan kan je best laten onderzoeken en vragen welke bestemming er aan deze grond gegeven werd en wat de stedenbouwkundige voorschriften bepalen in verband met onder meer de afstanden die moeten gerespecteerd worden ten opzichte van de perceelsgrenzen, de te gebruiken bouwmaterialen, het aantal toegelaten bouwlagen, enz.
 • Als dit nog niet het geval is, dan informeer je best naar de intenties van de gemeente betreffende bijvoorbeeld de geplande opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (dit worden eigenlijk de opvolgers van de hogervernoemde gewestplannen) voor dit gebied.
 • Ligt mijn perceel binnen de grenzen van een (goedgekeurde) verkaveling en zo ja, welke verkavelingsvoorschriften zijn van toepassing?
 • Is er een onteigeningsplan opgemaakt waarin mijn onroerend perceel werd opgenomen en zo ja, binnen welke termijn zal men dan tot onteigening overgaan? Als het perceel onteigend wordt, is er dan sprake van een gehele of gedeeltelijke onteigening?
 • Bestaan er erfdienstbaarheden? De betrokken gemeente zal niet alle erfdienstbaarheden kennen, maar wel de voornaamste zoals bijvoorbeeld ondergrondse (nuts)leidingen die sommige percelen doorkruisen.
 • Bestaan er plannen in de nabije toekomst om bijvoorbeeld een grote weg of een K.M.O.-zone aan te leggen in de onmiddellijke buurt van mijn onroerend perceel?

Heb je na het stellen van al deze vragen het gevoel gekregen dat bepaalde informatie nog te onduidelijk is of onvolledig is, dan neem je best even contact op met één van de provinciale R.O.H.M.-afdelingen (R.O.H.M. staat voor: Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen) van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. In elke Vlaamse provincie vind je zo'n afdeling en meer bepaald op de volgende adressen:

 • Afdeling R.O.H.M. - West-Vlaanderen - Werkhuisstraat 9 - 8000 BRUGGE - Tel.: 050/44.28.11
 • Afdeling R.O.H.M. - Oost-Vlaanderen - Gebroeders Van Eyckstraat 2-4-6 - 9000 GENT - Tel.: 09/265 46 50
 • Afdeling R.O.H.M. - Antwerpen - Copernicuslaan 1, bus 19 - 2018 ANTWERPEN - Tel.: 03/224.60.32
 • Afdeling R.O.H.M. - Limburg - Gouverneur Roppesingel 25 - 3500 HASSELT - Tel.: 011/26.41.00
 • Afdeling R.O.H.M.- Vlaams-Brabant - Blijde Inkomststraat 105 - 3000 LEUVEN - Tel.: 016/24.96.11

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/hoe-en-waar-controleer-ik-waar-en-wat-ik-mag-bouwen/