livios logo

Mag ik een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning inkijken?

Foto Livios
  

Foto
  

Elke maand neemt onze specialist een stedenbouwkundig thema onder de loep. Nu bekijkt hij hoe het zit met het inzagerecht van particulieren in de afgegeven stedenbouwkundige vergunning en/of verkavelingsvergunning.

Voormalig artikel 134, §1, 2° van het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening liet het aan de Vlaamse regering over om de voorwaarden te bepalen. Een uitvoeringsbesluit is er nooit gekomen. Bij de (voorlopig) laatste decreetswijziging van 21 november 2003 werd artikel 134 §1, 2° zelfs opgeheven.

Openbaarheid van bestuur

Dit betekent niet dat de particulier deze documenten niet meer zou kunnen inkijken. Hij kan hiervoor terugvallen op de algemene openbaarheidsbepalingen die aan iedereen het recht geven op inzage van de bestuursdocumenten.

Volgens artikel 32 van de Belgische Grondwet heeft iedereen het recht om elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134.
De openbaarheid van bestuur wordt in Vlaanderen geregeld door het decreet van 26 maart 2004. Dit decreet is niet alleen van toepassing op het Vlaamse gewest, maar ook op het gemeentelijke en provinciale bestuursniveau.

Hoe verloopt de procedure?

De aanvraag tot openbaarmaking en tot inzage moet je schriftelijk indienen. Dit kan per brief, per fax, per e-mail of je kan de brief ook persoonlijk overhandigen. Nog een optie is je ter plaatse aanbieden. Een ambtenaar noteert dan de aanvraag. Op een mondeling of telefonisch verzoek moet de overheid niet ingaan.

De aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden of ten minste waarover het gaat. Als een en ander onduidelijk is, kan een instantie het verzoek niet meteen afwijzen, maar vraagt ze om meer duidelijkheid te krijgen. Elke instantie heeft immers een bijstandsverplichting in dit verband.

Moet de aanvrager een belang bewijzen om inzage te krijgen?

Foto
  

De aanvrager moet géén belang aantonen. Wel moet hij zijn identiteit bekendmaken. Als een gevolmachtigde optreedt, bijvoorbeeld een advocaat, dan moet die de identiteit van zijn cliënt meedelen. Van een advocaat wordt vermoed dat hij zijn cliënt vertegenwoordigt, terwijl dat niet geldt voor anderen die optreden in naam van de aanvrager. Zij moeten hun mandaat schriftelijk aantonen.
Bovendien hebben alle particulieren en niet enkel de zogenaamde derde belanghebbenden, inzage in de inhoud van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen.

Bij wie de aanvraag indienen?

De aanvraag richt je bij voorkeur aan de gemeente. De gemeente archiveert alles over haar grondgebied inzake verleende stedenbouwkundige vergunningen of aan de overheid die de vergunning heeft verleend.
Eventueel kan je een aanvraag richten tot het Agentschap RO-Vlaanderen van de Vlaamse overheid, maar deze zal niet altijd over de nodige informatie beschikken.

Als je de aanvraag richt aan een instantie die het gevraagde document niet bezit, stuurt die instantie de aanvraag zo snel mogelijk door naar de instantie die het document vermoedelijk wel bezit en brengt ze de aanvrager hiervan op de hoogte.
Het gewenste document moet niet noodzakelijk gemaakt of opgesteld zijn door de dienst waar je het hebt opgevraagd. Het is voldoende de dienst het document bezit.

Hoe lang duurt de behandeling van de aanvraag?

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na de registratie van de aanvraag (in bepaalde omstandigheden eenmalig te verlengen met 15 dagen) schriftelijk, per fax of per e-mail beantwoord. De beslissing wordt vervolgens zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 (of 45 in geval van verlenging) kalenderdagen na de registratie van de aanvraag uitgevoerd.
Daarnaast kan de aanvrager in zijn aanvraag zelf een bepaalde termijn voorstellen waarbinnen hij informatie wenst te ontvangen. In dat geval motiveert de instantie waarom zij de informatie niet ter beschikking kan stellen binnen de door de aanvrager voorgestelde termijn.

Mag je elk document inkijken of wordt het inzagerecht beperkt of afgewezen?

Een document kan je pas inkijken nadat de stedenbouwkundige vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
Als een bestuursdocument nog niet af of onvolledig is, kan de aanvraag afgewezen worden. Daarnaast zijn er nog een aantal beperkingen en uitzonderingen die vooral te maken hebben met de geheimhoudingsplicht, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy), met gerechtelijke procedures,…


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/mag-ik-een-stedenbouwkundige-of-verkavelingsvergunning-inkijken/