livios logo

Magda? Mag een gemeente een belasting heffen op een onbebouwd perceel?

Foto Livios
  

Heel wat bouwers in spe kopen met hun eerste spaarcentjes een lapje bouwgrond en laten het dan enkele jaren braak liggen opdat ze nog wat geld opzij kunnen zetten voor hun droomproject. De ontnuchtering is dan vaak groot wanneer ze van de gemeente een aanslagbiljet krijgen omdat het perceel onbebouwd blijft. Maar mag de gemeente zo’n belasting heffen?

Ja, de gemeente waar uw onroerend onbebouwd perceel is gelegen kan hierop een belasting gaan heffen. Het heffen van deze belasting heeft immers een welbepaalde achterliggende reden: het is niet wenselijk dat bebouwbare gronden, meestal om speculatieve redenen, braak blijven liggen, omdat dat ervoor zorgt dat de bestemming van die gronden niet wordt verwezenlijkt. Bovendien wil men o.m. vermijden dat kale plekken voorkomen in de bebouwde omgeving en dat er schaarste wordt gecreëerd op de vastgoedmarkt, met forse prijsstijgingen tot gevolg zoals dit reeds de afgelopen jaren het geval was.

Precies om het onbebouwd laten liggen van bebouwbare percelen te ontmoedigen, heeft artikel 143 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening de lokale gemeentebesturen de mogelijkheid geboden om een jaarlijkse belasting te heffen op:

  • De niet-bebouwde percelen die gelegen zijn in een niet-vervallen verkaveling en/of
  • De niet-bebouwde gronden die gelegen zijn in een woon- of industriegebied en die palen aan een openbare weg die tevens voldoende uitgerust is.

De gemeenten zijn vrij om het tarief van deze belasting op onbebouwde percelen vast te stellen. Bovendien kan een gedifferentieerd tarief worden toegepast naargelang een eigenaar meerdere niet-bebouwde percelen bezit.

Bovenvermeld artikel voorziet wel enkele vrijstellingen waardoor men deze belasting niet verschuldigd is, zoals o.a.:

  • de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel dat gelegen is binnen een niet-vervallen verkaveling en met uitsluiting van enig ander onroerend goed;
  • de eigenaars van één enkele onbebouwde grond bij uitsluiting van enig ander onroerend goed, en waarvan de onbebouwde grond is gelegen in een woon- of industriegebied en paalt aan een voldoende uitgeruste openbare weg;
  • de ouders met kinderen ten laste en beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste.

Naast deze vrijstellingen kunnen de gemeenten echter nog bijkomende ontheffingen gaan vaststellen voor de verwezenlijking van hun ruimtelijke doelstellingen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/magda-mag-een-gemeente-een-belasting-heffen-op-een-onbebouwd-perceel/