livios logo

Zomaar bomen kappen op een bouwgrond kan niet

boom kappen


  

Veel bouwterreinen kan je eerder als bos dan als grond omschrijven. Om het terrein bouwrijp te maken, zal je dus heel wat bomen moeten kappen. Daar mag je niet zo maar aan beginnen. Je moet dit aanvragen en je moet een vergoeding betalen voor de gekapte bomen of zelf een gelijkwaardige bebossing realiseren in de hiervoor aangeduide gebieden.

Stedenbouwkundige vergunning

Vooraleer er ontbost mag worden, moet er samen met de bouwaanvraag een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden aangevraagd en een compensatievoorstel ingediend worden. In de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing moet nauwkeurig de grootte en de aard van de te ontbossen oppervlakte worden beschreven.

Compensatievoorstel

De aanvraag en het compensatievoorstel worden voor advies voorgelegd aan de afdeling Bos & Groen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het compensatievoorstel kan indien nodig worden aangepast. Het advies moet verleend worden binnen de dertig dagen, als er dan geen reactie is op het compensatievoorstel, spreekt men van een stilzwijgende goedkeuring.

Vrijstelling

De eerste vijf are van een ontbossing, op een perceel in woongebied kleiner dan 12 are, zijn vrijgesteld van deze compensatieplicht, als de aanvrager een natuurlijke persoon is én als het om een eerste woning gaat. Deze vrijstelling is éénmalig.
Voor iedere m² die bovenop de vrijgestelde 5 are ontbost wordt, moet een compensatie geleverd worden. Indien wat overblijft van de bebossing niet meer geïnterpreteerd kan worden als bos, wordt het hele perceel als te compenseren oppervlakte beschouwd. Gronden die spontaan bebossen na het in werking treden van het bosdecreet worden vrijgesteld van de compensatieplicht zolang de bebossing jonger is dan 22 jaar.

Verkavelingen

Bij verkavelingsaanvragen ligt de compensatieplicht bij de verkavelaar in plaats van bij de aanvrager van de bouwvergunning. De verkavelaar moet in een compensatie voorzien voor de gezamenlijke oppervlakte van de beboste kavels en de werken die zullen uitgevoerd worden. Delen van de verkaveling die de verkavelaar aanduidt als openbare of niet-openbare te behouden beboste groene ruimten, moeten niet gecompenseerd worden.

Compensatiefactor

Wie voor een financiële compensatie kiest, betaalt een bosbehoudsbijdrage. Het basisbedrag bedraagt ± € 2 per m². Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met de compensatiefactor.
Deze factor is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos, waarbij de boomsoortensamenstelling als criterium wordt genomen. De grootte van de gelijkwaardige compenserende bebossing is gelijk aan de oppervlakte van de ontbossing vermenigvuldigd met de compensatiefactor.

Lees ook de klus boom vellen.

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwgrond/zomaar-bomen-kappen-op-een-bouwgrond-kan-niet/