livios logo

Coupe Advocaat: advies- en bijstandsverplichting van de architect

Wees voorzichtig met het verstrekken van inlichtingen aan je architect

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de advies- en bijstandsverplichting van de architect.

Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen, 26 oktober 2006

Probleemstelling

bouwplannen architect vooruitziend bouwen

Foto Livios
  

De vraag die in dit vonnis aan bod kwam, is of de architect gerechtigd is voort te gaan op de informatie over de geldende stedenbouwkundige voorschriften die hem verstrekt worden door de bouwheer of andere personen, zonder dat hij als architect zelf nog inlichtingen zou moeten inwinnen bij de bevoegde overheid.

Feiten

Een bouwheer gaat een architectenovereenkomst aan met een architect voor het verbouwen van een bestaande woning. In deze overeenkomst verbindt de architect zich er onder meer toe om te zorgen voor het voorontwerp en het bouwaanvraagdossier.
De bouwheer won al zelf inlichtingen in bij de gemeente over de juridische mogelijkheden om te verbouwen, en deelt deze aan de architect mee. De gemeente weigert echter een stedenbouwkundige vergunning af te leveren omdat de bouwaanvraag opgesteld door de architect strijdig is met de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg.

Het blijkt dat de architect zelf geen navraag heeft gedaan in verband met de stedenbouwkundige voorschriften bij de bevoegde gemeentelijke instantie, maar slechts is voortgegaan op de mondelinge inlichtingen verstrekt door de bouwheer en door een aannemer die in dezelfde straat al bouwwerken uitvoerde. Daarop dagvaardt de bouwheer de architect omat hij zijn advies- en bijstandsverplichting niet zou zijn nagekomen. De bouwheer vordert voor de rechtbank de ontbinding van de architectenovereenkomst en een schadevergoeding. Ook stelt de bouwheer de ereloonnota van de architect niet meer verschuldigd te zijn.

Oordeel van de rechtbank

vergunningen


  

De rechtbank oordeelt dat de architect niet heeft gehandeld zoals van een normaal voorzichtig architect in dezelfde omstandigheden mag verwacht worden. Een architect die zijn plannen en zijn dossier volgens de regels van de kunst opmaakt, doet een onderzoek naar de bouwplaats, en trekt de technische en juridische mogelijkheden en beperkingen ervan na.

Een onderzoek naar de geldende stedenbouwkundige voorschriften en eventuele andere plaatselijke voorwaarden hoort hier bij. De architect is tekortgeschoten aan deze verplichting door enkel voort te gaan op de mondelinge inlichtingen van de bouwheer en een aannemer. De rechtbank acht de architect bijgevolg contractueel aansprakelijk voor de schade die de bouwheer lijdt.

Wel spreekt de rechtbank de ontbinding van de architectenovereenkomst niet uit omdat de fout van de architect niet zwaarwichtig genoeg is, en de bouwheer al zelf in de ingebrekestelling de overeenkomst heeft beëindigd. De rechtbank kent aan de bouwheer een schadevergoeding toe voor de reeds gemaakte notariskosten voor de kredietakte en voor de studiekosten verschuldigd aan de bank. Ook moet de bouwheer de ereloonnota van de architect voor het opstellen van het bouwaanvraagdossier niet meer betalen.

Gouden raad

De architect heeft als onafhankelijk adviseur van de bouwheer de verplichting om zelf de nodige opzoekingen te doen over de van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorwaarden.

Indien je als bouwheer toch zelf inlichtingen hebt opgevraagd en meegedeeld aan je architect, moet je erop letten dat de architect zich niet van zijn aansprakelijkheid probeert te ontlasten door in de architectenovereenkomst te vermelden dat hij zich met betrekking tot de stedenbouwkundige voorschriften steunde op inlichtingen en stukken hem meegedeeld door de bouwheer. Als bouwheer is het aan te bevelen om zeer voorzichtig te zijn met het zelf verstrekken van mondelinge of schriftelijke inlichtingen aan de architect, en zou je zelf een voorbehoud moeten maken over de correctheid van die gegevens, wil je niet zelf mee aansprakelijk gesteld worden.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

14 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/coupe-advocaat-advies-en-bijstandsverplichting-van-de-architect/