livios logo

De landmeter: duivel-doet-al onder de bouwpartners

Deze week bekijken we de taken van een minder gekende bouwpartner van nabij: de landmeter-expert. De meesten onder ons weten dat de landmeter-expert instaat voor de opmeting van onroerende goederen. Daarnaast is hij echter ook verantwoordelijk voor onder meer de waardebepaling van gronden en huizen, vaststellingen van schade,....

Een overzicht

Bij de verkoopakte van een bouwgrond is meestal een plan gehecht dat opgesteld is door een landmeter-expert. Dit plan geeft gedetailleerd weer over welk stuk het gaat, wat de precieze grenzen zijn, hoe groot het is, wat de vorm van het stuk is, waar zich de herkenningstekens en grenspalen bevinden, hoe het perceel meetkundig vastligt, enz. Dergelijke plannen moeten voldoen aan de normen zoals voorgeschreven door de beroepsverenigingen.

Wanneer er geen dergelijk plan bij de verkoopakte zit, is het zeker van belang een landmeter te contacteren om metingen uit te voeren en een nieuw plan te laten opstellen. De architect moet immers juist weten waar de woning op de bouwgrond ingeplant kan worden en met het oog op eventuele discussies met je latere buren, moeten de grenzen correct bepaald zijn. Dikwijls wordt verkeerdelijk aangenomen dat de perceelsgrenzen en oppervlakten vastliggen bij het kadaster. Deze kadastrale plannen hebben echter geen juridische waarde, de functie van het kadaster is het innen van belastingen (onroerende voorheffing). De oppervlakten zijn dan ook vaak onjuist.

Maar ook als er wel een plan bij de verkoopakte zit, is het aan te raden een landmeter het stuk te laten nameten, vooral als het plan niet voldoet aan de normen voorgeschreven door de beroepsverenigingen. Het is al meer dan eens voorgekomen dat grenspalen per ongeluk of zelfs moedwillig verplaatst of verwijderd werden. Met als gevolg dat het stuk dat je gekocht hebt niet zo groot blijkt te zijn als wat er in de verkoopakte vermeld staat. Te dikwijls gaan mensen er ook van uit dat de perceelgrenzen sowieso overeenkomen met een haag of een omheining die zich tussen de gronden van twee buren bevindt. Wanneer die haag of omheining dan als referentiepunt gebruikt wordt bij een (ver)bouw(ing), kan je in aanvaring komen met de stedenbouwkundige bepalingen omdat de minimale afstand ten opzichte van de perceelgrenzen niet gerespecteerd werd.

Het is ook aan de landmeter om aan te duiden waar de rooilijn van jouw stuk grond ligt. Dat is de grens tussen jouw perceel en de openbare weg. Dat is van belang met het oog op de elektriciteits- en rioleringswerken. Het is de bouwheer namelijk ten strengste verboden om verder dan die rooilijn te graven. Nogal logisch want tussen die rooilijn en de eigenlijke openbare weg liggen de elektriciteits- en andere leidingen onder de grond. Bij de inplanting van het huis moet je trouwens ook rekening houden met de minimale afstand ten opzichte van de rooilijn.

Taken

Dat nameten van de bouwgrond moet wel degelijk door een erkend onafhankelijk landmeter-expert gebeuren. Als je nadien door een foute opmeting voor problemen komt te staan, kan je je verhalen op die landmeter. Anders sta je achteraf nergens.

Naast het opmeten van onroerende goederen heeft een landmeter nog andere taken. Hij houdt zich bezig met de waardebepalingen van gronden en huizen (vandaar landmeter-expert), hij doet vaststellingen van schade (bvb. bij huur of bij aanvang van werken), hij behandelt de aanvragen van stedenbouwkundige attesten en verkavelingen, hij adviseert bij verdelingen, hij doet vaststelling van technische gebreken aan eigendommen en doet ook technische metingen.

Voor de waardebepaling is de landmeter de onafhankelijke deskundige die erkend wordt door banken, het gerecht en de fiscus. Ook als particulier kan je een beroep doen op een landmeter als je een eigendom wil verkopen of een terrein wil aankopen. Vaak kan je op deze manier een miskoop of ?verkoop vermijden.

Als je zekerheid wil hebben over de blijvende goede staat van een eigendom is een plaatsbeschrijving een onmisbaar instrument. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het verhuren van een woning of bij de aanvang van werken.

Je kan de landmeter bijvoorbeeld ook inschakelen voor het uitzetten van het bouwraam dat als basis dient voor latere funderings- en metselwerken. Het is immers belangrijk dat dat bouwraam meetkundig juist is uitgelegd. Een onnauwkeurigheid van slechts enkele centimeters kan je later zuur opbreken: de betegeling die niet uitkomt of een kast die je niet volledig tegen de muur kan zetten omdat die scheef loopt. In sommige plaatsen worden de bouwlijnen gratis uitgezet door iemand van de gemeente.

Bij de gemeenmaking van muren en de muurovername wordt ook vaak beroep gedaan op een landmeter.

De adressen van landmeters vind je in de Gouden Gids (rubriek 5522). Op de sites www.landmeter.be, de site van de Belgische unie van landmeters en de Nationale vereniging van landmeters-experts vind je ook heel wat landmeters terug. Een volledige lijst vind je op de site van de federale overheid.

13 dingen die je moet weten over bouwpartners

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwpartners/de-landmeter-duivel-doet-al-onder-de-bouwpartners/