livios logo

Coupe advocaat: Vaste huurprijzen

Durabrik appartement

Foto Durabrik Bouwbedrijven nv
  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer gaan we dieper in op de onwettigheid van een overeengekomen prijsherziening bij een huurcontract, nog vóór het verstrijken van een termijn.

Hof van Cassatie 21 juni 2004

De feiten

Persoon X huurde een studio in Gent van persoon Y om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen voor de duur van 1 jaar vanaf 1 september 1998. De huurprijs bedroeg € 247,98. Deze overeenkomst werd twee keer voor de duur van één jaar verlengd tegen een huurprijs van € 371,84. In de loop van de overeenkomst vorderde huurder X de terugbetaling van het verschil tussen de huurprijs van € 371,84 en € 247,98 van Y.

Residentie appartementen

Foto SuperHuis
  

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent oordeelde in graad van beroep dat, overeenkomstig art. 3 § 6 van de Woninghuurwet (1), de huurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar vanaf 1 september 1998. Verder oordeelt de rechtbank dat X de verhoogde huurprijs zonder protest heeft betaald, dus de verhoging impliciet heeft aanvaard en blijkbaar in overleg heeft afgesproken. Y kan dan ook niet veroordeeld worden om het teveel betaalde terug te geven. Tegen dit vonnis - reeds gewezen in hoger beroep - ging de huurder X in cassatie.

Oordeel Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie oordeelde dat het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent art. 3 § 6 van de Woninghuurwet schendt: de huurovereenkomst dient volgens het Hof inderdaad als een negenjarige overeenkomst beschouwd te worden. Art. 3 § 6 bepaalt dat de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde blijven als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7.

Art. 7 § 1, eerste lid (2) bepaalt dat partijen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan elke driejarige periode kunnen overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Hiervan kan niet afgeweken worden. De huurder kan dan ook buiten deze termijn niet instemmen met een verhoging van de aanvankelijke huurprijs.

Deze eis van de huurder is in dit geschil dan ook gegrond en de verhuurder werd veroordeeld tot terugbetaling van het teveel betaalde.

Gouden raad

Buiten de periode tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan elke driejarige periode kunnen partijen niet overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. Hiervan kan niet afgeweken worden, zelfs niet bij overeenkomst.

De huurder kan buiten deze termijn dan ook niet instemmen met een verhoging van de aanvankelijke huurprijs. Zelfs als dit toch zo afgesproken zou zijn, kan de huurder dit terugvorderen van de verhuurder.

(1) Art. 3 § 6 Woninghuurwet: [In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar. Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5. Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. Zij wordt beëindigd mits één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent.

Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de §§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 6 en 7.]

(2) Art.7 § 1 Woninghuurwet: Onverminderd artikel 8 kunnen de partijen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien….

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/19110/coupe-advocaat-vaste-huurprijzen/