livios logo

Coupe Advocaat: De verantwoordelijkheid van de architect bij aanstelling van een niet-geregistreerde aannemer

Foto Livios
  

Voor de uitvoering van elektriciteitswerken aan een gebouw in oprichting deed de bouwheer, al dan niet bewust, beroep op een niet-geregistreerde aannemer van elektriciteitswerken. De uitgevoerde elektriciteitswerken vertegenwoordigden een waarde van 276.447 frank.

De aannemer der elektriciteitswerken werd korte tijd na beëindiging der werken failliet verklaard. Het faillissement werd uiteindelijk gesloten zonder dat de RSZ een betaling ontving voor de openstaande RSZ-schulden van de betreffende aannemer. Zoals reeds eerder uiteen gezet in onze bijdrage "Werken met een niet-geregistreerde aannemer" beschikt de RSZ, en ook de fiscus, over de mogelijkheid om de bouwheer rechtstreeks aan te spreken voor de schulden van de niet-geregistreerde aannemer.

In huidig geval werd de bouwheer door de RSZ gedagvaard in betaling van een aandeel van de openstaande RSZ-schuld van de niet-geregistreerde aannemer der elektriciteitswerken. De bouwheer dagvaardde op zijn beurt de architect stellende dat deze laatste hem niet voldoende had bijgestaan bij de keuze van de aannemer. In haar vonnis baseert de Rechtbank zich op artikel 22 van het reglement van de beroepsplichten van de architect waarin wordt gesteld "wat ook zijn statuut weze, staat de architect de opdrachtgever bij in de keuze van de aannemer met het oog op de verwezenlijking van het ontwerp in de beste voorwaarden naar prijs en kwaliteit. Hij vestigt de aandacht van zijn cliënt op de waarborgen welke de aannemer biedt".

Volgens de Rechtbank volgt uit dit voorschrift dat de architect verplicht is om de bouwheer advies te geven, hem in te lichten over de reglementering inzake registratie van aannemers en de mogelijke gevolgen daarvan en moet hij de registratie van aannemers nagaan bij het sluiten en tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

De Rechtbank is dan ook van oordeel dat door de architect een fout werd gemaakt die geleid heeft tot schade in hoofde van de bouwheer. De architect werd, op basis van bovenstaande motivering, door de Rechtbank, net zoals de bouwheer, veroordeeld om een gedeelte van de RSZ-schuld van de failliete niet-geregistreerde aannemer der elektriciteitswerken te betalen.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/coupe-advocaat-de-verantwoordelijkheid-van-de-architect-bij-aanstelling-van-een-niet-geregistreerde-aannemer/