livios logo

Gemeentes mogen weer belasting heffen op basis van KI

De Vlaamse regering heeft een voorontwerp van decreet goedgekeurd waardoor gemeentebesturen en provincies opnieuw belastingen kunnen heffen die gebaseerd zijn op het kadastraal inkomen.

Aanleiding hiertoe was een arrest van de Raad van State van 18 maart 2003 waarbij de aanvullende gemeentebelasting van de gemeente Lanaken, gebaseerd op het kadastraal inkomen, vernietigd werd. De Raad van State had zich hiervoor gebaseerd op een nieuwe interpretatie van het artikel 464, 1° van het wetboek van inkomstenbelasting (WIB) en veranderde met dit arrest zijn eigen vaste rechtspraak die al 13 jaar oud was.

Gemeenten die een belasting heffen die vergelijkbaar is met de vernietigde belastingverordening van de gemeente Lanaken, zouden door dit arrest van de Raad van State waarschijnlijk geconfronteerd worden met een groot aantal bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften zouden wellicht door de rechtbanken van eerste aanleg aanvaard worden.

In een omzendbrief die op 2 mei 2003 naar alle gemeente- en provinciebesturen verzonden werd, wees de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen op de gevolgen van dit arrest van de Raad van State en raadde hij hen aan het voorzichtigheidsprincipe in acht te nemen om zich niet bloot te stellen aan mogelijke bezwaren en de daaruit voortvloeiende betwistingen. In afwachting van een definitieve oplossing adviseerde de minister de gemeenten deze belastingen te vervangen door andere belastingen en ze voorlopig ook niet meer te vorderen.

Ten gronde moest er echter een definitieve oplossing gevonden worden. Deze definitieve oplossing bestaat er nu in dat het voorontwerp van decreet duidelijk stelt dat gemeente- of provinciebelastingen die gebaseerd zijn op het kadastraal inkomen toegelaten zijn. Hiertoe wordt artikel 464, 1° van het WIB gewijzigd.

Dit voorontwerp van decreet zal voorgelegd worden aan de Raad van State, om vervolgens ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement overgemaakt te worden.

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/gemeentes-mogen-weer-belasting-heffen-op-basis-van-ki/