livios logo

Nieuwigheden voor de particuliere bouw in 2009

Foto Marchetta bouwgroep
  

Wie dit jaar een woning wil bouwen, renoveren of kopen mag zich aan verschillende overheidsmaatregelen verwachten. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bundelde alle maatregelen in een overzicht.

VCB maakt een onderscheid tussen maatregelen die definitief beslist zijn en maatregelen waarover nog moet beslist worden.

Definitief

Verplichting van het energiecertificaat bij verkoop woning

In november 2008 werd het energiecertificaat verplicht bij de verkoop van een woning. Vanaf 1 januari 2009 geldt dit ook voor het verhuren van een woning. Het energiecertificaat wordt opgesteld door een deskundige die erkend is door het Vlaams Energieagentschap en is tien jaar geldig.

Premie voor dakisolatie

Foto Koramic
  

Vanaf 1 januari geeft het Vlaams gewest een premie van 500 euro aan particulieren, zowel huurders als eigenaars, die dit jaar hun dak isoleren. Dakisolatie maakt immers een enorme energiebesparing mogelijk. Die isolatie mag je zelf plaatsen of door een geregistreerd aannemer laten aanbrengen.

Afschaffing registratierechten op eerste schijf hypothecair krediet

Vanaf 1 januari moeten er geen registratierechten meer betaald worden op de eerste schijf van 100.000 euro van het hypothecair krediet. Die kosten bedragen normaal 1% van het geleende bedrag. Leen je meer, dan zal je wel registratierechten moeten betalen op het gedeelte boven de 100.000 euro.

Energiebesparende subsidies voor woningen van sociale verhuurkantoren

De Vlaamse regering heeft een besluit goedgekeurd dat energiebesparende investeringen in woningen van sociale verhuurkantoren volledig subsidieert. Vlaams minister van Energie Hilde Crevits (CD&V) trekt hiervoor, gespreid over vier jaar, 10 miljoen euro uit. De sociale verhuurkantoren verhuren ongeveer 4.000 woningen van privé-eigenaars tegen lage prijzen aan sociaal kwetsbare gezinnen. In totaal gaat het om zo'n 2.000 energetisch te renoveren woningen. De kosten om deze woningen te voorzien van dakisolatie, superisolerende beglazing of een condensatieketel bedragen gemiddeld 5.000 euro per woning.

Minder onroerende voorheffing voor lage energiewoning

Foto Aqua Solar BVBA
  

Inspanningen om een laag E-peil te halen worden vanaf dit jaar extra fiscaal beloond. Haalt je woning het energiepeil E60, dan krijg je tien jaar lang 20% korting op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Haal je het energiepeil E40, dan krijg je zelfs een korting van 40%. Deze korting wordt automatisch toegekend zodat je geen last hebt van bijkomende administratie.

Nieuwbouwpremies van distributienetbeheerders E-peilgericht

De premies van distributienetbeheerders voor nieuwbouwwoningen hangen in 2009 enkel af van het E-peil. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. Er worden enkel nog premies toegekend vanaf een E80-peil. Zo anticiperen de distributienetbeheerders op een decreetswijziging die nu voorbereid wordt en die het maximale E-peil voor nieuwe woningen vanaf 2010 verlaagt van E100 tot E80.

Ook privésector kan sociale woningen bouwen

De Vlaamse regering heeft een decreet over het grond- en pandenbeleid goedgekeurd, dat de privésector toelaat om sociale woningen te bouwen aan dezelfde gunstige voorwaarden als de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hiermee wordt het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen doorbroken. In alle Vlaamse gemeenten moeten 1,66 procent van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zijn.

Fiscaal voordeel voor renovatie krotwoning


  

Wie dit jaar een verkrotte woning koopt en renoveert, kan rekenen op een extra fiscaal voordeel van 4.500 euro. Vrienden of familie die iemand tot 25.000 euro lenen om een krotwoning te renoveren, maken daarvoor gedurende acht jaar aanspraak op een fiscale aftrek. De Vlaamse regering noemt dit de ‘mama- en papalening’. Om de verkoop van krotwoningen te stimuleren, wordt bij de verkoop het bedrag waarop de registratierechten geheven worden met 30.000 euro verlaagd. Dit levert een besparing op van 3.250 of 5.500 euro.

In voorbereiding

Ruimtelijke ordening

De Vlaamse regering keurde op 5 december 2008 een aangepast decreet op de ruimtelijke ordening goed. Het Vlaams Parlement moet haar goedkeuring nog geven. Dit decreet zou op 1 maart 2009 in voege moeten treden.

As-built-attest

Het as-built-attest vergemakkelijkt de administratieve rompslomp voor de particuliere woningbouw. De uiteindelijke woning komt vaak niet overeen met het oorspronkelijke bouwplan. De afwijkingen worden via het as-built-attest meteen in het vergunningenregister opgenomen zonder nieuwe stedenbouwkundige aanvraag. Vragen of iets al dan niet is vergund behoren zo definitief tot het verleden. Het attest wordt in drie fasen ingevoerd: eerst wordt het facultatief afgeleverd aan wie erom vraagt, dan zal het bij nieuwbouw opgelegd worden en uiteindelijk ook bij verkoop. Er moet hierover nog een uitvoeringsbesluit geregeld worden.

Meldingsplicht

Foto Alboda NV
  

Foto Bouwkantoor Arnou
  

De meldingsplicht is een nieuwe categorie naast de ‘vrijgestelde’ werken en de ‘vergunningsplichtige’ werken. De soepelere meldingsplicht zal in bepaalde gevallen de vergunningsplicht vervangen. De burger zal voor sommige kleine en/of duidelijk vast te stellen werken geen bouwvergunning meer moeten aanvragen, maar kan gewoon aan het gemeentebestuur melden dat hij de werken gaat uitvoeren. Zo kunnen de werken 20 dagen na de melding gestart worden, wat heel wat tijdswinst oplevert.
Vlaams minister van Ruimtelijke ordening Dirk Van Mechelen (Open Vld) dacht aan werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect, zoals een veranda of een garage, of werken in een verkaveling waarvoor al op voorhand duidelijke, niet-interpreteerbare voorschriften werden vastgelegd. Ook over de werken die voortaan enkel moeten worden gemeld, moet er nog een uitvoeringsbesluit komen.

Enkel principieel goedgekeurd

Herinvoering verzekering gewaarborgd wonen

In het kader van het herstelplan van de Vlaamse regering bestond er binnen de meerderheidspartijen een consensus om de verzekering gewaarborgd wonen opnieuw in te voeren. Deze verzekering garandeert dat wie een hypothecaire lening aangaat voor de bouw, koop of renovatie van een woning, die lening ook kan afbetalen als hij bijvoorbeeld onvrijwillig werkloos wordt. De verzekering die door de Vlaamse overheid gratis wordt aangeboden, vormt voor kandidaat-bouwers een belangrijke psychologische geruststelling, zeker in de huidige onzekere tijden.

Het bleef ook de bedoeling om voor deze gratis verzekering geen inkomensgrens te hanteren bij de bouw van een energiezuinige woning. Op die manier wou de Vlaamse regering verhinderen dat kandidaat-bouwers zouden aarzelen om extra te investeren in energiebesparende maatregelen en hiervoor extra te lenen.

Het valt nog af te wachten of de wijzigingen die de Vlaamse regering in het systeem heeft aangebracht, de private verzekeringsmarkt nu meer zullen kunnen overtuigen om hierop in te schrijven dan in augustus 2008 toen de maatregel werd opgeschort omdat de regering slechts een offerte ontving die volgens haar te duur was.

Maatregelen in het kader van het federale herstelplan

Ook het federale herstelplan voorzag voor de particuliere woningbouw in een aantal belangrijke steunmaatregelen. Concreet gaat het om:

  • een tijdelijke btw-verlaging naar 6% op een schijf van 50.000 euro aan facturen voor nieuwe gezinswoningen. Ook de verkoop van woningen op plan en de verkoop van nieuwe appartementen zou onder het toepassingsgebied van de btw-vermindering vallen.
  • een tijdelijke veralgemening voor gans België van het btw-tarief van 6% op slopen gevolgd door het heropbouwen van een woning. Deze regeling was tot nu toe beperkt tot 32 stedelijke gebieden.
  • een uitbreiding van de belastingvermindering voor energiebesparende werken, met name muur- en vloerisolatiewerken, gecombineerd met de mogelijkheid om de belastingvermindering over een periode van drie jaar over te dragen.

Deze maatregelen werden slechts in principe goedgekeurd en moeten nog in wetten en koninklijke besluiten omgezet worden. Door de val van de federale regering is dit wetgevend en uitvoerend werk stilgevallen.

Bovendien blijft nog altijd het gevaar bestaan dat bij de gecombineerde verkoop van gebouwen en gronden niet alleen op het gebouw, maar ook op de gronden een btw-tarief van 21% zou moeten worden betaald. In Vlaanderen zouden een aantal belangrijke lastenverminderingen – vooral het abattement en de meeneembaarheid van registratierechten – hierdoor komen te vervallen. De Europese Commissie heeft er onlangs op aangedrongen om beide verkopen aan een btw-tarief te onderwerpen.  

bron: Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/nieuwigheden-voor-de-particuliere-bouw-in-2009/