livios logo

Nieuwe gemene muur op 30 cm van mijn raam

Vraag

Mijn buur wil een extensie bouwen aan de voorkant en de nieuwe gemene muur op de perceelgrens zal 30 cm van mijn raam komen. Het zijn oude huizen. Is er geen minimumafstand tussen een raam en een nieuwe gemene muur?

Ook is de aanvraag van de buur bij de gemeente niet duidelijk want de afstand tussen mijn raam en de nieuwe gemene muur en ook mijn raam zijn niet afgebeeld.

Antwoord

Doorgaans wordt het begrip “gemene muur”, bij gebrek aan enige wettelijke definitie, gedefinieerd als een muur die dient tot afscheiding tussen twee erven en die in mede-eigendom toebehoort aan de eigenaars van deze erven. Daarnaast voorziet artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek dat men, in steden en voorsteden, zijn buur kan verplichten om bij te dragen in de bouw of het herstel van een muur die tot afscheiding dient van huizen, binnenplaatsen en tuinen.

Verder voorziet het Burgerlijk Wetboek onder welke voorwaarden men uitzichten op het eigendom van de nabuur mag hebben. Zo dient er voor de rechtstreekse uitzichten een afstand van tenminste negentien decimeter te bestaan tussen de uitzichtgevende muur en het naburig erf. Voor zijdelingse of schuine uitzichten geldt er een minimumafstand van zes decimeter.

Omgekeerd zijn er echter geen voorschriften voorhanden die bepalen op welke afstand een nieuwe muur van een raam dient te worden geplaatst. Wel zou je je buurman, overeenkomstig artikel 662 B.W., kunnen vragen om in de gemene muur de nodige openingen te voorzien om enig verlies van lichtinval / uitzicht te vermijden. Indien jouw buurman dit zou weigeren, kan er sprake zijn van burenhinder. Het bouwen van de nieuwe muur tast in dat geval immers jouw recht van lichtinval / uitzicht aan. Bovendien zou er zelfs sprake kunnen zijn van een erfdienstbaarheid van lichtinval / uitzicht.

De vraagstelling vermeldt namelijk dat het om oude huizen gaat. Dergelijke voortdurende, zichtbare erfdienstbaarheden kunnen immers worden gevestigd door de dertigjarige verjaring. Indien de huidige situatie bijgevolg reeds dertig jaar bestaat, werd er een erfdienstbaarheid gevestigd en dient deze te worden gerespecteerd bij het bouwen van de nieuwe gemene muur. Indien dit onmogelijk zou blijken, zou je je zelfs kunnen verzetten tegen het bouwen van de muur in zijn geheel.

In deze problematiek zou je in eerste instantie een minnelijke oplossing met jouw buur kunnen trachten te bekomen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de aanvraag van de omgevingsvergunning zodat enig verlies van lichtinval / uitzicht wordt vermeden. Indien dit niet mogelijk zou blijken, kan je gedurende de periode van openbaar onderzoek schriftelijk bezwaar indienen tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning op basis van bovenstaande argumenten. Stilzitten is dan ook af te raden, net omdat de aanvraag geen rekening lijkt te houden met het bestaande raam.

 

 

15 dingen die je moet weten over bouwregelgeving

In samenwerking met

Bekijk alle partners

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/35456/nieuwe-gemene-muur-op-30-cm-van-mijn-raam/