livios logo

Verzekering tegen inkomensverlies heeft opvolger

De Vlaamse regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven aan de Verzekering gewaarborgd wonen. De nieuwe verzekering - die op 1 juni 2003 in voege treedt - wordt de opvolger van de Verzekering tegen inkomensverlies.

De verzekering tegen inkomensverlies werd in mei 1998 opnieuw ingevoerd met als doel een vangnet te creëren voor de bouwer of koper die onvrijwillig arbeidsongeschikt of werkloos wordt en hierdoor geconfronteerd wordt met een vermindering van zijn beroepsinkomen.

De hoofddoelstelling van dit instrument is eventuele aarzeling en onzekerheid bij kandidaat-bouwers, -kopers en -renoveerders weg te nemen. In tijden dat het economisch minder goed gaat, bewijst dit instrument zeer zinvol te zijn. De premie voor deze verzekering wordt volledig betaald door de Vlaamse overheid.

Naar aanleiding van zijn bezoek aan Batibouw in februari 2003 kondigde Vlaams minister Gabriëls een zware bijsturing van deze verzekering aan. Dit op basis van een evaluatie die de minister liet uitvoeren van de werking over de eerste vijf jaar (1998-2003) van deze verzekering.

Wat garandeert de verzekering?

De verzekering garandeert gedurende maximaal drie jaar over een periode van tien jaar een tegemoetkoming door de verzekeringsmaatschappij in de maandelijkse aflossing van een woningkrediet of hypothecaire lening bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De tussenkomst in de uitbetalingen bedraagt 100% in het eerste jaar, 80 % in het tweede jaar en 60% in het derde jaar en is beperkt tot maximaal 500 euro per maand.

De evaluatie toonde het volgende aan:

  • de 'verzekering tegen inkomensverlies' heeft onvoldoende naambekendheid en haar naam verwart (er is geen link naar het wonen);
  • de huidige vrijstelling / eigen bijdrage voor de verzekerde van 250 euro per maand is onrechtvaardig naar kleinere ontleners;
  • het instrument kent (te) weinig succes en de sociale impact is te beperkt (gemiddeld worden er slechts 4.800 verzekeringsdekkingen per jaar afgeleverd, bij haar lancering in 1998 mikte men op 12.000 polissen per jaar);
  • slechte communicatie (zwakke folder, te beperkte verspreiding naar banken & verzekeringen - weinig ondersteunende publiciteitscampagnes).

Wat wordt bijgestuurd?

De beleidsbrief Vlaams Woonbeleid 2002-2003 stelde een grondige evaluatie en bijsturing voorop bij de voorbereiding tot aanbesteding van de verzekering voor een nieuwe periode van vijf jaar vanaf 1 juni 2003.

De verzekering blijft gratis. De Vlaamse overheid betaalt de premie voor de verzekerde. De looptijd blijft tien jaar alsook tussenkomst voor maximaal drie jaar (geen werkloosheidsval).

De huidige vrijstelling of eigen bijdrage wordt beperkt tot 30% van de maandelijkse aflossing van de lening in plaats van 250 euro. Dit is veel gunstiger voor de kleine leningen (bv. 50.000 euro). De maximale tussenkomst is evenwel beperkt tot 500 euro per maand.

Het minimum bedrag van de lening voor renovatie wordt verlaagd van 50.000 euro tot 23.300 euro. Voor aankoop en nieuwbouw wordt de minimumgrens van 50.000 euro behouden.

De verzekering tegen inkomensverlies krijgt een nieuwe naam die beter verwijst naar de relatie met wonen: "verzekering gewaarborgd wonen".

De wachttijd van zes maand wordt op drie maand gebracht, ook de discriminatie van zelfstandigen (die nu drie jaar moesten wachten) werd weggewerkt.

Voortaan zal het ganse bedrag van de lening (inclusief het gedeelte waarop eventueel de gewestwaarborg van toepassing is) in aanmerking komen voor de verzekering gewaarborgd wonen.

De inkomensgrenzen, ten slotte, worden met 10,4% verhoogd en vanaf 1 juni 2003 voortaan automatisch gekoppeld aan de gezondheidsindex. De inkomensgrenzen bedragen voortaan 32.850 euro voor een alleenstaande en 46.550 euro voor koppels. Per persoon ten laste komt daar 2.670 euro bij.

Verdere timing

Tot 31 mei 2003 blijft de oude 'verzekering tegen inkomensverlies' behouden. Verzekeringsaanvragen voor leningsakten verleden vóór 1 juni 2003 kunnen nog tot einde juli 2003 ingediend worden. Aangezien ook het contract met de huidige verzekeraar afloopt, wordt ook hier opnieuw aanbesteed. De kandidaat-verzekeraars worden uitdrukkelijk gevraagd reeds vanaf 1 juni 2003 eventuele dekking te geven in hun offerte. Personen die vanaf 1 juni 2003 in aanmerking komen voor de verzekering gewaarborgd wonen, kunnen dus door de verzekeraar retroactief een verzekeringsdekking krijgen. Dit terwijl de aanvraagformulieren pas op 1 augustus 2003 ter beschikking zullen zijn en kunnen bezorgd worden aan de nieuwe verzekeraar.

Een krachtige publiciteitscampagne vanaf september 2003 - met onder meer een nieuwe folder - moeten deze bijsturingen voldoende kenbaar maken bij de kandidaat-bouwer, -koper en uitvoerders van renovatie.

Conclusie

Uitgerekend in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, neemt een instrument als de verzekering gewaarborgd wonen een groot deel van de aarzeling weg die er anders zou zijn om te kopen, te bouwen of te renoveren en draagt zo bij tot het consumentenvertrouwen.

Hiermee bewijst de Vlaamse regering bovendien dat zij de bijsturingen aan het huisvestingsbeleid zoals aangekondigd naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2003 au sérieux neemt. De bijsturingen aan de oude 'verzekering tegen inkomensverlies' verlagen de drempel om 'van huur naar koop' te gaan, ook in de sociale huisvesting. Eigendom blijft immers de beste garantie voor de eigen huisvesting.

NACEBO tevreden

NACEBO, de bij UNIZO aangesloten KMO-bouwfederatie, is tevreden met deze maatregel. De "verzekering tegen inkomensverlies" was tot hiertoe onvoldoende gekend en had te weinig impact. Gemiddeld werden slechts 4.800 verzekeringen per jaar afgesloten terwijl de overheid bij de lancering op 12.000 polissen per jaar mikte. Een bijsturing én betere bekendmaking is dus zeker welkom! Ook voor de bouwsector die het momenteel zwaar te verduren heeft door de verslapte conjunctuur, de dalende vraag naar nieuwbouw en de afname van de overheidsaanbestedingen. De verzekering gewaarborgd wonen kan eventuele aarzeling en onzekerheid bij kandidaat-bouwers, -kopers en -renoveerders wegnemen.

10 dingen die je moet weten over geld en verzekeringen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/geld-en-verzekeringen/verzekering-tegen-inkomensverlies-heeft-opvolger/