livios logo

Magda? Gebruik maken van mijn stedenbouwkundige vergunning zonder de vereiste milieuvergunning?

Vooral bij de bouw van een landbouwbedrijf en industriële gebouwen dien je naast een bouwvergunning ook een milieuvergunning aan te vragen voor nieuwe bouwprojecten. Stel nu dat je de bouwvergunning al in handen hebt en de milieuvergunning nog op zich laat wachten. Maar de tijd dringt, mag je dan al gebruik maken van de bouwvergunning en de werken starten?

Het antwoord is resoluut neen. Wanneer de vergunde werken betrekking hebben op een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is of waarvoor in het kader van het milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 een verplichting tot melding bestaat, dan wordt deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend of de melding niet is gebeurd. Meestal betekent dit dat de constructie waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, niet mag worden gebouwd zolang de milieuvergunning voor de exploitatie die in deze constructie zal plaatshebben, niet is verleend of zolang voor die exploitatie geen melding bij het betrokken gemeentebestuur is gebeurd. Omgekeerd geldt evenzeer dat de milieuvergunning wordt geschorst totdat een bouwvergunning wordt verleend. Dit noemt men het principe van de "wederkerige koppeling" tussen de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds. Deze koppeling vindt echter pas plaats in de eindfase door de uitvoerbaarheid van de ene vergunning te koppelen en te onderwerpen aan het bekomen van de andere vereiste vergunning. M.a.w. tussen de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning bestaat er een wederkerigheid in de schorsende werking. Maar die wederkerige koppeling bestaat echter niet tussen de stedenbouwkundige vergunning en de melding! De stedenbouwkundige vergunning blijft wel geschorst totdat de melding is gebeurd, maar een melding blijft niet geschorst of zonder uitwerking totdat de stedenbouwkundige vergunning werd bekomen.

Formele koppeling

Deze formele koppeling was o.m. in het belang van de vergunninghouder die immers niet gebaat is met de uitvoering van bepaalde bouwwerken op basis van een verkregen stedenbouwkundige vergunning, terwijl niet vaststaat dat de in deze op te richten gebouwen geplande exploitatie zal worden vergund.

Het feit dat een stedenbouwkundige vergunning geschorst zou kunnen zijn impliceert niet dat die stedenbouwkundige vergunning ook zonder rechtsgevolgen zou zijn. Ondanks de schorsing heeft de stedenbouwkundige vergunning uitvoerende kracht en kan tegen deze vergunning een verzoek tot vernietiging ingediend worden bij de Raad van State.

Wat als men beschikt over een stedenbouwkundige vergunning maar de milieuvergunning wordt finaal geweigerd?

Wanneer de vereiste milieuvergunning wordt geweigerd, dan vervalt de stedenbouwkundige vergunning op de dag van de weigering in laatste aanleg. Het verval van de stedenbouwkundige vergunning zal dan onmiddellijk aan de aanvrager worden meegedeeld, aan de vergunningverlenende overheid en aan de organen en instanties die over de milieuvergunningsaanvraag advies hebben verleend. De mededeling van het verval is nochtans louter informatief en geenszins constitutief voor het verval, dat zoals reeds gezegd van rechtswege intreedt.

Wat als men de nodige milieuvergunning in handen heeft maar de stedenbouwkundige vergunning wordt niet bekomen?

Als de stedenbouwkundige vergunning evenwel wordt geweigerd, dan vervalt de milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Wat als de bestemming die aan een constructie of een gebouw zou gegeven worden nog niet vaststaat?

In principe zal die bestemming bekend zijn op het tijdstip dat de aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend wordt.

Het loutere feit echter dat een constructie geschikt kan worden gemaakt voor één of meer inrichtingen waarvan de activiteiten en de exploitatie aan een milieuvergunning zijn onderworpen, is onvoldoende om de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning te schorsen.

Wat als de milieuvergunningsplichtige activiteit zich slechts in een beperkte ruimte van de ganse constructie of het gehele gebouw zal afspelen?

In dat geval zal een (eventuele) schorsing van de stedenbouwkundige vergunning zich toch uitstrekken over de gehele stedenbouwkundige vergunning alhoewel het theoretisch denkbaar zou zijn om de stedenbouwkundige vergunning slechts te schorsen voor de (beperkte) ruimten waarin een milieuvergunningsplichtige activiteit zal geëxploiteerd worden.

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/magda-gebruik-maken-van-mijn-stedenbouwkundige-vergunning-zonder-de-vereiste-milieuvergunning/