livios logo

Verlaging schenkingsrechten bouwgrond succesvol

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD) en zijn administratie werken aan een atlas waarin alle bouwgronden in Vlaanderen worden opgelijst. De atlas moet tegen begin volgend jaar klaar zijn. Het is een van de elementen om te komen tot meer en betaalbare bouwgronden in Vlaanderen. De verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden is alvast een succes.

Bouwen wordt almaar duurder, ook omdat bouwgronden steeds duurder worden. Daarom werkte Van Mechelen in een eerdere fase een aantal fiscale maatregelen uit, zoals de verlaging van de registratierechten, en sinds 1 januari ook de verlaging van de schenkingsrechten voor een periode van drie jaar, tot 31 december 2005. De eerste cijfers tonen nu aan dat de verlaging van de schenkingsrechten op bouwgronden een succesvolle operatie is. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd gemiddeld 3,68 miljoen euro per maand aan schenkingsrechten geïnd, tegen gemiddeld 2,98 miljoen euro per maand vorig jaar.

Lagere schenkingsrechten en toch meer inkomsten houdt in dat er meer gronden geschonken worden. En dat was de bedoeling. De maatregel moet helpen om een deel van de 150.000 tot 200.000 stukken grond die pas zouden vrijkomen na overlijden van de eigenaar, vervroegd in de markt te krijgen.

Een volledig nieuwe maatregel is dat gemeenten de in het gewestplan aangeduide woonuitbreidingsgebieden kunnen aansnijden zonder dure en uitgebreide woonbehoeftestudies, wanneer het gaat om uitbreidingsgebieden die kernversterkend (in de centra van steden of gemeenten) of inbreidingsgebieden (of stukken tussen twee bebouwde gebieden) zijn.

Om de gemeente hierbij te helpen, komt er een grondatlas. Gronden die een potentieel risico op overstromingen inhouden, komen niet in de atlas en dus ook niet in aanmerking voor bebouwing.

Gemeenten mogen beslissen over afgifte bouwvergunning

In de wetenschap dat een eigen huis de beste vorm van sociale zekerheid is, wil minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen het (laten) bouwen van een huis vergemakkelijken. Daartoe wil hij in eerste instantie maatregelen uitwerken zodat er meer, en meer betaalbare bouwgronden op de markt komen. Op de tweede plaats wil hij de aflevering van bouwvergunningen versnellen. En hij wil er ook voor zorgen dat er voldoende industrieterreinen zijn voor wanneer het weer beter gaat met onze economie.

Over een jaar zijn het opnieuw verkiezingen voor het Vlaamse parlement. Het houdt in dat de Vlaamse regering nog maar één jaar heeft om haar plannen uit te voeren.

Snelle aflevering bouwvergunningen

Mensen moeten nu lang wachten op een bouwvergunning. Een gemeentebestuur heeft in principe 75 werkdagen tijd om een vergunning af te leveren vanaf het ogenblik dat het ‘dwingend’ advies van stedenbouw binnen is. Maar ook stedenbouw heeft veel tijd nodig om advies te geven, al wil dat wel verschillen volgens provincie. In Vlaams-Brabant heeft de administratie Stedenbouw (AHROM) gemiddeld slechts 28 dagen nodig, in andere provincies is dat meer: 45 dagen in Limburg, 58 dagen in West-Vlaanderen, 69 dagen in Oost-Vlaanderen en 78 dagen in de provincie Antwerpen. Maar voor de stad Antwerpen is dat om en rond de 200 dagen.

“Dat lange wachten heeft heel veel nefaste gevolgen,” weet minister Van Mechelen, “want dan beginnen de mensen vaak te bouwen zonder vergunning.”

Om deze termijnen in te korten, heeft Dirk Van Mechelen alvast twee maatregelen genomen. Eén: stedenbouw moet binnen de 50 dagen advies geven. Gebeurt dit niet, dan kunnen gemeenten autonoom een bouwvergunning afleveren. Twee: het stedenbouwkundig attest zal niet langer slechts 6 maanden maar 2 jaar geldig blijven. Dat geeft meer tijd om een koper te vinden.

Maar de minister wil nu nog een stap verder gaan en de aflevering van bouwvergunningen volledig overhevelen naar de steden en gemeenten. De steden en gemeenten moeten daartoe wel eerst aan vijf voorwaarden voldoen: ze moeten beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, beschikken over een plannenregister, ze moeten een stedenbouwkundig ambtenaar in dienst hebben, ze moeten een register met onbebouwde percelen bijhouden en ze moeten beschikken over een goedgekeurd vergunningenregister.

De eerste vier punten is meestal geen probleem, het vijfde daarentegen wel. Daarom heeft Dirk Van Mechelen beslist om de gemeenten een handje toe te steken met enkele maatregelen: alles wat voor 1962 gebouwd werd, wordt geacht vergund te zijn; alles wat tussen 1962 (de wet op de stedenbouw) en de goedgekeurde gewestplannen (datum verschilt van regio tot regio) gebouwd werd, wordt geacht vergund te zijn tenzij de overheid het tegengestelde kan bewijzen; alles wat na de publicatie van de gewestplannen werd gebouwd, moet een vergunning hebben. Wanneer echter de gemeente een ontwerp van vergunningenregister dat teruggaat tot 1 januari 1991 kan voorleggen, komen zij onder de ministeriële voogdij uit. Gent zal de eerste stad in Vlaanderen zijn die zelf alle bouwvergunningen zal kunnen afleveren. Dit geeft de stad Gent een concurrentieel voordeel in vergelijking met andere steden. Minister Van Mechelen hoopt dan ook dat ook andere steden en gemeenten een inspanning zullen doen.

Een ander afgeleid effect is dat AHROM Oost-Vlaanderen zich niet langer hoeft te kommeren om Gent en tijd vrij krijgt om de dossiers van de andere steden en gemeenten sneller af te werken. In 2004 moeten ook in de andere provincies er steden en gemeenten zijn die zichzelf volledig kunnen behelpen.

Meer industrieterreinen

Minister Van Mechelen wil het laatste jaar van de legislatuur ook speciale inspanningen leveren om te komen tot meer industrieterreinen. Dirk Van Mechelen: “Economisch gaat het op dit moment niet zo goed. Maar we moeten voorbereid zijn op de herneming. Eerst zal men de beschikbare capaciteit opvullen., vanaf 2005 moeten er nieuwe bedrijventerreinen komen.”

Minister Van Mechelen wil het laatste jaar van de legislatuur ook speciale inspanningen leveren om te komen tot meer industrieterreinen. Dirk Van Mechelen: “Economisch gaat het op dit moment niet zo goed. Maar we moeten voorbereid zijn op de herneming. Eerst zal men de beschikbare capaciteit opvullen., vanaf 2005 moeten er nieuwe bedrijventerreinen komen.”

  • De afbakening van regionaal stedelijke gebieden, waarin meteen de potentiële bedrijventerreinen worden aangewezen. Op de Vlaamse ministerraad van 10 juli zal het regionaal stedelijk gebied Aalst worden afgebakend. Daarna volgen op korte termijn Kortrijk, Turnhout en Mechelen.
  • De ontwikkeling van het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) tussen het Albertkanaal en de autosnelweg E-313. Dat moet op korte termijn leiden tot 200 ha nieuwe industrieterreinen waarvan 68 ha in Beverdong (Grobbendonk), 77 ha in Ham, 30 ha in Meerhout en 27 ha in Laakdal.

Bron: Gazet van Antwerpen, 2 juli 2003

-------------------

Help ook andere bouwers en verbouwers op weg en deel dit artikel:

15 dingen die je moet weten over regelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/regelgeving/verlaging-schenkingsrechten-bouwgrond-succesvol/