livios logo

Binnen de grenzen van het VEN

Open ruimten en natuur zijn schaarse goederen geworden in Vlaanderen. Dit komt vooral door de overvloedige bebouwing en het dichte wegennet. Hoog tijd om beschermingsmaatregelen uit te werken voor de mensen die werken, wonen en zich ontspannen binnen de grenzen van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Het VEN is bedoeld om de bestaande natuurwaarden en de open ruimte in Vlaanderen te beschermen en verder te ontwikkelen. Dit VEN omvat de belangrijkste natuur- en bosgebieden in Vlaanderen, die met elkaar worden verbonden tot groene gehelen.


  

Nu dringen de maatregelen en inspanningen zich op. Samen met de specialist van Livios werpen we een blik op de rechten en plichten van de eigenaars en gebruikers van gronden die gelegen zijn binnen de grenzen van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

De plichten van gebruikers en eigenaars van gronden in het VEN:

  • Je mag geen wijzigingen aanbrengen aan de waterhuishouding. Het is dus verboden om het waterpeil of de ligging van de waterlopen te veranderen. Bestaande waterlopen, drainage- en irrigatiesystemen mogen wel nog onderhouden worden.
  • Je mag de structuur van het landschap niet wijzigen. Zo zullen kleine landschapselementen, zoals bermen en bomenrijen, moeten behouden blijven.
  • Je mag de rust niet verstoren, zodanig dat de natuur er hinder van heeft.
  • Je mag geen bestrijdingsmiddelen gebruiken in het VEN.
  • Permanente graslanden - dit zijn gronden waarop al meer dan vier jaar ononderbroken gras groeit - mogen niet meer worden omgezet in akkerland.
  • Je mag geen uitheemse planten aanplanten.
  • Men moet een bosbeheersplan (laten) opstellen voor de bossen die gelegen zijn binnen het VEN. Dit plan moet worden opgesteld volgens de criteria van duurzaam bosbeheer.
  • De overheid heeft een recht van voorkoop op de gronden en gebouwen die gelegen zijn in het VEN. Dit betekent dat de eigenaar, die een grond of een gebouw wenst te verkopen dat gelegen is in het VEN, voorrang moet geven aan de Vlaamse overheid om dit onroerend goed aan te kopen. Uiteraard tegen de prijs die een andere koper zou betalen.

De rechten van de gebruikers en eigenaars van gronden in het VEN:

  • De afbakening van het VEN heeft voor sommige eigenaars economische gevolgen. De Vlaamse overheid stelt daar financiële compensaties tegenover. Zo zijn eigenaars van gronden in het VEN vrijgesteld van successierechten en van het Vlaamse deel van de onroerende voorheffing.
  • De eigenaars van gronden in het VEN hebben het recht de overheid te verplichten om hun gronden en gebouwen aan te kopen. Deze aankoopplicht geldt wanneer de waarde van het goed ernstig daalt door de aanduiding als VEN, en als de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt door de aanwijzing als VEN.

Door de afbakening van het VEN verandert niets aan de juridische toestand van de woning of grond die binnen de grenzen van zo'n VEN is gelegen. De natuurwetgeving zal over deze juridische toestand echter geen uitspraak doen. Bovendien zijn deze maatregelen niet op een woning en op een woonkavel van toepassing.

11 dingen die je moet weten over duurzaam en levenslang wonen


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/duurzaam-en-levenslang-wonen/binnen-de-grenzen-van-het-ven/