livios logo

Vlaamse overheid laat bevolking meedenken over stad van morgen

Foto Vlaamse overheid
  

De Vlaamse regering start met een uitzonderlijk project dat 1.400 mensen rechtstreeks inspraak geeft bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op steden. Via workshops kunnen ze meedenken over stedelijkheid in al zijn facetten. De bevindingen en aanbevelingen van de verschillende workshops dienen uit te monden in een Witboek dat de krijtlijnen van het stedelijk beleid voor de volgende 15 à 20 jaar uitzet.

Onder de noemer "Thuis in de Stad" startte de Vlaamse regering dit jaar een campagne die de leefbaarheid van de steden moet bevorderen. Eén van de elementen van dit project is het samenstellen van een Witboek Stedenbeleid, dat in 2003 gepresenteerd wordt. Het Witboek zal een lange termijnvisie bevatten en krijtlijnen uittekenen voor een onderbouwd en duurzaam stedelijk beleid in Vlaanderen voor de volgende 15 à 20 jaar.

Vlaamse overheid werft deelnemers aan

Om tot het Witboek Stedenbeleid te komen werd eind 2000 een Task Force geïnstalleerd. Dat is een werkgroep van 14 experten die denkwerk rond stedenbeleid op lange termijn verrichten. Het doel van de Task Force is om de problematieken en opportuniteiten van verstedelijking in al zijn facetten in kaart te brengen en te onderzoeken welke maatregelen er op de verschillende beleidsniveaus nodig zijn om onze steden een nieuw élan te geven. Steden zijn immers levende organismen en de leefbaarheid ervan wordt bepaald door een groot aantal parameters.

Ingrepen op één beleidsdomein hebben bijna altijd gevolgen op andere beleidsdomeinen. Daarom is het noodzakelijk om verbindingen te leggen tussen de verschillende facetten die de kwaliteit en leefbaarheid van steden bepalen. In eerste instantie hebben de 14 onderzoekers zich elk gebogen over evenveel deeldomeinen van de stedelijke problematiek, nl. ‘Het ontwikkelen van een theoretisch kader en bevolkingsprojecties en migratiebewegingen in Vlaanderen’ , ‘Mobiliteit’, ‘Sociale cohesie’, ‘Bestuurlijk beleid ten aanzien van de steden en de beleidsmatige verhoudingen tussen steden en centrale overheden’, ‘Intern stedelijk management’, ‘Communicatiebeleid’, ‘Wonen’, ‘Relatie stedelijkheid en criminaliteit’, ‘Woonomgeving en publiek domein’, ‘Werkgelegenheid’, ‘Onderwijs’, ‘Sturing van de vrijetijdsbesteding in de stad’, ‘Economisch draagvlak’ en ‘Financiën’.

In de eerste helft van 2001 hebben de experts samen met academici, ervaringsdeskundigen en stedelijke en Vlaamse ambtenaren hun eerste bevindingen gebundeld in 14 werkteksten. Vanaf 20 september zal over deze teksten een ruimer debat gevoerd worden, waarvoor ook geïnteresseerde burgers uitgenodigd worden.

Elke workshop telt circa 100 deelnemers. Naast vertegenwoordigers uit steden, kabinetten, administraties, sleutelfiguren en organisaties, nodigen we ook burgers uit die geïnteresseerd zijn om aan dit unieke project mee te werken. Zij kunnen hun kandidatuur voor één of meerdere workshops indienen bij de Vlaamse overheid.

Participatie en inspraak


  

De Vlaamse overheid start met deze unieke vorm van participatief beleid om haar burgers nauwer bij dat beleid te betrekken. De workshops gaan telkens door in een andere stad in Vlaanderen en nemen een ganse dag in beslag. In de voormiddag licht de betrokken expert zijn werkstuk toe. In de namiddag wordt opgesplitst in 5 werkgroepen. De verslagen van deze werkgroepen worden samen met de basistekst publiek gemaakt via de website www.thuisindestad.be. Daar is de mogelijkheid voorzien om op alle documenten te reageren. Op die manier kunnen ook mensen die niet aanwezig waren, deelnemen aan het debat. Met deze open formule willen we een debatcultuur stimuleren om een zo groot mogelijk draagvlak voor het toekomstig stedenbeleid te creëren. Een aardig meegenomen neveneffect is dat we verwachten dat deze werkwijze ook zal bijdragen tot het ontstaan van netwerken wat kan leiden tot een kruisbestuiving over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen. Tegen eind 2001 gieten de 14 experten hun ontwerpteksten in een definitieve versie. Daarbij dienen ze maximaal rekening te houden met de bevindingen en opmerkingen van de verschillende workshops. De experten krijgen daarna een jaar tijd om gezamenlijk het Witboek te schrijven dat in 2003 op een Congres Stedenbeleid wordt voorgesteld.

Eerste workshop

De allereerste workshop gaat op 20 september door in Aalst onder leiding van Christian Kesteloot en Ron Lesthaeghe. Ze behandelen er het ‘Theoretisch kader’ en de ‘Demografische evolutie en migratiebewegingen in Vlaanderen’. Christian Kesteloot is hoogleraar aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de K.U.Leuven. Ron Lesthaeghe is doctor in de Sociale Wetenschappen en gewoon Hoogleraar Demografie voor de vakgroep Sociaal Onderzoek van het steunpunt Demografie van de V.U. Brussel. Geïnteresseerden kunnen tot 2 weken voor de workshops een inschrijvingsformulier invullen op de website www.thuisindestad.be. Of kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen via e-mail op info@thuisindestad.be of via de Vlaamse Infolijn: 0800-3 02 01 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur).

Vertel het voort!

Op de website www.thuisindestad.be staat op elke workshoppagina een "Vertel het voort"-knop. Deze knop is bedoeld om een mail te sturen naar een vriend, collega of kennis om hem/haar te informeren over de bewuste workshop en uit te nodigen zich ook in te schrijven. Het is immers de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden om mee te denken over de toekomst van onze steden!


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/ver-bouwen-kopen-of-huren/vlaamse-overheid-laat-bevolking-meedenken-over-stad-van-morgen/