livios logo

Wat staat er in de syndicusovereenkomst?

Foto Livios
  

Foto SuperHuis
  


  

Je bent wettelijk verplicht een syndicus aan te stellen als een gebouw uit twee appartementen of meer bestaat wanneer die eigendom zijn van verschillende personen. Wat de taken van de syndicus zijn, zet je best op papier. De inhoud van een syndicusovereenkomst bespreken we samen met advocatenkantoor Monard-D'Hulst. Dit modelcontract kan je gratis downloaden op Livios.

Wat?

Wanneer een gebouw of groep van gebouwen eigendom is van verschillende personen gaat het over een mede-eigendom. In het geval van gedwongen mede-eigendom, bijvoorbeeld bij een appartement, is het wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen om de gemene delen van het gebouw, de gebouwen of groep van gebouwen te beheren.

Raad van beheer

Wanneer het om een groot gebouw gaat, krijgt de syndicus hulp van een raad van beheer. Deze laatste heeft dan de functie van tussenpersoon tussen de syndicus en de mede-eigenaars en heeft bovendien een raadgevende rol voor de syndicus. Bovendien controleert en begeleidt de raad van beheer de syndicus.

Overeenkomst

Om een syndicus aan te stellen wordt een syndicusovereenkomst afgesloten. Vaak wordt de syndicus reeds in het reglement van mede-eigendom, onderdeel van de statuten van het gebouw en gevoegd naast de basisakte, aangesteld. In dat geval neemt zijn/haar mandaat van rechtswege een einde bij de eerste algemene vergadering van mede-eigenaren. Het mandaat duurt maximaal 5 jaar, maar het is mogelijk om het te verlengen. In de eerste plaats, bevat deze syndicusovereenkomst de gegevens van het/de gebouw/en en de identiteitsgegevens van de contracterende partijen, met name de vereniging van mede-eigenaren en van de syndicus anderzijds. Je kan dan verschillende afspraken in diverse artikelen in de overeenkomst opnemen. Zoals:

 • het voorwerp van de overeenkomst, en het sluiten van de overeenkomst;
 • een beschrijving van het/de gebouw(en)/en mede-eigendom;
 • de aanvang en de duur van het mandaat;
 • de te verrichten prestaties van de syndicus, dus het voorwerp van zijn taken;
 • wie het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars beheert;
 • in welke gevallen invorderingen bij de mede-eigenaars kunnen gebeuren;
 • in welke gevallen de syndicus betalingen kan doen;
 • het opmaken van een jaarlijkse exploitatierekening. Dit is een document met alle inkomsten en uitgaven;
 • het loon van de syndicus per locatie die hij beheert, een mogelijke aanvullende vergoeding en de wijze van de uitbetaling;
 • de vergoeding voor administratieve kosten, het terugbetalen van kosten die de syndicus maakte voor het administratieve beheer van het mede-eigendom;
 • het bewaren van alle stukken van de mede-eigendom;
 • de gevolgen van het einde van het mandaat van de syndicus;
 • een clausule die de syndicus aanspoort zich te onthouden van belangenvermenging.

Handtekeningen

Het is nodig om het aantal ondertekende exemplaren te vermelden, de datum, de plaats van het sluiten van de overeenkomst en de partijen die ondertekenen. De voorzitter van de Vereniging van Mede-Eigenaren kan ondertekenen. Het verdient aanbeveling om ook de andere mede-eigenaren en de leden van de Raad van Beheer mee te laten ondertekenen.

Wat zijn de taken van de syndicus?

 • Het technisch beheer: de syndicus is belast met het beheer van het gebouw. Hij adviseert de vereniging van mede-eigenaars over onderhouds- en herstellingswerken en als het nodig is, neemt de syndicus bewarende maatregelen.
 • Het administratieve beheer: de syndicus staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Hij roept de algemene vergadering samen en ook een buitengewone algemene vergadering wanneer het nodig is. Hij verstuurt het verslag aan de mede- eigenaars. Hij sluit de noodzakelijke contracten met leveranciers als deze door de algemene vergadering goedgekeurd werden en hij voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit. De syndicus bewaart alle administratieve documenten van het gebouw en houdt die ter inzage van de mede-eigenaars.
 • Het financieel beheer: De syndicus stelt een begroting van de kosten op, hij vraagt provisies op aan de mede-eigenaars, hij legt het detail van de uitgaven en de verdeling van de kosten onder de verschillende mede-eigenaars voor en hij staat in voor de betaling van de facturen.
 • De vertegenwoordiging in rechte: De syndicus vordert niet-betaalde voorschotten in. Hij vertegenwoordigt de mede-eigendom in rechte bij eventuele rechtsvorderingen.

Download gratis de syndicusovereenkomst in de rubriek modelcontracten op Livios.
Met dank aan de advocaten van Monard-D'Hulst.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/hoe-wil-ik-wonen/wonen-in-een-appartement/wat-staat-er-in-de-syndicusovereenkomst/