livios logo

Coupe Advocaat: ontbinding van huur door gebreken


  

Maandelijks neemt Livios een spraakmakend juridisch bouwonderwerp onder de loep in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Vandaag hebben we het over de mogelijkheid tot ontbinding van een huurcontract door diverse gebreken aan het pand.

Hof van Cassatie, 31 maart 2006

De feiten

Een huurder ondertekent een woninghuurovereenkomst, goed wetende dat de woning nog allerhande gebreken vertoont. Onder meer de boiler is kapot en de elektrische installatie vertoont gebreken.
De verhuurder stelt voor dat hij een deel van de kosten van de herstelling op zich neemt en kent de huurder voor een aantal maanden huurvermindering toe.
Enkele weken na de ondertekening van de huurovereenkomst deelt de huurder aan de verhuurder mee dat hij de huurovereenkomst wil beëindigen.

Oordeel van de rechter in eerste aanleg

De rechter in eerste aanleg oordeelde dat de huurder, die bewust met de huur had ingestemd en akkoord was gegaan met de uitvoering van werken in ruil voor een huurvermindering, de huurovereenkomst niet zomaar kon beëindigen.
De verhuurder heeft zich volgens de rechter gedragen als een attente verhuurder die zijn verplichtingen besefte, aangezien hij had voorgesteld de noodzakelijke werken te laten uitvoeren en intussen een huurvermindering toegestaan had.
De rechter oordeelde dat de huurder de huurovereenkomst vrijwillig opgezegd heeft. De huurder moet, als hij de opzeggingstermijn van 3 maanden niet gerespecteerd heeft en de overeenkomst tijdens het eerste jaar heeft beëindigd, een vergoeding van 6 maanden huur betalen.

Oordeel van het Hof van Cassatie

Volgens artikel 2 van de Woninghuurwet moet het gehuurde goed beantwoorden aan de vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
Als die voorwaarden niet vervuld zijn, heeft de huurder de keuze om ofwel de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met die vereisten ofwel om de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met schadevergoeding.
Hieruit volgt dat de huurder de passende sanctie – gedwongen uitvoering van werken of ontbinding van de huurovereenkomst – zelf kan kiezen.
Enkel indien, gelet op de beperkte ernst van de tekortkoming dit een misbruik van recht zou uitmaken, zou de rechter eventueel de vordering tot ontbinding kunnen weigeren.

Gouden raad

Indien je als huurder een onroerend goed huurt dat niet voldoet aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, heb je de mogelijkheid om ofwel te eisen dat de nodige herstellingen worden uitgevoerd ofwel dat de huurovereenkomst wordt ontbonden, desgevallend met recht op schadevergoeding.
Indien je als huurder kiest voor ontbinding, kan de rechter, buiten een eventueel misbruik van recht, niet weigeren in te gaan op die vordering.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/coupe-advocaat-ontbinding-van-huur-door-gebreken/