livios logo

Modelcontract: opzegging huurcontract

Huis te koop


  

Het opzeggen van een huurovereenkomst zorgt geregeld voor misverstanden en geruzie. Dit kan je vermijden door je aan de volgende spelregels te houden uit het modelcontract 'Opzegging huurovereenkomst'. Samen met advocatenkantoor Monard-D'Hulst bekijken we het van dichterbij.

Algemeen

In principe stopt de woninghuurovereenkomst bij het verstrijken van de periode van negen jaar. Voorwaarde is wel dat of de huurder of de verhuurder ten minste zes maanden voor de vervaldag de woninghuurovereenkomst heeft opgezegd. Gebeurt dat niet dan wordt de huur met drie jaar verlengd.

De woninghuurwet voorziet evenwel in een beperkt aantal mogelijkheden om de huur vervroegd op te zeggen mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Opzegging door huurder

Osaka badkamer

Foto Mobalpa
  

Op voorwaarde dat de huurder een opzeggingstermijn van drie maanden respecteert, kan de huurder de woninghuurovereenkomst op elk ogenblik opzeggen.

Opgelet! Als de huurder de huur opzegt tijdens de eerste driejarige periode dan heeft de verhuurder recht op een vergoeding gelijk aan:

  • drie maanden huur bij beëindiging tijdens het eerste jaar,
  • twee maanden huur bij beëindiging tijdens het tweede jaar,
  • één maand huur bij beëindiging tijdens het derde jaar,

Om te weten of de verhuurder recht heeft op een vergoeding, moet je kijken naar de datum waarop de woninghuurovereenkomst na opzegging werkelijk een einde neemt.

Als de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door een opzeg van 6 maanden met als reden:

  • dat hij of zij er zelf wil wonen,
  • er werken wil uitvoeren of zelfs geen motief opgeeft.

In dat geval kan de huurder een tegenopzeg geven van één maand, zonder een schadevergoeding te moeten betalen ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste driejarige periode van de woninghuurovereenkomst.

Woninghuurovereenkomst korte duur

Het is ook mogelijk om een woninghuurovereenkomst van korte duur (maximum drie jaar) af te sluiten.

bakstenen baksteen gevel

Foto Terca
  

Als de woninghuurovereenkomst voor drie jaar of minder gesloten wordt, stopt de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen periode als de huurder of de verhuurder ten minste drie maanden voor de vervaldag de woninghuurovereenkomst opgezegd heeft. Bij gebreke aan een tijdig betekende opzeg gaat men er van uit dat de oorspronkelijke huurovereenkomst aangegaan is voor een duur van negen jaar.

Woninghuurovereenkomst meer dan negen jaar

In afwijking van de algemene regel is het ook mogelijk een woninghuurovereenkomst voor meer dan negen jaar te sluiten. Een dergelijke woninghuurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits één van de partijen (huurder dan wel verhuurder) minstens zes maanden vóór de vervaldag een opzegging betekent.

Als er binnen deze termijn geen opzegging gebeurt, wordt de huur verlengd met drie jaar. Ook is er de mogelijkheid om een woninghuurovereenkomst voor het leven te sluiten. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder.

Opzegging woninghuurovereenkomst verhuurder

In principe stopt de woninghuurovereenkomst bij het verstrijken van de periode van negen jaar. Voorwaarde is dat de huurder of verhuurder ten minste zes maanden voor de vervaldag de woninghuurovereenkomst opgezegd heeft. Als er binnen deze termijn geen opzegging is, wordt de huur verlengd met drie jaar. (artikel 3 § 1 Woninghuurovereenkomst)

De woninghuurwet voorziet wel in een beperkt aantal mogelijkheden om de huur vervroegd op te zeggen mits naleving van bepaalde voorwaarden.

Opzegging door verhuurder

zadeldak dakbedekking dakpannen

Foto Koramic
  

Gedurende de periode van negen jaar heeft de verhuurder in drie gevallen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vervroegd een einde te maken aan de overeenkomst. Deze regels zijn niet verplicht, zodat de huurovereenkomst het recht van de verhuurder om het contract in deze drie gevallen te beëindigen kan uitsluiten of beperken.

  1. De verhuurder kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen om het goed persoonlijk te betrekken. Voorwaarde is dat hij de huurder een opzeggingstermijn van 6 maanden toekent. Om geldig te zijn moet de opzegging het motief en de identiteit van de persoon vermelden die het gehuurde goed persoonlijk en werkelijk zal betrekken. De persoon die het goed betrekt, kan de verhuurder zelf zijn, zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar kinderen, kleinkinderen of geadopteerde kinderen en de kinderen van de echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in de opgaande lijn (vader, moeder, grootouders) en deze van zijn/haar echtgeno(o)t(e), broers, zusters, ooms, tantes, neven, nichten en deze van de echtgeno(o)t(e). Opgelet! Wanneer de opzegging wordt gegeven ten voordele van een bloedverwant in de derde graad, dan kan de opzeggingstermijn niet eerder verstrijken dan bij het einde van de eerste driejarige periode sinds de aanvang van de huur.
  2. De verhuurder kan bij het verstrijken van elke driejarige periode en op voorwaarde aan de huurder een opzeggingstermijn van 6 maanden toe te kennen, de overeenkomst beëindigen voor de uitvoering van bepaalde werken. De opzegging moet het motief toelichten en beantwoorden aan een aantal strikte voorwaarden.
  3. Op het einde van de eerste of de tweede driejarige periode mag de verhuurder de overeenkomst zonder motief beëindigen als hij een opzeggingstermijn van 6 maanden respecteert en een vergoeding van 9 of 6 maanden huur (naargelang de opzegging werd betekend op het einde van de eerste of van de tweede driejarige periode) betaalt aan de huurder.
T-Palm fr sleutel-op-de-deur

Foto T.PALM SA
  

Als de verhuurder de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigt door een opzeg van 6 maanden met als reden dat hij of zij er zelf wil wonen, er werken wil uitvoeren of zelfs geen motief opgeeft, kan de huurder een tegenopzeg geven van 1 maand, zonder een schadevergoeding te moeten betalen ook al gebeurt de opzeg tijdens de eerste 3 jaar van zijn contract.

Woninghuurovereenkomst korte duur

Als de woninghuurovereenkomst voor drie jaar of voor minder dan drie jaar wordt gesloten, dan stopt de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen periode als één van de partijen (huurder dan wel verhuurder) ten minste drie maanden voor de vervaldag de woninghuurovereenkomst heeft opgezegd. Als dit niet of te laat gebeurt, gaat men ervan uit dat de oorspronkelijke huurovereenkomst aangegaan is voor een duur van negen jaar.

Woninghuurovereenkomst meer dan negen jaar

woning huis sleutel op de deur

Foto Matexi Woningbouw
  

Een woninghuurovereenkomst van meer dan negen jaar eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen termijn als ook nu weer één van de partijen minstens zes maanden vóór de vervaldag een opzegging betekent. Wanneer er geen opzegging is, komt er een verlening met drie jaar.

Ook bestaat de mogelijkheid voor partijen om een woninghuurovereenkomst voor het leven te sluiten. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder.

Opzegging huurovereenkomst huurder/ verhuurder

De huurovereenkomst, andere dan woninghuur of handelshuur, loopt ten einde op de in de overeenkomst bepaalde datum. Tenzij andersluidende bepaling in de huurovereenkomst, dient er geen opzegging te worden gegeven.

Huurovereenkomst onbepaalde duur

De huurovereenkomst van onbepaalde duur, andere dan woninghuur of handelshuur, wordt geacht te zijn aangegaan voor één maand en kan bijgevolg slechts beëindigd worden mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van één maand.

De huurovereenkomst betreffende een gemeubileerd appartement, andere dan woninghuur of handelshuur, wordt geacht te zijn aangegaan respectievelijk bij het jaar, de maand of de dag indien de overeenkomst werd gesloten tegen zoveel euro respectievelijk per jaar, per maand of per dag. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd mits het respecteren van een opzeggingstermijn van één maand.

Download de modelovereenkomst voor de opzegging van een huurovereenkomst.
Met dank aan advocatenvennootschap Monard-D'Hulst.


Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing.

track

http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/huren/huurregelgeving/modelcontract-opzegging-huurcontract/