livios logo

Stedenbouwkundige implicaties bij de verkoop

Bouwovertredingen gaan over van eigenaar op eigenaar. Logisch dat je als kandidaat-koper wil weten of alles gebouwd is conform de stedenbouwkundige voorschriften. Laat daarom als verkoper je kandidaat-koper daarover niet in het ongewisse.

Laat hem je bouwvergunning zien. En om hem helemaal gerust te stellen, kan je voorstellen om in het compromis een opschortende voorwaarde op te nemen waarin staat dat de verkoop enkel plaatsvindt als er geen stedenbouwkundige overtredingen vastgesteld werden. Ook controleert de notaris bij elk dossier of alles conform de stedenbouwkundige voorschriften gebouwd is. Als dit niet zo is, wordt dit vermeld in de uiteindelijke akte.

Wat als je een woning wil verkopen die wel niet-vergunde delen bevat? Het heeft alleszins weinig zin om dit te verzwijgen en het valt zeker ook niet goed te praten. Neem in dat geval contact op met de technische dienst van je gemeente om na te gaan in hoeverre een regularisatie mogelijk is. Op die manier kan je veel kandidaat-kopers geruststellen.


  

Foto Pixabay
  

Nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving

De instandhouding van een bouwovertreding is niet altijd strafbaar. De verjaringstermijn is vijf jaar. Als binnen die periode de verjaring 'gestuit' wordt, bijvoorbeeld door een proces-verbaal, dan begint er een nieuwe termijn van vijf jaar. De maximale verjaringstermijn bedraagt dus tien jaar.

De instandhouding blijft wel strafbaar (en dus geen verjaring) als de onvergunde bouwwerken of constructies in ruimtelijk kwetsbare gebieden liggen (natuurgebieden, bosgebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang…), onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor omwonenden of een ernstige inbreuk vormen op de essentiële bestemmingsvoorschriften.

Hoe dan ook doe je er toch goed aan om bij de technische dienst van je gemeente te controleren of er al dan niet een bouwmisdrijf geldt voor je woning en of deze verjaard is of geregulariseerd kan worden.

Stedenbouwkundig attest

Bezorg de koper zeker ook een stedenbouwkundig attest waarin hij kan lezen welke bouw- of verbouwingswerken toegelaten zijn.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopregelgeving/stedenbouwkundige-implicaties-bij-de-verkoop/