livios logo

Uitbreidingswerken: 6 of 21% btw

Bij werken uitgevoerd aan privé-woningen die ouder zijn dan 5 jaar kan, in sommige gevallen, het verlaagd BTW-tarief van 6% worden toegepast. Wanneer de woning wordt uitgebreid, ontstaat soms discussie met de BTW-administratie. Hoeveel mag bijgebouwd worden om nog met een gerenoveerde en niet met een nieuwe woning te maken te hebben? Onlangs besliste het Hof van Beroep te Gent dat het niet noodzakelijk om een nieuwe woning gaat, wanneer het door de Administratie gehanteerde oppervlaktecriterium overschreden wordt.

Een echtpaar verbouwt een bestaande woning. Op het gelijkvloers wordt een keuken, een doorgang en een wc bijgebouwd. Op de verdieping worden twee extra slaapkamers ingericht. De bestaande garage wordt afgebroken en vervangen door een ruimere. De vloeroppervlakte van het oude gedeelte van de woning bedroeg 101 m². De totale oppervlakte van de woning, na de uitvoering van de werken, bedraagt 216 m². Omdat de renovatiewerken zouden bijgedragen hebben tot de oprichting van een nieuw gebouw, aanvaardde de administratie de toepassing van het 6%- tarief niet.

Definities

In de wetgeving worden de voormelde handelingen niet nader gedefinieerd. Wel werd in een door de Administratie in 1986 gepubliceerde aanschrijving gespecificeerd wat onder ‘omvorming’ wordt verstaan: ‘de verbouwing zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw of de vergroting door toevoeging van nieuwe vertrekken en de uitbreiding van de bestaande vertrekken’ of ‘wanneer renovatiewerken op een relevante wijze steunen op oude dragende muren en inzonderheid op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw’. Als nieuwbouw wordt aangemerkt ‘het herbouwen van een gebouw na afbraak, zelfs in het geval van behoud der funderingen en kaders van het oude gebouw of van bijkomende elementen van zijn structuur’.

Belangrijk is eveneens één door de centrale BTW-administratie toegelichte beslissing. Daaruit blijkt dat een renovatie, waardoor een bestaand gebouw wordt uitgebreid, slechts als een verbouwing kan worden aanzien, wanneer na afloop van de werken de oppervlakte van het oude gedeelte nog groter is dan de helft van de totale woningoppervlakte.

Administratieve interpretatie

In het concrete geval oordeelde de rechtbank in eerste aanleg dat dit oppervlaktecriterium slechts een administratieve interpretatie is, die geen bindend karakter heeft, en slechts een aanbeveling is. De eerste rechter oordeelde dat de uitgevoerde werken slechts de omvorming van een woning uitmaken en helemaal niet de bouw van een nieuwe woning, zodat deze werken in onroerende staat van het verlaagde tarief konden genieten. Geoordeeld werd dat de uitbreidingswerken niet van dien aard zijn dat het oude bestaande gebouw nog slechts de bijzaak is, en dat de uitbreidingswerken op zich geen identiteit hebben verworven.

Dit standpunt werd nu bevestigd door het Hof van Beroep. Hoewel de circulaires geen bindend karakter hebben, moet vastgesteld worden dat de administratieve invulling van de begrippen ‘omvorming, verbouwing’ in de circulaire nr. 6 van 22 augustus 1986 en in de mededeling in de BTW-revue veel breder is dan de wettekst zelf. Aan de begrippen omvorming/verbouwing moet de gebruikelijke betekenis worden gegeven, aangezien niet blijkt dat de wetgever van deze gebruikelijke betekenis heeft willen afwijken. De door het K.B. gehanteerde begrippen ‘omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling, met uitsluiting van de reiniging’ veronderstellen een ingrijpen dat niet zover gaat dat met de werken in wezen tot nieuwbouw wordt overgegaan.

Het Hof bekeek de soorten uitgevoerde werken en kwam tot de conclusie dat ze niet de bouw tot een nieuwe woning tot voorwerp hebben: de uitbreidingswerken waren ondergeschikt aan de bestaande woning en vonden plaats in functie van de omvorming ervan. Het standpunt van de eerste rechter wordt bevestigd en er kan aangenomen worden dat het verlaagd tarief van 6% van toepassing was.

De uitspraak van het Hof van Beroep te Gent is niet onbelangrijk. Er wordt bevestigd dat het door de administratie gehanteerde oppervlaktecriterium niet bindend is. Een zuiver mathematische berekening kan niet doorslaggevend zijn om te beslissen of het gaat om een nieuwbouw of renovatie. Belangrijker criterium is dat de bestaande woning de hoofdzaak blijft. Voorzichtigheid is toch geboden en het is niet zo dat elke beperkte oppervlakteoverschrijding een renovatie blijft. Als het oude gedeelte slechts een bijzaak wordt na de verbouwing, en de bijgevoegde delen de hoofdzaak worden zou wel eens kunnen beslist worden dat er wel degelijk een nieuwe woning werd gebouwd...

Bron : www.confederatiebouw.be

10 dingen die je moet weten over verbouwregelgeving


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verbouwen/verbouwregelgeving/uitbreidingswerken-6-of-21-btw/