livios logo

Coupe advocaat: Moet de nieuwe eigenaar de oude huurovereenkomst respecteren?

Foto Ecohuis
  

Livios ontrafelt iedere maand een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. In deze Coupe advocaat vragen we ons af of de nieuwe eigenaar van een woning de bestaande huurovereenkomst moet respecteren?

De feiten

Op 1 januari 2003 wordt een geschreven huurovereenkomst gesloten tussen dhr. Janssens, eigenaar van een woning en mevr. Peeters, die er permanent wil gaan wonen. De huurovereenkomst wordt niet geregistreerd door mevr. Peeters.

Op 1 juni 2006 verkoopt dhr. Janssens zijn woning aan dhr. Maes. Bij aangetekende brief dd. 5 juni 2006 meldt dhr. Maes aan de huurder, mevr. Peeters, dat hij de huurovereenkomst niet wenst verder te zetten en dat hij deze opzegt om er zelf te gaan wonen. Hij deelt mee dat hij een opzeggingstermijn van 6 maanden zal respecteren, die ingaat op 1 juli 2006 en eindigt op 31 december 2006.

Is dit juridisch in orde?

Volgens art. 9 van de Woninghuurwet dient een huurovereenkomst die vaste dagtekening heeft vóór de overdracht (in dit geval: de verkoop) van het gehuurde goed, gerespecteerd te worden door de verkrijger (de koper) van het gehuurde goed, zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting bedingt in geval van vervreemding. Om de huurovereenkomst vaste dagtekening te geven, dient deze geregistreerd te worden op het registratiekantoor van het gebied waar de woning gelegen is.

Wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening heeft voor de overdracht van het gehuurde goed, dient de nieuwe eigenaar deze niet te respecteren. Beperking hierop is het geval dat de huurder het gehuurde goed al ten minste 6 maanden betrekt. In dat geval kan de nieuwe eigenaar te allen tijde opzeggen om drie redenen mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van 3 maanden wordt betekend binnen 3 maanden te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de overgang van eigendom. Een van deze redenen is de opzegging voor eigen gebruik.

In bovenvermeld geval werden de wettelijke regels gerespecteerd. De huurovereenkomst werd niet geregistreerd maar de huurder woonde reeds 6 maanden in de woning. De nieuwe eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen voor eigen gebruik en dit gebeurde op een geldige manier.

De nieuwe eigenaar dient de woning evenwel binnen het jaar te betrekken en moet het tijdens minstens 2 jaar werkelijk en doorlopend bewonen. Indien de nieuwe eigenaar, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de vroegere huurder recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur.

Gouden Raad

Registreer onmiddellijk na het ondertekenen je huurovereenkomst om dergelijke discussies te vermijden. Alzo dient de nieuwe eigenaar van de woning de rechten en plichten van de bestaande huurovereenkomst te respecteren.

Wanneer de huurovereenkomst wordt opgezegd wegens eigen gebruik is het belangrijk te controleren of de eigenaars het gehuurde goed binnen het jaar zelf bewonen. Zoniet heb je recht op een vergoeding gelijk aan achttien maanden huur tenzij de eigenaars buitengewone omstandigheden kunnen aantonen.


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/coupe-advocaat-moet-de-nieuwe-eigenaar-de-oude-huurovereenkomst-respecteren/