livios logo

Coupe Advocaat: Niet uitvoeren van opzeggingsmotief bij woninghuur

Foto AVL Woningbouw
  

Foto YBH
  

Foto Nuyts Woningbouw
  

Livios ontrafelt maandelijks een spraakmakend juridisch bouwonderwerp in samenwerking met advocatenkantoor Dehaese & Dehaese. Deze keer gaan we dieper in op de gevolgen als de verhuurder het contract verbreekt, maar zich niet aan zijn opzeggingsmotief houdt.

Vredegerecht in Antwerpen, 27 december 2007

Probleem

De verhuurder heeft het recht om op elk moment de huurovereenkomst op te zeggen om het verhuurde goed persoonlijk en werkelijk te betrekken. Er moet wel een opzeggingstermijn van 6 maanden worden gegeven. Ook is de verhuurder verplicht om, nadat hij de huurovereenkomst opgezegd heeft, de woning binnen het jaar en gedurende minstens 2 jaar lang te betrekken. Zo niet, moet hij aan de huurder een schadevergoeding betalen die gelijk is aan 18 maanden huur.

Feiten

In deze zaak had de verhuurder de overeenkomst opgezegd met een aangetekende brief. Hierin stelde de verhuurder dat het zijn bedoeling was om zelf in het pand te gaan wonen. Hij wou er veranderingswerken uitvoeren om het pand weer bewoonbaar te maken. Hierop reageerde de huurder niet, waarop de verhuurder een procedure voor de vrederechter inspande om zijn opzeg geldig te laten verklaren. De vrederechter beëindigde de huurovereenkomst. Tijdens die procedure diende de verhuurder zelf een klacht in om de woning onbewoonbaar te laten verklaren. De woning werd daarop ook effectief door de burgemeester onbewoonbaar verklaard.
Vier jaar later stelt de oorspronkelijke huurder vast dat de verhuurder het pand nog altijd niet bewoont en vordert de huurder een schadevergoeding. De verhuurder betwist deze vordering en stelt dat hij door buitengewone omstandigheden geen schadevergoeding verschuldigd is omdat de woning onbewoonbaar verklaard is.

Het oordeel van de rechtbank

Omdat de woning nog altijd niet door de verhuurder bewoond is, oordeelt de vrederechter dat de betaling van een schadevergoeding noodzakelijk is. Volgens de vrederechter maakt het besluit van de burgemeester, waarin de woning onbewoonbaar verklaard werd, geen bijzondere omstandigheid uit die de verhuurder ontslaat van zijn verplichting tot vergoeding. De staat van onbewoonbaarheid is immers alleen maar aan de verhuurder zelf te wijten.

Gouden raad

Als verhuurder heb je het recht om ten allen tijde de huurovereenkomst voor eigen gebruik te verbreken. Wel moet je dan een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen en heb je de verplichting om de woning binnen het jaar en gedurende minstens 2 jaar te betrekken. Als dit niet gebeurt, moet de verhuurder aan de huurder een vergoeding betalen die gelijk is aan achttien maanden huur. Een uitzondering hierop vormen buitengewone omstandigheden. Als huurder heb je dus belang om na te gaan of de verhuurder wel degelijk zijn opzeggingsmotief nakomt. De verhuurder heeft geen recht om zonder reden een huurovereenkomst te verbreken zonder passende vergoeding te betalen.

Meer info: Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese


https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/verhuren/verhuurregelgeving/coupe-advocaat-niet-uitvoeren-van-opzeggingsmotief-bij-woninghuur/